Енергетика грунтотворення (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Кирильчук А. А.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРН-41спрофесор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Енергетика ґрунтотворення» є отримання базових теоретико-методологічних знань та здобуття відповідних практичних навиків з визначення можливих джерел енергії в ґрунтоутворенні, характеристиці статей витрат енергії, встановленні кількісних значень, зокрема сумарних витрат енергії при ґрунтоутворенні і окремих видів витрат та їхні співвідношення, обчисленні кількості енергії, що акумулюється у речовині ґрунту, реальних умов і процесів, які визначають різну величину сумарних витрат енергії, мінливість динаміки енергетики за сезонними фазами ґрунтотворення, здійсненні термодинамічної оцінки мінеральної частини ґрунту на основі таких показників як: енергія кристалічної ґратки, енергія Гіббса та ентропія, а також гумусового стану ґрунту на підставі дослідження енергоємності гумусу ґрунту.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання :
– ознайомлення з актуальними поняттями, термінами, визначеннями, характеристиками, параметрами для розуміння засад енергетики педосфери;
– освоєння концептуальних теоретико-методологічних підходів і принципів при дослідженні енергетики ґрунтоутворення;
– застосування термодинамічного рівняння енергетичного балансу ґрунтоутворення;
– практичне засвоєння методичних підходів до здійснення термодинамічної оцінки мінеральної частини ґрунту на основі таких показників як: енергія кристалічної ґратки, енергія Гіббса та ентропія, а також гумусового стану ґрунту на підставі дослідження енергоємності гумусу ґрунту;
– всебічна інтерпретація результатів обчислення термодинамічних та енергетичних характеристик ґрунтоутворення із використанням методів математичної статистики та моделювання.

Рекомендована література

Базова

 • Кирильчук А. Енергетика ґрунтотворення: теоретико-методологічні проблеми. Теорія і практика генетичного ґрунтознавства : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. Львів, 2023. С. 89–113.
 • Кирильчук А. А. Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу ґрунтотворення. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Вип. 45. С. 159−165.
 • Кирильчук А.А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України [монографія] / А. А. Кирильчук. − Львів. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. − 446 с.
 • Кирильчук А., Наконечний Ю. Методологія та організація досліджень в науках про Землю: навчальний посібник / Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.
 • Єргіна О. Кількісна оцінка енергетики гумусу різновікових ґрунтів Кримського півострову. «Фізична географія». Наукові записки. №2. 2012. С. 29-33.
 • Єргіна О. Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтів і ґрунтоутворювальних субстратів кримського півострова. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 41. С. 132–139.
 • Забалуєв В. О. Енергетичні і термодинамічні характеристики гірських порід як показника їх здатності до ґрунтоутворення / В. О. Забалуєв // Екологія і природокористування. 2003. Вип. 6. С. 92–95.
 • Надточій П. П., Рудницький Л.О. Внутрішня енергія гумусу – критерій оцінки агроекологічного стану ґрунтів. Вісн. ДАЕУ, 2003. № 1. С. 8–15.
 • Надточій П.П. Енергетика органічної речовини ґрунту – основа стійкості його функціонування як відкритої екосистеми. Вісн. ЖНАЕУ «Агроекологія», 2014. №2 (42). Т. 1. С. 21-37.
 • Орлов О. Енергоємність гумусу як критерій гумусового стану ґрунтів. / Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2002. Вип. 31. С.111-115.
 • Орлов Л.О. Нові методи визначення теплотворної здатності гумусових речовин. Наук. зап. держ. природознавчого музею. Львів, 2008. Вип. 24. С. 233-238.
 • Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України. Вісн. НАН України, 2007. №4. С. 3-12.
 • Позняк С. П. Чинники ґрунтотворення : навч. посібник [Текст] / С. П. Позняк, Є. Н. Красеха. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. 400 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник : у 2 ч. / С. П. Позняк. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. Ч.1. 270 с.
 • Ґрунтознавство: Підручник / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка]. К. : Вища освіта, 2005. – 703 с.
 • Тараріко Ю.О., Несмашна О.Ю., Личук Г.І. Оцінка та регулювання енергоємності ґрунтів України. Український фітоценологічний збірник. Київ, 2007. Сер. С, вип. 25. С. 41-47.
 • Руденко М.Д. Енерґія проґресу. Ґносис і сучасність / М.Д. Руденко. К.: Журналіст України. 2008. 716 с.

Допоміжна

 • Єргіна О. І. Особливості процесу сучасного ґрунтоутворення на території Арабатської стрілки / О. І. Єргіна // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон, 2011. – С. 110–113.
 • Kyrylchuk A., Stavnychyi N. Peculiarity of Rendzinas (RENDZIC LEPTOSOLS) ontogenesis in the Western Ukrainian Region. / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів : матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґрунтознавство ХХІ століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», присвяченої 30-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка (м. Львів, 21–23 вересня 2023 року). Львів, 2023. Вип. 6. С. 48–59.
 • Kyrylchuk A. Geographic and Bio-lithogenic Features of Genesis and Dissemination of Rendzinas in the Western Ukrainian Region / A. Kyrylchuk // Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development” – Bucharest − 2017. − Vol. 17, Issue 1, – P. 265-272.

Інформаційні ресурси

Силабус: Енергетика грунтотворення. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус