Продовольча безпека України (103 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Кирильчук А. А.ГрНМ-11с-1, ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрНМ-11с-1професор Кирильчук А. А.
ГРНМ-11с-3професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Продовольча безпека України» є формування
таких компетентностей:
Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.
Спеціальні компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області; здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, для ефективного управління діяльністю в АПК, у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати отриману інформацію; здатність до самостійного вироблення управлінських рішень та формування рекомендацій, щодо поліпшення стану продовольчої безпеки країни.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Продовольча безпека України» є:

 • формування компетентностей по організації досліджень на відповідному рівні;
 • освоєння методики оцінки рівня забезпечення продовольчої безпеки України за відповідними індикаторами;
 • набуття знань про сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої
  безпеки України;
 • засвоєння знань про різні аспекти формування продовольчої безпеки України, зокрема в умовах глобалізації;
 • сформувати у магістрів професійні навики забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і регулювання аграрного сектора економіки;
 • сформувати у магістрів професійні навики забезпечення продовольчої безпеки України в умовах погіршення екологічної ситуації;
 • ознайомити магістрів з актуальними питаннями міжнародно – правового регулювання продовольчої безпеки у провідних країнах світу.

Після завершення цього курсу магістр
знатиме: теоретико-методологічні засади продовольчої безпеки держави, різні аспекти формування системи продовольчої безпеки держави, особливості правового забезпечення продовольчої безпеки держави, сучасні підходи щодо забезпечення
інтересів України у системі міжнародної продовольчої безпеки в умовах глобалізації,
погіршення екологічного стану довкілля та глобальних змін клімату.
вмітиме: здійснювати комплексну оцінку стану продовольчої безпеки України за відповідними індикаторами, фахово застосовувати методи оцінки рівня забезпечення продовольчої безпеки в Україні, здійснювати оцінку та прогнозування забезпечення продовольчої безпеки в Україні та країнах світу за допомогою глобального індексу продовольчої безпеки.
soft skills (надпрофесійна навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, формування й відстоювання власної думки, професійна самопрезентація.

Програмні результати навчання за ОПП

 • ПР01. Аналізувати особливості природних та антропогенних систем і об’єктів геосфер
  Землі.
 • ПР02. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань іприйняття обґрунтованих рішень в науках про Землю.
 • ПР06. Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, сертифікацію використання природних ресурсів, прогнозувати розвиток екологічних, технологічних,
  економічних та соціальних наслідків на окремих об’єктах природокористування.
 • ПР07. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх застосовувати у
  виробничій та науково-дослідницькій діяльності.
 • ПР11. Використовувати сучасні методи моделювання та обробки геоінформації при проведенні інноваційної діяльності.
 • ПР17. Застосовувати увесь спектр методів та підходів оцінки землі як природного ресурсу, засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві та як просторового базису у суспільному виробництві.

Рекомендована література

Базова 

 • Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України. монографія. /За. ред. В.Ю. Уркевича. – Харків, 2013.
 • Гладій М.В., Лузан Ю.Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі
  продовольчої безпеки України. – Економіка АПК. 2020. № 5. – DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005006
 • Сичевський М.П. Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні. –
  Економіка АПК. 2019. № 1. – DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901006
 • Гринишин В.Є. Формування системи продовольчої безпеки України. – Дис. к.е.н. –
  Житомир, 2021.
 • Юзефович А. Е. Продовольча безпека в умовах глобальних змін клімату. – Продовольчі ресурси, 2019, № 13. – https://doi.org/10.31073/foodresources2019-13-27 .
 • Гойчук О.І. Продовольча безпека : монографія / О.І. Гойчук. – Житомир: Полісся,
  2004. – 348 с
 • Бабич М.М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні. – Агросвіт №3.
  – 2017. – С. 32-39.
 • Бабич М.М. Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку. – Економіка АПК. 2018. № 5. – С. 41-50.
 • Бабич М.М. Продовольча безпека України: теорія, методологія, практика. – Дис. д.е.н.
  – Миколаїв, 2019.
 • Крупін В.Є., Пушак Я.Я. Аспекти формування продовольчої безпеки України. – Економічні інновації. – Випуск 47. – 2012. – С. 70-80.
 • Юрченко В.В. продовольча безпека як умова збалансованого розвитку агропромислового комплексу України. – Бізнес-навігатор. – Науково-виробничий журнал №2 (17). – 2009. – С. 46-51.
 • Бублик І.В., Запотоцький С.П. Продовольча безпека регіонів України. [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11103
 • Зеленська О.О. Система продовольчої безпеки: сутність та ієрархічні рівні. – Вісник
  ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 108-112.
 • Голікова К.П. Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її
  забезпечення. – Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2012, вип. 22, ч. ІІ. – С. 408-412.
 • Рудич А.І. Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої безпеки регіонів
  України. – Економічний аналіз. 2017 рік. Том 27. № 4. – С. 75-82.
 • Глобальний індекс продовольчої безпеки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://foodsecurityindex. eiu.com/Country/Details#Ukraine.
 • Киш Л.М. Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності
  продуктів харчування. – Причорноморські економічні студії, наук. журн., випуск 27. – ч.1. – С. 59-62.
 • Бабенко А.А. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і
  регулювання аграрного сектора економіки. – Дис. к.е.н. – Луганськ – 2006.
 • Алєксєєва Я.В. Формування напрямів підвищення продовольчої безпеки з урахуванням міжнародного досвіду / О.А. Остапенко, Я.В. Алєксєєва // Актуальні
  проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – № 3(63). – С. 198–202.
 • Лушпаєв С.О. Поняття продовольчої безпеки за законодавством зарубіжних держав / С.О. Лушпаєв // ФЛ. – 2015. – №3. – С. 135–142.
 • Манзій І.Б. Продовольча безпека: структура, принципи, реальність загроз :[Електронний ресурс] / І.Б. Манзій. – Режим доступу : http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789.pdf
 • Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів / Представництво України при ЄС та Європейського співтовариства з Атомної енергії: [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine- eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+exportimport+helpdesk+/Non-tariff+regulation
 • Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості : матер. наук.-
  практ. конф. (м. Одеса, 25 вересня 2014 р.) / Кафедра економіки промисловості
  Одеської націон. акад. харчових технологій. – Одеса : Фенікс, 2014. – 182 с.
 • Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство : монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус,
  В.І. Власов. – К. : ННЦ–ІАЕ, 2008. – 632 с.
 • Щербина С.В. Державна політика забезпечення продовольчої безпеки України / С.В.
  Щербина // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2014. – №2. – С. 49–55.

Додаткова 

 • Безпека продуктів харчування: основи законодавства / Українська наукова асоціація,
  Національний аграрний ун-т. – К.: НАУ, 2002. – 24 с.
 • Політика адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до
  європейських вимог : [Електронний ресурс] / Біла книга. МЦПД. 2019. – Режим
  доступу : http://www.icps.com.ua/files/articles /45/19/White%2009%20-
  %20Technical%20Regulation%20Committee%20U.pdf.

Інформаційні ресурси:

 • Закон України «Про національну безпеку України» – [Електронний ресурс]. – Режим
  доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text .
 • Закон України «Про продовольчу безпеку України». – [Електронний ресурс]. – Режим
  доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3498-17 .
 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1264-12#Text
 • Статистична інформація: [Електронний ресурс] / Державна служба статистики
  України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua .