Управління земельними ресурсами (103)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Наконечний Ю. І.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ГРН-41сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління земельними ресурсами» є ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення основних принципів і механізмів управління земельними ресурсами; ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують управління земельними ресурсами,  вивчення методів управління і тих завдань, які вони виконують; розуміння сучасного стану і ризиків землекористування та ролі механізмів управління у регулюванні земельних відносин в Україні.

Після завершення цього курсу студент

 • Знатиме: принципи управління земельними ресурсами; функції управління земельними ресурсами; ландшафтно-екологічні аспекти управління земельними ресурсами; особливості формування екологічної мережі; методи управління земельними ресурсами в зонах обмеженого використання; особливості управління вміти: визначати морфологічні ознаки ґрунтів, пояснювати протікання елементарних ґрунтових процесів в генетичних горизонтах проявом морфологічних ознак; використовувати набуті знання для польового опису ґрунтів.
 • Вмітиме: збирати, узагальнювати та аналізувати відомості про сучасний стан використання земельних ресурсів; виявляти системні недоліки у сучасні структурі землекористування; розробляти іноваційно-інвестиційні проекти реформування землеволодінь, землекористувань; формувати елементи екологічної мережі в межах землеволодінь; приймати управлінські рішення щодо розвитку ринку землі та оптимізації його інфраструктури.

Soft skills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання практичної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

 • ПРН 1. Знати головні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів з проблем взаємодії природи і суспільства.
 • ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук.
 • ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • ПРН 8. Картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти і процеси, проводити типологію, класифікацію, районування.
 • ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву.
 • ПРН 16. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
 • ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Рекомендована література

Основна

Додаткова

 • Бриндзя З. Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України. Тернопіль, 1996. 186 с.
 • Возняк Р. П., Ступень М. Г., Падляк І. М. Земельно-правовий процес : Навчальний посібник. Львів, 2006. 224 с.
 • Горлачук В. В. Розвиток землекористування в Україні. Київ, 1999. 254 с. 9. Медведев В. В., Лактіонова Т. М. Земельні ресурси України. Київ : Аграрна наука, 1998. 150 с.
 • Козловський Б. І. Наукові основи моніторингу осушених земель. Львів : Місіонер, 1995. 189 с.
 • Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 82 с.
 • Наукові і методичні основи управління земельними ресурсами: монографія / За ред. А. Я. Сохнича. Львів, 2007. 237 с.
 • Паньків З. П. Еволюція землекористування в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 188 с.
 • Рідей Н., М., Шофолов Д. Л. Екологічна стандартизація для забезпечення сталого землекористування та охорони земель. Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Випуск 1 (12), 2009. С. 41–50.
 • Ступень М. Г. Використання земель населених пунктів : монографія. Львів: Львівський державний агроуніверситет, 2000. 359 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник / За ред. М. Г. Ступеня. Львів, 2003. 341 с.
 • Третяк А. М. Землевпорядне проектування : Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навчальний посібник. Київ. 2006. 528 с.
 • Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. Київ. 1998. 224 с.
 • Третяк А. М., Бамбідра Д. І. Земельні ресурси України та їх використання. Київ, 2003. 143 с.
 • Шарий Г. І. та ін. Управління земельними ресурсами: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2019. 172 с.
 • Галушко В. Т., Білик Ю. Д., Даниленко А. С. Формування ринку землі в Україні. Київ, 2006. 280 с.
 • Гуцуляк Ю. Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці : Прут, 2002. – 124 с.
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення / За ред. С. І. Дорогунцова. Київ, 2002. 134 с.
 • Земельний кодекс України : Коментар. Харків, 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / За ред. Н. І. Титової. Львів, 2005. 368 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник / За ред. М. Г. Ступеня. Львів, 2003. 341 с.

Інтернет-джерела

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Управління земельними ресурсами. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Управління земельними ресурсами. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус