Землевпорядкування (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Телегуз О. Г.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГРН-31сдоцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Метою курсу є формування знань про основні положення землеустрою, призначення, змісту, принципів та порядку здійснення землеустрою, а також про зміст і методику здійснення землеустрою на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях.

Після завершення цього курсу студент повинен :

знати: правову та технічну сторони землеустрою, основні види робіт і документації із землевпорядкування;

вміти: застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних задач, розробляти відповідну документацію із землевпорядкування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях; здійснювати авторський нагляд за розробленими проектами; володіти навичками роботи з комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням на рівні користувача, для проведення робіт із землевпорядкування на національному, регіональному та локальному (місцевому) рівнях; складати технічні завдання на проведення робіт із землевпорядкування на національному, регіональному та локальному (місцевому) рівнях; проводити повний комплекс робіт із землевпорядкування.

загальні компетентності:

 • здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • знання та розуміння області геодезії та землеустрою;
 • здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово;
 • здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій;
 •  здатність використання інформаційних технологій;
 • здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; спеціалізованих (фахових) компетентностей:
 • здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою;
 • здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
 • здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землевпорядкування;
 • здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землевпорядкування;
 • здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землевпорядкування;
 • здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;
 • здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних умовах;
 • здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землевпорядкування;
 • здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціальності.

Рекомендована література

 • Удовенко І.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Землеустрій” для студентів спеціальності 193«Геодезія та землеустрій» Умань: УНУС. 2017. – 24 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: Т. В. Анопрієнко. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 180 с.
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія,картографія та землеустрій») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова;уклад.: Т.В. Анопрієнко. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 70 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: Т. В. Анопрієнко. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 54 с.
 • Веселовська Л. Ф. Землевпорядкування: Підручник. М. : ЮРКНІГА, 2004.– 256 с.
 • Геодезичні роботи при землеустрої: Навч. посібник / В. Б. Балакірський, М. В.Червоний, О. Я. Петренко, М. М. Гарбуз. За ред. В. Б. Балакірського / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. – 226 с.
 • Кривов В. М., Тихенко Р. В., Гетманьчик І.П. Основи землевпорядкування. – К. : «Урожай». – 2009. – 322 с.
 • Третяк А. М. Теоретичні основи землеустрою.– К. :ІЗУ УААН, 2002. – 152с.
 • Третяк А. М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи ітериторіальний землеустрій: Навч. посібник. – К. : ТОВ «ЦЗРУ», 2008. – 576 с.
 • Земельний кодекс України: Прийнятий 25.10.2001 № 2768-III //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
 • Закон України «Про землеустрій»: Прийнятий 22.05.2003 № 858-IV//Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.
 • Закон України «Про державний земельний кадастр» // Офіційний вісник України від 15.08.2011 р., № 60, стор. 64, ст. 2405.
 • Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6 – Ст. 46.
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» //Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» // Голос України від 03.11.2012 №208.
 • Закон України «Про оцінку земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.
 • Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 471.
 • Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.
 • Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF.
 • Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) // Офіційний вісник України від 23.12.2011 р., № 97, стор. 138, ст. 3538.
 • Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок // Офіційний вісник України від 01.11.2002 р., № 42, стор. 144, ст. 1941.
 • Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Офіційний вісник України від 26.04.2006 р., № 15, стор. 154, ст. 1133.
 • Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) // Офіційний вісник України від 26.04.2006 р., № 15, стор. 169, ст. 1134.
 • Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок //Офіційний вісник України від 13.06.2003 р., № 22, стор. 195, ст. 1011.
 • Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 //Офіційний вісник України офіційне видання від 30.11.2012 р., № 89, стор. 183, ст. 3598.
 • Войтенко С. П., Володін М. О. Вітчизняні механізми територіального формування і планування землекористування через призму підготовки фахівців //Землевпорядкування. – 2001. – №3. – С.34.
 • Волков С. Н. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право). – М. : Былина, 1998. – С.54.
 • Володін М. О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. –К., 2000. – 320 с.
 • Гнаткович Д. І., Ступень М. Г. Земельний кадастр населених пунктів:Навч. посібник. – Львів: ДАУ, 1999. – 189с.
 • Гудзь В. П., Лісовал А. П., Андрієнко В. О., Рибак М. Ф. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії: Підручник. За редакцією В. П. Гудзя. Друге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури,– 408с.
 • Добряк Д. С. Концептуальні засади розвитку землеустрою // Землевпорядкування. – 2001. – №1. – С.31.
 • Застосування ГІС-технології у сфері земельного кадастру та землеустрою http://www.zisforum.org.ua/ index.php?topic=242.0.
 • Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, Д. І. Бабміндра, І. А. Розумний – К.: «Урожай», 2007. – 464 с.
 • Колганова І. Стан та проблеми інноваційного розвитку землеустрою у період проведення земельної реформи в Україні. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2010_2/files%5C10kilriu.pdf
 • Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О. Земельне право: Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 • Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу  України. Проблема охорони ґрунтів. – К. : «Урожай», 2008. – 302 с.
 • Лойко П. Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000. – 342 с.
 • Мельничук О. Ю. Функціональне моделювання системи землеустрою /Геодезія та землевпорядкування. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/2009_4/v48038.pdf
 • Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний посібник / Дегтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. – К. : Профі, 2007. – 624 с., 8 іл.
 • Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. – К. :УААН, Ін-т землеустрою, 1993. – 96 с.
 • Методические разработки земельного кадастра в Украинской ССР. –К. , 1974. – 44 c.
 • Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. – К. : Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с.
 • Містобудівний кадастр: Навч.посібник / Ступень М. Г., Добрянський І.М., Микула О. Я., Шпік Н. Р. – Львів: ЛДАУ, 2003.– 224 с.
 • Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. Наукове видання. – Київ: Профі, 2006. – 324 с.
 • Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. /Колектив авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр–XXI сторіччя, 2006. – 384с.
 • Радченко К. Г. Тенденції розвитку законодавства України у сфері землеустрою // Землевпорядний вісник. – 2003. – №4. – С.45-46.
 • Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р. Кадастр населених пунктів: Підручник. – Львів: «Новий світ–2000», 2004.– 392 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч.посібник /М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін.; за заг ред. М. Г. Ступеня.–Львів: «Новий Світ–200», 2006. – 336с.
 • Третяк А. М. Земельний кадастр ХХІ століття: зарубіжні і вітчизняні погляди на розвиток земельного кадастру. – К. , 1999. – 164 с.
 • Третяк А. М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і терторіальний землеустрій: Навч. посібник. – К. : Вища освіта, 2006. – С.206.
 • Третяк А. М., Дорош О. С. Управління земельними ресурсами. Навчальний посібник. Вінниця.: «Нова книга», 2006. – 360 с.
 • Управління земельними ресурсами: Підручник / Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 443 с.
 • Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми № 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем): Наказ Держкомстату України від 05.11.1998 № 377 // Офіційний вісник України. –– № 50. – 218 с.
 • Шворак А. М. Земельні реформи в зарубіжних країнах // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 4. – С. 22-35.
 • Єршов В. П., Гора І.М. Автоматизовані земельні інформаційні системи. Учбовий посібник. – К. : Національний аграрний ун-т, 1999. – 196 с.

Інформаційні ресурси

 • Верховна Рада України (Офіційний сайт) URL://zakon1.rada.gov.ua
 • Головний правовий портал України URL://search.ligazakon.ua
 • Державне агентство земельних ресурсів України (Офіційний сайт).
 • URL://www.dazru.gov.ua
 • Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. URL://eprints.kname.edu.ua
 • Публічна кадастрова карта України: URL://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta