Ерозієзнавство і протиерозійна організація території (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Наконечний Ю. І.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРН-31сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою курсу «Ерозієзнавство і протиерозійна організація території» є оволодіння студентами теоретичними знаннями з наступним закріпленням їх під час самостійного опрацювання літератури з питання вивчення основ ерозієзнавства та наступного їхнього застосування при польових дослідженнях ґрунтів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів з Ерозієзнавством і його місцем в системі наук, короткою історією ерозієзнавчих досліджень в Україні і за кордоном;
– вивчення класифікацій видів ґрунтової ерозії, негативними наслідками прояву ерозійних процесів;
– вивчення географії поширення ерозійних процесів в Україні і світі;
– ознайомлення студентів із методологією ерозієзнавства як науки;
– характеристика фізичних основ водної ерозії ґрунтів;
– ознайомлення з факторами виникнення водної ерозії;
– оцінка ерозійної небезпеки земель;
– ознайомлення студентів з основними протиерозійні заходи на ерозійно-небезпечних територіях та їх ефективністю;
– набуття навичок алгоритму проектування ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Волощук М. Д., Петренко Н. І., Яценко С. В. Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії та практики : монографія / За заг. ред. В. А. Вергунова та передмовою Я. М. Гадзала. К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 325 с.
 • Світличний О. О., Чорний С. Г. Основи ерозієзнавства. Підручник. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. 266 с. (https://geoknigi.com/book_view.php?id=1471 )
 • Світличний О. О., П’яткова А. В. Прикладне ерозієзнавство: навч. посіб. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. 136 с. (http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30445/1/erozia.pdf )
 • Томашівський З. М., Завірюха П. Д. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник. Львів: Львів. держ. аграр. ун-т, 2002. 184 с.
 • Чорний С. Г. Схилові зрошувані агроландшафти: ерозія, ґрунтоутворення, раціональне використання. Херсон: Борисфен, 1996. 170 с.
 • Шикула М. К., Антонець С. С. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні. К.: Оранта, 2000. 390 с.

Допоміжна

 • Булигін С. Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів. К.: Урожай, 2005. 300 с.
 • Булигін С. Ю., Вітвіцький С. В., Буланий О. В., Тонха О. Л. Моніторинг якості ґрунтів. Підручник. К.: Видавництво НУБіП України, 2019. 421 с. (https://dglib.nubip.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b95b3e3d-3328-48cc-bbfa-937c1c103add/content )
 • Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геогр. наук: спец. 11.00.05 “Біогеографія та географія ґрунтів”. Львів, 2010. 38 с.
 • Закон України “Про охорону земель”( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.349 ). Верховна Рада України. 2003 (https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajiny-zakony/zakon-ukrajini-pro-ohoronu-zemel-vidomosti2003.html )
 • Закон України «Про оцінку земель» / Вісник Верховної Ради, 2004, № 15. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text )
 • Земельний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 10 вересня 2019 року: Офіц. текст. К.: Алерта, 2019. 124 с. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text )
 • Методика моніторингу земель, що перебувають у кризовому стані. Харків: Вид-во ін-ту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського, 1998. 88с.
 • Моніторинг та охорона земель. Практикум: навчальний посібник / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська, А. Г. Ліщинський, Ж. В. Наконечна. Вид. 2-ге, перероб. та доповн. [Електронне видання]. Рівне: НУВГП, 2019. 202 с. (https://ep3.nuwm.edu.ua/15879/1/MiOZ_prakt_2019_05_zah.pdf )
 • Основи землеробства та рослинництва Книга 1. Землеробство: Посібник для вищих учбових закладів / П. С. Лозовіцький К. 2010 268 с. (http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/data/bis3/zemlerobstvo.pdf )
 • Охорона ґрунтів: Підручник / М. К. Шикула, О. Ф. Гнатенко, Л. Р. Петренко, М. В. Капштик. 2-ге вид., випр. К.: Т-во Знання”, КОО, 2004. 398 с.
 • Протиерозійна організація території: Навчальний посібник / Обласов В. І., Балик Н. Г. К., Аграрна освіта 2009. 215 с.
 • Система адаптивно-ландшафтних заходів захисту ґрунтів Донецького регіону від ерозії (наукове видання) / Н. В. Тютюнник, О. В. Качанова.– Торецьк, 2018. 44 с. (https://agro.dn.gov.ua/downloads/2019/04/naukove-vydannia-2018.pdf )
 • Смарт методи управління родючістю ґрунтів : навчальний посібник для аспірантів спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: Шевченко М.С., Десятник Л.М. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 176 с. (https://institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/navchalniy-posibnyk.pdf )
 • Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. 252с.
 • Цилюрик О. І. Система мульчувального обробітку ґрунту в Північному Степу: монографія. Дніпро: Новий Світ 2000, 2019. 298 с. (https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/1687/1/thilyu.pdf )
 • Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва / За ред. Б. С. Носка. К.: Аграрна наука. 1999. 110 с.

Інформаційні ресурси

Силабус: Ерозієзнавство і протиерозійна організація території. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус