Управління земельними ресурсами (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Наконечний Ю. І.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812ГРН-41сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою курсу «Управління земельними ресурсами» є ознайомлення студентів із: передумовами розвитку системи управління земельними ресурсами; методичними основами управління земельними ресурсами; механізмами та функціями управління земельними ресурсами; особливостями управління земельними ресурсами на різних адміністративних рівнях, форм власності та цільового призначення; узгодженням та гармонізацією земельного законодавства України із законодавством ЄС.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів з історичними та соціальними передумовами розвитку системи управління земельними ресурсами;
– вивчення теоретичних, законодавчих, нормативно-правових основ управління земельними ресурсами;
– ознайомлення студентів з принципами, методами, функціями та механізмами управління земельними ресурсами;
– характеристика особливостей управління земельними ресурсами на різних адміністративних рівнях, різних форм власності та різного цільового призначення;
– ознайомлення студентів із земельним законодавством України та ЄС, його узгодженням та гармонізацією;
– набуття практичних навичок з планування управління земельними ресурсами на різних адміністративних рівнях, форм власності та цільового призначення.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Земельні ресурси» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Уклав Паньків З. П. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 96 с (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zem.resurs-metodychka-Pankiv.pdf ).
 • Паньків З. П. Земельні ресурси: навчальний посібник / З. П. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 272 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/pankiv_zp_zemelni_resursi.pdf )
 • Третяк А. М., Дорош О. С. Управління земельними ресурсами / За редакцією професора А. М. Третяка. Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2006. 360 с.
 • Управління земельними ресурсами : регулювання земельних відносин : Навч. посіб. / Сохнич А. Я., Горлачук В. В., Наход А. В., Песчанська І. М., Смолярчук М. В. / за ред. А. Я. Сохнича. Львів: ПП „Арал”, 2008. 255 с.
 • Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціолізації, практики: монографія / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. М. Курильців, Т. М. Прядка, Н. А. Третяк; [за заг. ред. А.М. Третяка]. Біла Церква: «ТОВ «Бiлоцеркiвдрук», 2021. 227 с. https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/7105/-1/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD

Допоміжна

 • Ґрунти Львівської області: колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 424 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/grunty-lviv-monography-2019.pdf )
 • Земельний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 10 вересня 2019 року: Офіц. текст. К.: Алерта, 2019. 124 с. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text )
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. Н. І. Титової. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.
 • Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні. дис. … д-ра біол. наук. Київ, 2013. (https://mydisser.com/dfiles/37751401.doc )
 • Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів: навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 82 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakonechnyy-YU.I.-Bonituvannia-gruntiv.pdf )
 • Наукові і методичні основи управління земельними ресурсами: монографія / За ред. А. Я. Сохнича. Львів : Українські технології, 2007. 237 с.
 • Новаковська І. О. Економіка землекористування: навч. посіб. К.: Аграр. наука, 2018. 400 c. (https://core.ac.uk/download/pdf/322985609.pdf )
 • Паньків З. П. Еволюція землекористування в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 188 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/evoliutia-zemlekor-Pankiv2012.pdf )
 • Паньків З., Ямелинець Т. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 344 с (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Normatyvna-oc-zemel-Pankiv-YAmelynets-2021.pdf ).
 • Рідей Н., М., Шофолов Д. Л. Екологічна стандартизація для забезпечення сталого землекористування та охорони земель / Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Випуск 1 (12), 2009. – С. 41–50.
 • Ступень М. Г. Використання земель населених пунктів: монографія. Львів: Львівський державний агроуніверситет, 2000. 359 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник / За ред. М. Г. Ступеня. Львів: Апріорі, 2003. 341 с. (https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/KADASTR_2006.pdf )
 • Третяк А. М. Землевпорядне проектування : Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навчальний посібник. К.: Вища освіта, 2006. 528 с.
 • Третяк А. М., Бамбідра Д. І. Земельні ресурси України та їх використання. К.: ТОВ «ЦЗРУ» , 2003. 143 с.
 • Управління земельними ресурсами : конспект лекцій / І. С. Глушенкова, Т. В. Анопрієнко, І. В. Кошкалда, О. М. Трегуб / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 85 с. (https://core.ac.uk/download/pdf/158567241.pdf )

Інформаційні ресурси

Силабус: Управління земельними ресурсами. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус