Оцінка ґрунтів і земель

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Паньків З. П.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрНМ-11с-1професор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної  дисципліни «Оцінка ґрунтів і земель»  є ознайомлення студентів із місцем земельних ресурсів у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення теоретичних і методологічних положень оцінки земель, історичних етапів проведення земельно-оціночних робіт в Україні та світі, положень та класифікаційних одиниць природно-сільськогосподарського районування України, законодавства, що регламентує проведення оціночних робіт; методик бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель; методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, населених пунктів, експертної грошової оцінки земельних ділянок, використання ГІС-методів при проведенні земельно-оціночних робіт.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • набути теоретичні знання про завдання, принципи та механізми проведення оцінки ґрунтів і земель в Україні;
 • вивчити структуру природно-ресурсного потенціалу та місце у ній ґрунтових і земельних ресурсів;
 • ознайомитися із нормативно-правовими актами, що регламентують проведення земельно-оціночних робіт;
 • вивчити чинні методики оцінки земель в Україні та встановити існуючі протиріччя;
 • вивчити теоретичні та методичні положень економічної оцінки земель та показників, що її визначають;
 • вивчити методичні положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, населених пунктів;
 • ознайомитися  із основними положеннями  експертної грошової оцінки земельних ділянок, що мають різне цільове призначення;
 • вивчення законів землеробства, агроекології та економіки, що впливають на результати вартісної оцінки ґрунтів і земель.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • історичні особливості земельно-оціночних робіт в Україні та світі;
 • законодавство України, що регламентує проведення земельно-оціночних робіт;
 • методичні положення та діагностичні ознаки ґрунтів при проведенні бонітування;
 • теоретичні та методичні положення економічної оцінки земель, оціночні показники агровиробничих груп ґрунтів;
 • методичні положення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель та населених пунктів;
 • методичні положення нормативної грошової оцінки земель  несільськогосподарського призначення;
 • методичні підходи та особливості експертної грошової оцінки земельних ділянок різного цільового призначення.

вмітиме:

 • розраховувати бал бонітету агровиробничої групи ґрунту та середньозважений бал бонітету земельної ділянки;
 • складати шкали бонітування ґрунтів;
 • розраховувати бали часткової економічної оцінки земель за урожайністю, окупністю затрат, диференційним доходом;
 • проводити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
 • проводити розрахунок вартості земельних ділянок різного функціонального призначення в населеному пункті;
 • проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок різного цільового призначення.

Soft skills:

 • доносити свою думку;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт;
 • позитивно налаштовуватися на результати роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

 • ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • ПРН 9. Знати цілі сталого розвитку та пропонувати конкретні заходи для їх досягнення в Україні або регіонах.
 • ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву.
 • ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Рекомендована література

 Базова 

Допоміжна

 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник / За ред. М. Г. Ступеня. Львів, 2003. 341 с.
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. / За ред. С. І. Дорогенцова. Київ, 2002. 134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків, 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Наук,-навч. посібник / За ред. Н. І. Титової. Львів, 2005. 368 с.
 • Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. Київ, 1999. 716 с.

Інформаційні ресурси:

 • Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11.10.2002 р., станом на 16.11.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF#Text
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів України № 831 від 16.11.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text
 • Про оцінку земель: закон України № 1378-IV від 11.12.2003; станом на 28.06.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text

Силабус: Оцінка ґрунтів і земель 2023-2024

Завантажити силабус