Еволюція ґрунтів і прогнозування

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
736доцент Папіш І. Я.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГРН-41сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “ Еволюція ґрунтів і прогнозування ” є ознайомлення студентів із значенням і роллю реліктових ознак і властивостей у профілі денних ґрунтів; аналіз палеоґрунтів різних фаз голоценового педогенезу та їх екстраполяція на формування основних властивостей і режимів функціонування сучасних ґрунтів; формування загальних теоретичних уявлень про еволюцію ґрунтів; вивчення палеопедології голоцену; оцінка еволюції ґрунтоутворення в різних зонально-провінційних умовах України; дослідження антропогенної еволюції ґрунтів; аналіз просторово-часових моделей розвитку і еволюції ґрунтового покриву України у майбутньому; визначення ролі природних і антропогенних чинників у формуванні прогностичної моделі еволюції ґрунтів України і світу.

Основним завданням курсу є показати тісний природно-історичний зв’язок між сучасним ґрунтовим покривом та історією його формування у минулі епохи з метою наукового прогнозування еволюції ґрунтового покриву в умовах прийдешніх природно-кліматичних і антропогенних змін ландшафтної структури. Цілі та завдання курсу реалізуються у наступній послідовності:

 • ознайомлення із загальними науково-теоретичними уявленнями про еволюцію ґрунтів (понятійно-термінологічні основи);
 • наукове прогнозування розвитку ландшафтів у майбутньому за даними палеопедології у пізньому Кайнозої;
 • вивчення палеопедології голоцену і еволюції ґрунтового покриву України за похованими ґрунтами;
 • вивчення еволюції ґрунтоутворення в різних природно-фаціальних умовах;
 • вивчення антропогенної еволюції ґрунтового покриву;
 • оцінка різних прогностичних моделей розвитку і еволюції ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент

 знатиме:

 • вік ґрунтового покриву основних природних зон світу і періодизацію голоцену за різними палеогеографічними схемами;
 • методи дослідження еволюції ґрунтів;
 • основні закономірності розвитку ґрунтів і ландшафтів у голоцені та пізньому Кайнозої;
 • понятійно-термінологічну базу палеогеографії і еволюції ґрунтів голоцену;
 • просторово-часові закономірності еволюції ґрунтів України різних природних зон;
 • будову, склад і властивості голоценових похованих ґрунтів України;
 • особливості антропогенної еволюції ґрунтів і ґрунтового покриву України і світу;
 • основні тенденції та прогностичні моделі розвитку і еволюції ґрунтового покриву.

вмітиме:

 • в польових умовах діагностувати поховані ґрунти за їх місцеположенням у рельєфі, морфохроматичними ознаками, фізичними і фізико-хімічними властивостями;
 • використовувати морфологічні і експериментальні дані для діагностики реліктових ознак і властивостей ґрунтів;
 • оцінити реліктові ґрунтові властивості і реконструювати давні ґрунтові покриви;
 • виявляти позитивні і негативні ознаки еволюційного розвитку ґрунтів і ґрунтового покриву;
 • відрізнити реліктові морфологічні ознаки ґрунту від актуальних, природні ознаки і властивості – від набутих антропогенних;
 • скласти прогностичну модель еволюції ґрунтового покриву за різними вихідними сценаріями (природними чи антропогенними).

Рекомендована література

Базова 

 • Александровский А.Л. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене. – М.: Наука, 1983.
 • Иванов И.В., Демкин В.А., Губин С.В. Вопросы истории развития степных почв в голоцене. – Пущино, 1978.
 • Естественная и антропогенная эволюция почв / [Сб. науч. трудов]. – Пущино: НЦБИ АН СССР, 1988. – 180 с.
 • Проблемы эволюции почв / [Мат. IVВсерос. конф]. – Пущино, 1986. 262 с.
 • Роде А.А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. – М.: Географгиз, 1947.
 • Эволюция и возраст почв [Сб. науч. трудов]. – Пущино, 1988.
 • Таргульян В.О., Александровский А.Л. Эволюция почв в голоцене (проблемы, факты, гипотезы) // История биоценозов СССР в голоцене. Москва, 1976.
 • Марголина Н.Я., Александровский А.Л., Ильичев Б.А. и др. Возраст и эволюция черноземов. – Москва, 1988.
 • Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наукова думка, 1986. – 188 с.
 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / [За ред. Ж.М. Матвіїшиної]. – К.: Наукова думка, 2010. – 192 с.

Допоміжна 

 • Иванов И.В., Александровский А.Л. Методы изучения эволюции и возраста почв. – Пущино: НЦБИ АН СССР, 1984.
 • Ильин Р.С. К вопросу о границах подзолистой и лесостепной зон // Почвоведение, 1927, № 3.
 • Маданов П.В. и др. Вопросы палеопочвоведения и эволюции почв Русской равнины в голоцене. – Казань, 1967.
 • Дмитрук Ю.Д., Матвіїшина Ж.М., Слюсарчук І.І. Ґрунти траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз. – Чернівці: Рута, 2008. – 228 с.

Силабус: Еволюція ґрунтів і прогнозування. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус