Еволюція ґрунтів і прогнозування (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Папіш І. Я.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРН-41сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “ Еволюція ґрунтів” є ознайомлення студентів із значенням і роллю реліктових ознак і властивостей у профілі денних ґрунтів; аналіз палеоґрунтів різних фаз голоценового педогенезу та їх екстраполяція на формування основних властивостей і режимів функціонування сучасних ґрунтів; формування загальних теоретичних уявлень про еволюцію ґрунтів; вивчення палеопедології голоцену; оцінка еволюції ґрунтоутворення в різних зонально-провінційних умовах України; дослідження антропогенної еволюції ґрунтів; аналіз просторово-часових моделей розвитку і еволюції ґрунтового покриву України у майбутньому; визначення ролі природних і антропогенних чинників у формуванні прогностичної моделі еволюції ґрунтів України і світу.
Основним завданням курсу є показати тісний природно-історичний зв’язок між сучасним ґрунтовим покривом та історією його формування у минулі епохи з метою наукового прогнозування еволюції ґрунтового покриву в умовах прийдешніх природно-кліматичних і антропогенних змін ландшафтної структури. Цілі та завдання курсу реалізуються у наступній послідовності:
– ознайомлення із загальними науково-теоретичними уявленнями про еволюцію ґрунтів (понятійно-термінологічні основи);
– наукове прогнозування розвитку ландшафтів у майбутньому за даними палеопедології у пізньому Кайнозої;
– вивчення палеопедології голоцену і еволюції ґрунтового покриву України за похованими ґрунтами;
– вивчення еволюції ґрунтоутворення в різних природно-фаціальних умовах;
– вивчення антропогенної еволюції ґрунтового покриву;
– оцінка різних прогностичних моделей розвитку і еволюції ґрунтів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / за ред. Ж.М. Матвіїшиної. К.: Наукова думка, 2010. 192 с.
 • Дмитрук Ю.Д., Матвіїшина Ж.М., Слюсарчук І.І. Ґрунти троянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз. Чернівці: Рута, 2008. 228 с.
 • Мацібора Щ. В. Порівняльний аналіз похованих та зональних ґрунтів як метод реконструкції палеогеографічних обстановок голоцену. Український географічний журнал. 2011, № 4. С. 28–33. https://paleo.geohub.org.ua/sites/default/files/paleo/publications/12220202223022201.pdf

Допоміжна

 • Папіш І. Я. Зміна фізичних властивостей чорноземів типових Північно-Подільського лісостепу під впливом додаткового агротехнічного навантаження. Вісник Львівського державного аграрного університету. Агрономія. № 1. Львів, 1996. С. 62-64.
 • Папіш І. Я. Тенденції культурної еволюції опідзолених чорноземів різних агроландшафтів Львівського плато. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 25. 1999. С. 31-33.
 • Папіш І. Я. Процеси антропогенної еволюції чорноземів Західного Лісостепу України. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 27. 2000. С. 108-110.
 • Папіш І. Я. Голоценова еволюція опідзолених чорноземів Львівського Опілля. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2003. Випуск 29. Ч. 1. Львів: ВЦ ЛНУ. С. 214-217.
 • Папіш Ігор, Позняк Степан. Ґрунтово-археологічні дослідження чорноземів пізнього голоцену. Вісник Інституту археології. Львів: ЛНУ ім.. І. Франка, 2008. Вип. 3. С. 8–16. (https://shron3.chtyvo.org.ua/Visnyk_Instytutu_arkheolohii/Vypusk_3.pdf? )
 • Папіш І. Я., Позняк С. П. Проблеми ґенези чорноземів Галичини. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2010. Випуск 38. С. 271 – 280.
 • Гнатюк Роман, Папіш Ігор. Солонський розріз і перспективи вивчення плейстоцену передгір’я Українських Карпат. Проблеми геоморфології і палеогеографії Карпат і прилеглих територій. 2019. Вип. 1 (9). С. 73–100.
 • Гродзинський М. Д. Середньоголоценове постагрікультурне остепнення – перше на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу. Український географічний журнал. 2019. № 2 (106). С. 3-12.
 • Папіш Ігор, Гнатюк Роман. Ознаки стадійності ґрунтотворного процесу в агрочорноземах центральної частини Поділля. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2021. Випуск 02(13). С. 108–124.
 • Iwona Hilderbrandt-Radke, Przemyslaw Makarowicz, Zhanna N. Matviishyna, Aleksandr Parkhomenko, Sergiy D. Lysenko, Igor T. Kochkin. (2019). Late Neolithic and Middle Bronze Age barrows in Bukivna, Western Ukraine as a source to understand soil evolution and its environmental significance. Journal of Archeological Science Reports 27. 101972. 1–11.
 • Відейко М. Ю. Подорож до прадавньої країни: наук.-попул. вид. К. : Вища школа, 2011. 167 с. (https://chtyvo.org.ua/authors/Videiko_Mykhailo/Podorozh_do_pradavnoi_krainy/ )

Силабус: Еволюція ґрунтів і прогнозування. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус