Ерозієзнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Наконечний Ю. І.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРН-31сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Ерозієзнавство» є оволодіння студентами теоретичними знаннями з наступним закріпленням їх під час самостійного опрацювання літератури з питання вивчення основ ерозієзнавства та наступного їхнього застосування при польових дослідженнях ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент

 • Знатиме мету ї завдання, об’єкт і предмет курсу; усвідомлювати небезпеку, яку несе водна ерозія для ґрунтів. і довкілля; теоретичні основи ерозієзнавства; методи вивчення ерозії ґрунтів; фактори, що спричиняють ерозію ґрунтів; основи оцінки ерозійної небезпеки і шкоди, завданої ерозією; основні протиерозійні заходи мінімізації негативних процесів; шляхи раціонального використання та охорони еродованих ґрунтів.
 • Вмітиме володіти понятійно-термінологічним словником курсу “Ерозієзнавство”; досліджувати еродовані ґрунти і проводити їхнє картування; визначати і оцінювати фактори розвитку ерозійних процесів; використовувати методологічні основи ерозієзнавства; проводити оцінку ступенів ерозійної деградації ґрунтів; проводити інтерпретацію та аналіз отриманих результатів польових та лабораторних досліджень ерозії ґрунтів; визначати шляхи раціонального використання еродованих та ерозійно небезпечних ґрунтів; застосовувати теоретичні знання курсу “Ерозієзнавство” в професійній діяльності

Soft skills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання практичної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

 • ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук.
 • ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву.
 • ПРН 16. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
 • ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Рекомендована література

Основна

 • Світличний О. О. Основи ерозієзнавства. Підручник / О. О. Світличний, С. Г. Чорний. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2007. – 266 с. 2. Светличный А. А. Эрозиоведение: теоретические и прикладне аспекты. Монография  / А. А. Светличный, С. Г. Черный, Г. И. Швебс. – Сумы : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 410 с. 3. Кузнецов М. С. Эрозия и охрана почв : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. – М. : Изд-во МГУ, Изд-во “Колос”, 2004. – 352 с. 4. Швебс Г. И. Теоретические основы эрозиоведения / Г. И. Швебс. – Киев–Одесса : Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 224 с. 5. Заславский М. Н. Эрозиоведение : Учебник для студентов географ. и почв. спец. вузов / М. Н. Заславский. – М. : Высш. школа, 1983. – 320 с. 6. Заславский М. Н. Эрозияпочв / М. Н. Заславский. – М. : Мысль, 1978. – 245 с.

Додаткова 

 • Агропочвоведение / В. Д. Муха, Н. И. Картамышев, И. С. Кочетов, Д. В. Муха // Под ред. В. Д. Мухи. – М. : Колос, 1994. – 528 с.
 • Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур / За ред. В. В. Медведева. – К. : Аграрная наука, 1997. – 162 с.
 • Агроэкология / Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М. : Колос, 2000. – 536 с. 4. Булигін С. Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С. Ю. Булигін. – К. : Урожай, 2005. – 300 с.
 • Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація ґрунтів Малого Полісся: географія, причини, наслідки, шляхи подолання // Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Серія : Географія. – Вінниця, 2006.–Вип. 12. – С. 9–18.
 • Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33. – С. 62–69.
 • Гаськевич В. Г. Осушенні мінеральні ґрунти Малого Полісся / В. Г. Гаськевич, С. П. Позняк. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 256 с.
 • Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00.05 “Біогеографія та географія ґрунтів” / В. Г. Гаськевич. – Львів, 2010. – 38 с.
 • Деградация и охрана почв / Под общей ред. акад. РАН Г. В. Добровольского. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 654 с. 10. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн. – 2003. – № 29. – С. 1431.
 • Земельний кодекс України. – Л. : НВФ “Українські технології”, 2001. – 80 с.
 • Земельні ресурси України. / За ред. В. В. Медведєва. – К. : Аграрна наука. – 1998. –148 с. 13. Медведев В. В. Мониторинг почв краины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – Харьков, 2002. – 428 с.
 • Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. – Харків : Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського, 1998. – 88с.
 • Охорона ґрунтів : Підручник / М. К. Шикула, О. Ф. Гнатенко, Л. Р. Петренко, М. В. Капштик. – 2-ге вид., випр. – К. : Т-во Знання”, КОО, 2004. – 398 с.
 • Позняк С. П. Картографування ґрунтового покриву / С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, М. Г. Кіт. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 • ПочвыУкраины и повышение их плодородия. – Т. 2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / Под ред. Б. С. Носко, В. В. Медведева, Р. С. Трускавецкого, Г. Я. Чесняка. – К. : Урожай, 1988. – 176 с.
 • Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть I. Мелиорация деградированных земель / Под ред. С. В. Андриеша. – Кишинэу : Изд-во “Pontos”, 2005. – 232 с.
 • Программа освоения деградированных земель и повышения плодородия почв. Часть II. Повышение плодородия почв / Под ред. С. В. Андриеша. – Кишинэу, 2005. – 148 с.
 • Пшевлоцький М. І. Грунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів : Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 180 с.
 • Родючість ґрунтів : моніторинг та управління / За ред. В. В. Медведєва. – К. : Урожай, 1992. – 248 с.
 • Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія / А. Я. Сохнич. – Львів, 2002. – 252с.
 • Справочник по почвозащитномуземледелию / Под ред. И. Н. Безручко, Л. Я. Мильчевского. – К. : Урожай, 1990. – 278 с.
 • Толчельников Ю. С. Эрозия и дефляція почв. Способыборьби с ними. М. : Агропромиздат, 1990. – 158 с.
 • Томашівський З. М. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник / З. М. Томашівський, П. Д. Завірюха. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2002. – 184 с.
 • Шикула М. К. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні / М. К. Шикула, С. С. Антонець. – К. : Оранта, 2000. – 390 с.
 • Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б. С. Носка. – К. : Аграрна наука. – 1999. – 110 с.
 • Эрозионные процессы / Под ред. Н. И. Маккавеева, Р. С. Чалова. – М. : Мысль, 1984. – 256 с.
 • Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация / Отв. ред. Д. Д. Ноур. – Кишинэу, 2001. – 428 с.
 • Эрозия почвы / Под ред. М. Дж. Киркби, Р. П. С. Моргана. – М. : Колос, 1984. – 416 с.

Інтернет-джерела

Силабус: Ерозієзнавство. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус