Дистанційне зондування Землі (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Ямелинець Т. С.ГРН-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ГРН-21сдоцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Дистанційне зондування Землі» є – надання студентам базових знань з теорії аерокосмічної зйомки, отримання та передача інформації дистанційного зондування, обробка та корекція матеріалів зйомки, проведення дешифрування та розпізнавання цифрових та аналогових знімків місцевості з використання класичних методів ДЗЗ та геоінформаційних систем.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання:
– ознайомитись із способами дешифрування аерознімків, як одного з видів та способів отримання географічної інформації;
– навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою для роботи з ДДЗ;
– отримати навики у роботі з дешифрування аерокосмічних знімків з метою подальшого використання інформації для моделювання, організації та планування території;
– розпізнавати природні об’єкти, процеси та явища, а також об’єкти соціальноекономічної географії на аерокосмічних знімках;
– навчитися створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Андрейчук Ю. М.,  Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: Навчальний посібник. Львів: Простір-М, 2015. 284 с. http://wwf.panda.org/?256338/book-gis
 • Андрейчук Ю. М.,  Часковський О. Г., Ямелинець Т. С. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. /  Львів : “Простір-М”. 2021. 224 с.
 • Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 196 с.

Базова

 • Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними. Львів: Видавн. Центр ЛНУ, 2007. 296 с.
 • Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. Навч. посібник. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. 712 с.
 • Зацерковний В. І., Тішаєв І.В., Віршило І. В.,  Демидов В. К. Геоінформаційні системи в науках про Землю: монографія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 510 с
 • Зацерковний В.І, Каревіна Н.П. Аерокосмічні дослідження Землі: історія розвитку: монографія. Київ: ТОВ «Юстон ЛТД», 2014. 302 с.
 • Khorram, S., Koch, F. H., van der Wiele, C. F., & Nelson, S. A. (2012). Remote sensing. Springer Science & Business Media.
 • Schowengerdt, Robert A. Remote sensing: models and methods for image processing. Elsevier, 2006.

Допоміжна

 • Кузьменко Е.Д., Журавель О.М., Давибіда Л.І., Багрій С.М. Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та земле-упорядкуванні: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. 703 с.
 • Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. Підручник. К.: Вища Школа, 2009. 460 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Дистанційне зондування Землі. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус