Ґрунти світу (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Гаськевич В. Г.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРН-41спрофесор Гаськевич В. Г.

Опис курсу

Мета дисципліни “Ґрунти світу” – сформувати в студентів уявлення про ґрунти планети Землі, їхню географію, умови формування, склад, сучасний стан і особливості функціонування, екологічні функції наголосити на , ролі ґрунтів у житті людини, особливості взаємовідносин людини з ґрунтами, розкрити проблеми охорони ґрунтів кожного континенту і світу загалом.

Завдання курсу:

 • вивчення основних принципів (законів) географії ґрунтів світу;
 • вивчення мегаструктури ґрунтового покриву Землі;
 • вивчити умов формування і географії ґрунтів в розрізі континентів і природних поясів.
 • вивчення морфології і властивостей основних типів ґрунтів світу.
 • вивчення структури земельних ресурсів світу, особливостей їхнього використання і проблем охорони.
 • ознайомлення з основними типами ґрунтів окремих континентів і їхньою характеристикою,
 • ознайомлення з законодавчою базою охорони ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент повинен:

   Знати:

 • основні етапи становлення географії ґрунтів світу як науки;
 • основні принципи створення карти ґрунтів світу представниками світових ґрунтознавчих шкіл;
 • принцип (закони) географії ґрунтів світу;
 • мегаструктуру грунтового покриву Землі;
 • географію ґрунтів в межах природних зон, поясів, континентів;
 • чинники формування і властивості основних типів ґрунтів світу;
 • особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони і шляхи вирішення.

      Вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним комплексом спецкурсу “Ґрунти світу”;
 • користуватись картами ґрунтів світу і легендами до них, розуміти та аналізувати їхній зміст;
 • застосовувати основні принципи (закони) при характеристиці грунтового покриву Землі;
 • характеризувати географію ґрунтів в межах континентів або природних зон і поясів;
 • аналізувати чинники ґрунтотворення і властивості основних типів ґрунтів світу;
 • характеризувати земельні ресурси світу і проблеми їхньої охорони;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Програмні результати навчання:

 • ПР 04. Визначати, аналізувати морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів з метою діагностики, моніторингу та охорони ґрунтів.
 • ПР 05. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю, грунтознавства, географії.
 • ПР 06. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в ґрунтознавстві, управлінні земельними ресурсами.
 • ПР 07. Характеризувати основні чинники ґрунтотворення, властивості, процеси, склад основних типів ґрунтів України, світу та особливості їх землекористування, проблеми їхньої охорони.

Рекомендована література

 • Строганова М.Н. Почвы и почвенный покров мира. Учебное пособие. 2-е издание.–М.: Изд–во МГУ, 2008. (електронний носій).
 • Боул С., Хоул Ф., Мак–Крекен Р. Генезис и классификация почв. –М.: Прогресс, 1977.–416 с.
 • Глазовская М.А. Почвы мира. Часть І.–М.: Изд-во МГУ, 1972. 232 с.
 • Глазовская М.А. Почвы мира. Часть ІІ.–М.: Изд–во МГУ, 1973.–429 с.
 • Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв.– Изд–во МГУ, 1981.–400 с.
 • Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв: Учебник.–2-е изд., переработ. и доп.–М.: Изд-во МГУ, Изд-во Колос С, 2004.–460 с.
 • Лобова Е.В., Хабаров А.В. Почвы. Серия “Природа мира”.–М.: Мысль, 1983.–303 с.
 • Розанов Б.Г. Почвенный покров Земного шара.–М.: Изд–во Моск. ун–та, 1977.–
 • Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира.–М.: 1979
 • Цыганенко А.Ф. География почв.–Л.: Изд–во ЛГУ, 1972.–268 с.
 • Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства.
 • Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха; Под ред. В.Д. Мухи. – М.: Колос, 1994. – 528 с.
 • Агроэкология / Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.
 • Бегей С.В., Шувар І.А. Екологічне землеробство: Підручник. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 429 с.
 • Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В. География почв с основами почвоведения. Учеб. пособие для студ. пед. вузов.–М.: Изд. центр “Академия”, 2004.–352 с.
 • Гансен Р. География почв.–Л.: Иностранная литература, 1962.–
 • Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения. Учебник.–М.: Изд–во МГУ, 1995.–400 с.
 • Дюшофур Ф. Основы почвоведения.–М.: Прогресс, 1970.–
 • Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. – К.: Аграрна наука. – 1998. – 148 с.
 • Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов: основа для международной классификации и корреляции почв / Сост. и науч. ред. В.О. Таргульян, М.И. Герасимова.–М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007.–278 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с. Почвы СССР / Под.. ред. Г.В. Добровольского.–М.: Мысль, 1979.–383 с.
 • Почвоведение: В 2-х ч. / Под. ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Почва и почвообразование / Г.Д. Белицина, В.Д. Васильевская, Л.А. Гришина и др. –М.: Высш. шк., 1988.–Ч.1.–400 с.
 • Почвоведение: В 2-х ч. / Под. ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Типы почв, их география и использование.– М.: Высш. шк., 1988.–Ч.2.–368 с.
 • Почвоведение / Под. ред. И.С. Кауричева.–М.: Агропромиздат, 1989.–719 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико–производственные аспекты / Под. ред. Н.И. Полупана– К.: Урожай, 1988. 269 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / Под ред. Б.С. Носко, В.В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г.Я. Чесняка.–К.: Урожай, 1988. 176 с.
 • Родючість ґрунтів: моніторинг та управління./ За ред. В.В. Медведєва. –К.: Урожай, 1992. –248 с.
 • Розанов Б.Г., Розанов А.Б. Экологические последствия антропогенных изменений почв // Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Серия Почвоведение и агрохимия.–1990.–№7.–156 с.
 • Шикула М.К., Антонець С.С. та ін. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні. – К.: Оранта, 2000. – 390 с.
 • Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б.С. Носка. – К.: Аграрна наука. – 1999. – 110 с.