Гаськевич Володимир Георгійович

Посада: професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-20

Електронна пошта: Volodymyr.Haskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Ґрунтознавство;
 • деградація і охорона ґрунтів;
 • структура ґрунтового покриву.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Haskevych V. H., Lemeha N. M., Vitvitskyi Ya. Y. Soil-degradation zoning of Lviv Oblast. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 31(1), 45–58
 • Vitvitskyi Y., Haskevych V., Pozniak S., Kasiianyk I. Features and assessment of decolorization of chernozems of Ukraine. Soil Science Annual. 2022. 73(1):147483.
 • Haskevych О., Snitynskyy,V., Hnativ, P., Lahush, N., Haskevych V. & Ivaniuk V.Agroecological assessment of the farmlands of the Hologoro-Kremenetskiy Highlands. (2021). Soil under stress / by Yu. Dmytruk& D. Dent. Springer International Publishing. Switzerland AG. XV. P. 143-151. DOI: 10.1007/978-3-030-68394-8_14.
 • Гаськевич В. Г., Кирильчук А. А. Вплив процесів водної ерозії на валовий хімічний склад рендзин Малого Полісся. Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2020. Вип. 54. С. 52–62. (IndexCopernicus)
 • Гаськевич В. Г. Деградаційні процеси в буроземах Стрийсько-Сянської верховини / Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. // East European Scientific Journal. Warsaw, 2020. № 2 (54), part 4. р. 25-33.
 • Гаськевич В. Г. Особливо цінні ґрунти Сокальського пасма/ Гаськевич В. Г., Пшевлоцький М., Михальченко Г. // Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. 2019. № 23, С. 207-211.
 • Гаськевич В. Темно-сірі опідзолені ґрунти Чижиківського пасма / Лемега Н., Віщур А. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2019. Випуск 53.  – С. 85–96.
 • Гаськевич В. Г. Агрофізична деградація підзолисто-дернових поверхнево-оглеєних ґрунтів Передкарпаття/Гаськевич В. Г., Лемега Н. М. // Ґрунтознавчо-географіч-на наука і практика – традиції та сьогодення. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова. 2019. С. 106-111.
 • Гаськевич В. Г.  Проблеми деградації та охорони агробуроземів Верхньодністерських Бескид /Гаськевич В. Г., Лемега Н. М.// Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. Львів : Ліга-Прес. 2019. С. 194-197.
 • Гаськевич В. Професор Степан Позняк – видатна постать сучасного українського ґрунтознавства / В. Гаськевич, З. Паньків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія – географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”. – №1. Випуск 44. – 2018. – С. 202-203.
 • Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація ясно-сірих лісових ґрунтів Малого Полісся / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 2. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 96-97.
 • Гаськевич В. Г. Вплив мурах виду Lasius flavus на властивості лучних ґрунтів / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 93-95.
 • Гаськевич В. Г. Структурно-агрегатний склад підзолисто-дернових ґрунтів басейну Верхнього Дністра / Н. М. Лемега, В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 97-99.
 • Гаськевич В. Г. Біогенна турбація лучних ґрунтів мурахами виду Lasius flavus / В. Г. Гаськевич // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – Том 23, випуск 1 (30). – 2018. – С. 95–106 (Входить до міжнародної науко-метричної бази даних Index Сopernicus, elibrary);
 • Гаськевич В. Путівник польової екскурсії Міжнародного наукового семінару “Ґрунти в сучасному світі” (27-29 вересня 2018 р., Львів) /
  В. Гаськевич, І. Папіш, Т. Ямелинець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 80 с.
 • Гаськевич В. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація / В. Гаськевич // Фізична географія і геоморфологія. – 2017. – Вип. 8(87). –
 • Гаськевич В. Профільні деградації чорноземів опідзолених Малого Полісся / В. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Випуск 51. – С. 98-110.
 • Гаськевич В. Степан Павлович Позняк – людина, вчений, менеджер /В. Гаськевич, З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Випуск 51. – С. 399-402.
 • Гаськевич В. Г. Путівник польової екскурсії учасників Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства” (19-21 вересня 2013 р., м. Львів) / В. Г. Гаськевич, А. А. Кирильчук, Т. С. Ямелинець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 58 с.
 • Гаськевич В. Характеристика структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя /В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 44. – С. 62-70.
 • Гаськевич В. Типологія деградаційних ґрунтових процесів / В. Гаськевич // Ґенеза, географія, та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць Міжнар. наукової конф. “Актуальні проблеми генетичного, географічного, істо-ричного та екологічного ґрунтознавства” – (Львів, 19-21 вересня 2013 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 4. – С. 19-32.
 • Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини /В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська. – Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. –Ч. 1.– С. 169-184.
 • Гаськевич В. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти / В. Гаськевич, М. Нецик // Вісник Львів. у-ту. Серія географічна. – 2008. – Вип. 35. – С. 49-57.Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. -180 с.

Біографія

Народився 12 грудня 1955 року у с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. У 1973 році після закінчення Білокриницької середньої школи поступив на перший курс географічного факультету, на кафедру геоморфології Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1978 році, отримав диплом за спеціальністю “Географ, геоморфолог. Викладач”.
Після закінчення університету згідно розподілу молодих спеціалістів був зарахований на посаду інженера НДС Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1988 року – молодший науковий співробітник, а з 1992 року – науковий співробітник НДЛ-50 НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення” (науковий керівник – проф. Позняк С. П.). З 2000 року асистент кафедри географії ґрунтів, з 2003 року – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся” (науковий консультант – проф. Позняк С. П.).
З 2011 року – професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. Опублікував понад 150 наукових праць.

Нагороди

 • Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації -2019 рік

Сертифікати

Методичні матеріали

Навчальні посібники та монографії

 

Навчально-методичні посібники

 • Гаськевич В. Г. Лабораторний практикум з ґрунтознавства. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 62 с.
 •  Гаськевич В. Практикум з основ сільськогосподарського виробництва : Частина 1. Основи агрохімії / В. Гаськевич, М. Пшевлоцький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 108 с.
 •  Гаськевич В. Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / В. Гаськевич, Г. Підвальна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 96 с.
 •  Гаськевич В. Г. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з курсу “Фізика ґрунтів” [Текст] / В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 83 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!