Екологія та охорона ґрунтів (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816професор Гаськевич В. Г.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРО-41спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета курсу: вивчення однієї з найважливіших складових ґрунтознавства як науки – екології та охорони ґрунтів, а також впливу на них антропогенної діяльності яка призводить до деградаційних процесів в ґрунтах, що і відповідно до погіршення властивостей, втрати їхньої родючості та біосферного значення; Студенти знайомляться з причинами виникнення ґрунтових  деградацій і їхніх негативних впливів, географією деградації ґрунтів, оцінкою рівнів прояву деградаційних процесів, а також із заходами охорони і збереження ґрунтів.

Завдання курсу:

 • Ознайомити студентів із проблемами екології, деградації та охорони ґрунтів;
 • ознайомлення з законодавчо-правовою базою охорони ґрунтів;
 • вивчення дефініції та наукового трактування поняття “екологія”, “деградація ґрунтів”;
 • вивчення причин, що зумовлюють деградацію ґрунтів;
 • вивчення класифікаційних рівнів деградації ґрунтів
 • ознайомлення з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів;
 • ознайомлення з наслідками деградації ґрунтів;
 • визначення шляхів мінімізації деградаційних процесів та заходів охорони і збереження ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • законодавче підґрунтя, що регламентує охорону ґрунтів;
 • основні поняття і терміни, пов’язані з охороною ґрунтів (деградація ґрунтів, рекультивація земель тощо);
 • причини деградації ґрунтів, ступінь необхідності їхньої охорони чи консервації;
 • економічні й екологічні наслідки прояву деградаційних процесів;
 • наслідки техногенного порушення земель;
 • типи та види основних деградаційних процесів;
 • нормативно-діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів;
 • географію прояву і стан деградаційних процесів в Україні і Львівській області зокрема;
 • заходи з охорони ґрунтів, мінімізації деградаційних процесів, шляхи їхнього практичного впровадження;
 • заходи з охорони ґрунтів і можливості їхнього господарського використання
 • роль і значення ґрунтів у біосфері.

вміти:

 • самостійно встановлювати причини деградації ґрунтів, ступінь необхідності їхньої охорони чи консервації;
 • володіти понятійно-термінологічним мінімумом спецкурсу “Екологія та охорона ґрунтів ”;
 • застосовувати на практиці законодавчу і правову базу охорони ґрунтів визначати фактори, які викликають деградацію ґрунтів і спричиняють погіршення екологічної ситуації;
 • аналізувати причини погіршення екології ґрунтів та їхньої деградації і прогнозувати екологічні й економічні наслідки;
 • визначати типи і види деградації ґрунтів;
 • обґрунтовувати необхідність проведення ефективних заходів зі збереження і охорони ґрунтів;
 • впроваджувати заходи з охорони ґрунтів у життя;
 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи з охорони і збереження ґрунтів ;
 • проводити заходи з охорони і раціонального використання рекультивованих земель;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 • Гамкало З.Г.Екологічна якість ґрунту: Навчальний посібник.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 232 с.
 • Панас Р. М. Екологія ґрунтів. Навч. посіб. Львів, 2021 481 с.
 • Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. Харків.: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського, 1998. 88с.
 • Охорона ґрунтів: Підручник / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р. Петренко, М. В. Капштик. Київ, 2004. 398 с.
 • Сохнич А. та ін. Моніторинг земель: Підручник. Львів, 2008. 264 с.
 • Єрмоленко В. М. та ін. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. В.І. Курила. Київ, 2007. 248 с.
 • Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В.В. Медведева. Київ: Аграрна наука, 1997. 162 с.
 • Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. Львів, 2007. 429 с.
 • Гаськевич В.Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00 05 “Біогеографія та географія ґрунтів”. Львів, 2010. 38 с.
 • Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся. Львів.: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 256 с.
 • Булигін С., Вітвіцький Я. Величко О. Охорона ґрунтів . Навчальний посібник . Київ, 2018. 442 с.
 • Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогоспо­дарських земель. Наукова монографія. Київ: Ін-тут землеустрою УААН, 2001. 309 с.
 • Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV від 19 червня 2003 року. Офіц. Вісн. Верховної Ради України. 2003. № 29. С. 1431.
 • Земельний кодекс України. Львів: 2001. 80 с.
 • Земельні ресурси України / За ред. В.В. Медведєва. Київ: Аграрна наука. 1998. 148 с.
 • Крупеников И. А. Черноземы. Возникновение, совершен­ство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения. Кишинэу, 2008. 288 с.
 • Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. Харків, 2002. 428 с.
 • Медведєв В.В., Лактіонова Т.М., Греков Л.Д. Типологія і оцінка небезпечних явищ у ґрунтовому покриві України. Ґрунтознавство. 2004. Т. 5. № 3-4. С. 13-23.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с.
 • Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С. В. Андриеша. Кишинэу, 2005. 232 с.
 • Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С. В. Андриеша. Кишинэу, 2005. 148 с.
 • Пшевлоцький М. І., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 180 с.
 • Сохнич А. Я. та ін. Моніторинг земель: технологічні засади / За ред. доктора екон. наук А.Я. Сохнича. Львів, 2005. 116 с.
 • Балюк С. А., Медведєв В. В. та ін. Екологічний стан ґрунтів України. Харків, 2002. 250 с.
 • Чорний С. Г. Оцінка якості ґрунтів: навчальний посібник. Миколаїв: МНАУ, 2018. 233 с.
 • Куценко О. М. Писаренко В. М. Агроекологія. Київ, 1995. 256 с.
 • Надточій П. П. Вольвач Ф. В, Гермащенко В. Г. Екологія ґрунту та його забруднення. Київ: Аграрна наука. 1993, 285с.

Додаткова

 • Агроэкология / Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. М.: Колос, 2000. 536 с.
 • Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2006. Вип. 12. С. 9-18.
 • Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя. Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2006. Випуск 33. С. 62-69.
 • Гаськевич В. Г., Нецик М. В. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово-екологічні і соціально-економічні аспекти. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2008. Випуск 35. С. 49-57.
 • Козловський Б. І. Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України. Львів, 2005. 420 с.
 • Моніторинг земель кризового стану. Львів, 1996. 40с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / Под ред. Б. С. Носко, В. В. Медведева и др. Київ, 1988. 176 с.
 • Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В. В. Медведєва. Київ: Урожай, 1992. 248 с.
 • Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. Львів, 2002. 252 с.
 • Томашівський З. М., Завірюха П. Д. Адаптивні системи зем­леробства. Навч. пос. Львів: Львів. держ. аграр. ун–т, 2002. 184 с.
 • Шикула М. К., Антонець С. С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні. Київ, 2000. 390 с.
 • Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б. С. Носка. Київ: Аграрна наука. 1999. 110 с.

Інформаційні ресурси

Статті в наукових журналах: