Позняк Степан Павлович

Посада: професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-49

Електронна пошта: Stepan.Pozniak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукову діяльність розпочав з 1966 р. з вивчення сучасних геоморфологічних процесів у Карпатах. У подальшому продовжував велико­масштабні обстеження земель Північного Казахстану і Забайкалля.

 • З 1970 р. вивчає проблеми генези та екології чорноземів степової зони України. Більше ніж 20 років досліджує динаміку сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах, зумовлених зрошенням водами різного якісного складу. Теоретична значимість і наукова новизна проведених досліджень полягає в розробці методичних основ вивчення механізмів сучасних ґрунтотворних процесів у зрошуваних чорноземах, впровадженні заходів щодо їхнього регулювання.
 • З 1993 р. наукову діяльність присвячує вивченню ґрунтово-екологічних проблем західного регіону України. Розробив концепцію ґрунтово-екологічної оцінки земель і моніторингу земельних ресурсів Львівщини, моніторингу кризових ситуацій на осушених землях. Проведено ґрунтово-екологічні дослід­ження в Карпатському регіоні, Поліссі, Поділлі. Обґрунтовано заходи щодо збереження біорізноманіття в Карпатському біосферному заповіднику, біосферному заповіднику „Дунайські плавні” і Національному парку „Розточчя”.
 • Велику увагу приділено оцінці трансформаційних процесів в екосистемах верхньої частини басейну Дністра під егідою ЮНЕСКО. Розроблені ефективні заходи, скеровані на припинення та ліквідацію ерозійних процесів шляхом консервації-реабілітації еродованих земель, а також рекомендації щодо покращення родючості ґрунтів і підвищення урожайності основних сільськогосподарських культур, здійснена бонітетна оцінка ґрунтів для перерахунку орендної плати за землю.
 • Важливе місце в науковій діяльності посідає міжнародне співробітництво з питань якісної оцінки земель і земельного кадастру (Австрія), вивчення екологічного стану ґрунтів пограниччя (Польща), мінералогічного складу ґрунтів (Росія).
 • Започаткував видання наукової серії “Ґрунти України”- 18 монографій – і серію “Українські ґрунтознавці”.

Курси

Вибрані публікації

Монографії й посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Позняк С. П., Іванюк Г. С., Гавриш Н. С. Ґрунтознавство в світлі мовного законодавства України. Вісник Одеського національного університету. Серія: географічні та геологічні науки. Одеса, 2022. Т. 27, вип. 2(41). С. 98–111. DOI: 10.18524/2303–9914.2022.2(41).268704 (Index Copernicus, Категорія Б)
 • Ямелинець Т. С., Позняк С. П., Паньків З. П, Бонішко О. С. Інформаційна модель ґрунту. Grail of Science. 2022. № 18-19. Р. 420-426. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.26.08.2022.69 (Index Copernicus)
 • Позняк С. П., Гавриш Н. С., Вітвіцький Я. Й., Іванюк Г. С. Естетична цінність ґрунтів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. 2022. Том 53. Випуск 2. С. 19-26. (Index Copernicus)
 • Yaroslav Vitvitskyi, Volodymyr Haskevych, Stepan Pozniak, Ihor Kasiianyk. Feature and assessment of decolorization of chernozems of Ukraine. Soil Science Annual. 2022, 73(1), 147483. P. 1-6. https://doi.org/10.37501/soilsa/147483 (Skopus)
 • Позняк С. П., Іванюк Г. С. Знання про ґрунти у цивілізаціях Стародавнього світу.Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль, 2022. Вип. 1 (52). С. 4-13. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.1
 • Pozniak S., Havrysh N. People, ideas, and of soil research: a brief overview. Soil Science Annual. 2021. P. 1-4.
 • Позняк С. П., Гнатишин М. А. Міжнародна ініціатива “4 per 1000” та можливості її реалізації в Україні. Український географічний журнал. 2021. № 2. С. 11-19. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.011 (Skopus)
 • Stepan Pozniak, Natalia Havrysh. Social soil science as a new approach in the science of soils. Polish Journal of Soil Science. Vol 53, No 1 (2020). С. 73-80. (Skopus)
 • Позняк С. П., Паньків З. П., Ямелинець Т. С., Гавриш Н. С. Інвестиційна привабливість ґрунтів Карпатського регіону України. Український географічний журнал. 2020. № 1. С. 26–34. https://doi.org/10.15407/ugz2020.01 (Skopus)
 • Pozniak S. P. Chernozems of Ukraine: past, present and future perspectives. Soil Science Annual. 2019. Vol. 70 No. 3/2019:193-197. DOI: 10.2478/ssa-2019-0017 (Skopus)
 • Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства. Український географічний журнал. 2019. № 2.  С. 57-61.
 • Pozniak, S., Havrysh, N. Soils in the memory of world nations. Polish Journal of Soil Science. Volume 52, Issue 1, 2019, Pages 13-22
 • Позняк С. П., Мазник Л. В. Галицко-подольские черноземы в начале ХХ века. “Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev”, international scientific conference (2019; Chisinau). С. 231235.
 • Позняк С. П., Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-географічне районування Львівської обл.: структура та принципи. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018: № 52. С. 251–265.
 • Позняк С. П. Соціальне ґрунтознавство як новий напрям науки про ґрунти. Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. № 87. С. 52–56.
 • Позняк С. П. Роль і значення ґрунтознавчої науки у розвитку соціальної сфери суспільства. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2019. № 23. С. 191–195.
 • Позняк С. П., Папіш І. Я, Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-географічне району­вання широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 39.
 • Позняк С. П., Баранник А. В. Особливості диференціації і властивості ґрунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат // Проблеми ландшафтознавства в контексті сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Мат. Міжнар. наук. семінару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 44-46.
 • Баранник А. В., Позняк С. П. Особливості диференціації і властивості ґрунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат      // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 3(87). – С. 101-108 с.
 • Позняк С. П. Соціальне ґрунтознавство – новий напрямок науки про ґрунти // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 87. – Харків, 2017. – С. 52–57.
 • Позняк С. П., Баранник А. В. Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів (DystricCambisols) Українських Карпат // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний наук. збірник. Випуск 86. – Харків : ННЦ “ІГА імені О. Н. Соколовського”, 2017. – С. 35-43 с.
 • Бараннык А. В., Позняк С. П. Горно-лугово-буроземныепочвы (CambicUmbrosols) Украинских Карпат // Журнал Белорусскогогосударственногоуниверситета. География. Геология. – 2017. – № 2. – С. 13–21
 • Позняк С. П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів Західних областей України / С. П. Позняк, Л. В. Мазник. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 244 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтово-географічне районування – основа раціонального використання і охорони земель / С. П. Позняк, І. Я. Папіш. – Агрохімія і ґрунтознавство. – Кн. 1. – Харків, 2014. – С. 128–145.
 • Позняк С. П. Проблемність і фундаментальність ґрунтознавчої науки / С. П. Позняк // Геополитика и экогеодинамика регионов. Науч. журнал. – Т. 10. – Вып. 1. – Симферополь, 2014. – С. 86–91.
 • Pozniak S. Pedogenic process on eluvium-diluvium solid carbonate rocks / Pozniak S., A. Kyrylchuk // Polish journal of Soil Science. – 2013. – Vol. XLVI. – № 2. – P. 141–148.
 • Позняк С. ПДеякі проблеми генези та географії ґрунтів Українських Карпат / С. П. Позняк // Науковий Вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 4. – Вип. 1. – Чернівці, 2012. – С. 76–80.
 • Позняк С. П. Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля / С. П. Позняк, Л. В. Мазник // Наукові записки Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 2. – Вип. 32. – С. 19–24.
 • Позняк С. П. Історичні аспекти вивчення генези, властивостей і використання чорноземів України / С. П. Позняк // Вісник Одеського національного університету. Геогр. та геол. науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2(15). – С. 31–35.
 • Позняк С. П. Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України / С. Позняк, О. Бонішко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. Ч. 1. – С. 63–77.
 • Позняк С. П. Чорнозем – національне багатство України / Позняк С. П. // Вісник НТШ. – Число 45. – Весна-літо 2011. – Львів, 2011. – С. 49–51.
 • Pozniak S., Kyrylchuk A. Transformations processes in mineral part of rendzinas of Malyi Polisya / Stepan Pozniak, Andriy Kyrylchuk // Zeszyty Naukowe. – Rzeszow, 2010. S. 133–134.
 • Позняк С. П. Професор Іван Гоголєв / С. П. Позняк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 586 с.
 • Позняк С. П. Чинники ґрунтознавства / Позняк С.П., Красєха Є. Н. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.
 • Позняк С. П. Картографування ґрунтового покриву / Позняк С.П., Красєха Є. Н., Кіт. М.Г. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 • Позняк С. П. Зрошувані чорноземи південного заходу України / С. П. Позняк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 240с.
 • Гоголев И. Н., Позняк С. П. Орошение на Одессщине (почвенно-экологические и агротехнические аспекты). – Одесса, 1993. – 435 с.

Біографія

Народився в містечку Олесько Буського району Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1966 р. З 1966–1969 рр. працював інженером науково-дослідної частини Львівського університету. 1969–1973 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного університету (ОДУ). З 1973 р. – молодший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна властивостей чорноземів південних Правобережної України під впливом зрошення”. З 1978 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1992 р. захистив докторську дисертацію в спецраді Ґрунтового інституту імені В. В. Докучаєва “Зрошувані чорноземи південного заходу України”, а в 1993 р. обраний на посаду професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. В цьому ж році вибраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри географії ґрунтів Львівського університету. В 1994 р. надано вчене звання професора кафедри географії ґрунтів Львівського університету. Завідує кафедрою ґрунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

 • На замовлення Глобального екологічного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку Світового Банку проекти “Збереження біорізноманіття дельти Дунаю” і “Збереження біорізноманіття Східних Карпат”.
 • Під патронатом ЮНЕСКО українсько-німецький проект “Трансформаційні процеси в регіоні Дністра”.

Патенти

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!