Бонітування ґрунтів (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Наконечний Ю. І.ГРН-21с
732доцент Наконечний Ю. І.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21сдоцент Наконечний Ю. І.
732ГРН-41сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Мета курсу «Бонітування ґрунтів» – ознайомлення студентів з історією виникнення і розвитку робіт по бонітуванню ґрунтів, видах, принципах і критеріях їхнього бонітування. етапах і порядку проведення робіт, а також з методикою природно-сільськогосподарського районування.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів з принципами і критеріями бонітування ґрунтів;
– агрокліматичне обґрунтування розміщення сільськогосподарських культур на території України;
– ознайомлення студентів з принципами, методами і таксономічними одиницями природно-сільськогосподарського районування території України;
– характеристика видів бонітетної оцінки ґрунтів;
– набуття практичних навичок техніки виділення агровиробничих груп ґрунтів;
– вивчення властивостей ґрунтів, необхідних для проведення бонітування ґрунтів;
– ознайомлення студентів з методикою розроблення шкал часткового і загального бонітування ґрунтів;
– ознайомлення студентів із сучасним проектом методики бонітування ґрунтів;
– набуття практичних навичок з інтерпретації та використання результатів бонітування ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– методи, мету і завдання бонітування ґрунтів;
– принципи, критерії та види бонітування ґрунтів;
– методику проведення бонітування ґрунтів в Україні;
– області практичного застосування бонітування ґрунтів.
вміти:
– проводити агровиробниче групування ґрунтів земельної ділянки;
– обробляти статистичні дані по властивостях ґрунтів, необхідних для бонітування;
– самостійно проводити бонітетну оцінку ґрунтів одного з господарств з проведенням повного циклу робіт;
– проводити грошову оцінку земельної ділянки, де проведено бонітування ґрунтів;
– розраховувати втрати сільськогосподарського виробництва.
Вивчення курсу сприяє розвитку таких soft skills: когнітивна гнучкість, професійна самопрезентація, критичне мислення, уміння працювати в колективі.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

Допоміжна

  • Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Методичні рекомендації / уклав Цицюра Я. Г. Вінниця ВНАУ, 2016 р. 139 с. (http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/11882.pdf )
  • Закон України «Про оцінку земель» / Вісник Верховної Ради, 2004, № 15. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text )
  • Мартин А. Г., Осипчук С. О., Чумаченко О. М. Природно-сільськогосподарське районування України: монографія. К.: ЦП «Компринт», 2015. 328 с. (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/monograph_natural_agricultural_zoning.pdf )
  • Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація нормативів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Київ: Земельна спілка України, 2011.
  • Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів від 16 листопада 2016 р. № 831 // Офіційний вісник України, 2016., № 93. ст. 3040. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text )
  • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель” / Корнілов Л. В., Кібукевич О. М., Трохимець С. М. Рівне : НУВГП, 2012. 24 с. (https://ep3.nuwm.edu.ua/11937/1/05-05-64_%D0%B2%D0%B8%D0%BF.pdf )
  • Паньків З. П., Наконечний Ю. І. Земельні ресурси. Практикум : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 196 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zemel-ni-resursy.-Praktykum-Pankiv.pdf )
  • Паньків З., Ямелинець Т. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 344 с (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Normatyvna-oc-zemel-Pankiv-YAmelynets-2021.pdf ).
  • Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри і порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” №1279 від 17.11.1997 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-97-%D0%BF#Text )

Інформаційні ресурси

Силабус: Бонітування ґрунтів. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус