Землевпорядкування (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Телегуз О. Г.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГРН-31сдоцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Метою курсу є формування знань про основні положення землевпорядкування, призначення, змісту, принципів та порядку здійснення землевпорядних робіт, а також про зміст і методику здійснення землевпорядкування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях.
Цілі курсу: навчити студентів ОП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» складати землевпорядну документацію на різні види землевпорядних і кадастрових робіт, правильно застосовуючи при цьому норми земельного права.

Після завершення цього курсу студент повинен :
знати: правову та технічну сторони землевпорядкування, основні види робіт і документації із землевпорядкування;
вміти: застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних задач, розробляти відповідну документацію із землевпорядкування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях; здійснювати авторський нагляд за розробленими проектами; володіти навичками роботи з комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням на рівні користувача, для проведення робіт із землевпорядкування на національному, регіональному та локальному (місцевому) рівнях; складати технічні завдання на проведення робіт із землевпорядкування на національному, регіональному та локальному (місцевому) рівнях; проводити повний комплекс робіт із землевпорядкування.

Рекомендована література

Основна

 • Про землеустрій: Закон України.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: Т. В. Анопрієнко. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 180 с.
 • Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи. – К.: Урожай, 1998. – 816с.
 • Мартьянов В.П., Соловйов М.Ф.. Токар А.В., Шиян В.Й. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: Методичні рекомендації. Харків: ХДАУ, 2001.
 • Новаковський Л.Я., Добряк Д.С., Третяк А.М., та ін. Еталон технічної документації щодо встановлення обмежень і обтяжень у використанні земель сільськогосподарських підприємств. – К.: ІЗУ УААН, 2000.
 • Третяк А.М., Шквир М.І. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування. – К.: ІЗУ УААН, 2001.
 • Новаковський Л.Я., Добряк Д.С., Третяк А.М. Методичні рекомендації щодо порядку розробки та складання земельно-агротехнічного паспорта сільськогосподарського формування. – К.: ІЗУ УААН, 2001.
 • Новаковський Л.Я., Добряк Д.С., Третяк А.М. Методичні рекомендації щодо процедури відновлення прав громадян на земельну частку (пай). – К.: ІЗУ УААН, 2000.
 • Новаковський Л.Я., Третяк А.М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в Україні. – К.: ІЗУ УААН, 2000.
 • Пастернак В.І. Проблеми формування землекористувань сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки: Монографія. – Львів: ЛДАУ, 2000.
 • Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: Монографія. – Львів: ЛДАУ, 2000.
 • Схема землевпорядкування міста (план земельно-господарського устрою міста). Тимчасові науково-методичні рекомендації. – Львів: ЛДАУ, 2000.
 • Новаковський Л.Я., Добряк Д.С., Третяк А.М. тимчасові рекомендації щодо складання проектів встановлення меж землекористувань наукових установ, дослідних господарств, підприємств і організацій. УААН. – К.: ІЗУ УААН, 2002.
 • Третяк А.М. Землеустрій землекористувань асоціацій особистих селянських і фермерських господарств: Методичні рекомендації. – К.: ІЗУ УААН, 2003.
 • Третяк А.М. Наукові основи землеустрою: Навчальний посібник. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002.
 • Третяк А.М., Друга В.М. Землеустрій при формуванні меж територій, реалізації земельних та економічних інтересів сільських, селищних та міських рад: Методичні рекомендації. – К.: ІЗУ УААН, 2003.
 • Третяк А.М., Ліщенюк Т.М., Шквар М.І. Складання проектів землеустрою при
 • формуванні земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод: Методичні рекомендації, 2003.
 • Третяк А.М. Землевпорядне проектування. – К.: ІЗУ УААН, 2006.
 • Кривов В.М. «Основи землевпорядкування: навч. посіб. Для підготовки бакалаврів у вищ. Навч. закл. ІІ-ІУ рівнів акредитації / – К.: Урожай, 2008. – 324с.

Додаткова

 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Землевпорядні вишукування та проектування» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання./Укладачі Кульбака О.М. Єфремова Н.Є. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА. 2019. 24 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Землевпорядні вишукування та проектування» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. /Укладачі Олеся КУЛЬБАКА, Володимир ФЕНЕНКО, Ірина АНДРЄЄВА. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА. 2022. 22 с.

Законодавчо-правова

 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ: станом на 6 травня 2023 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
 • Закон України «Про несення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»» від 17.06.2020 р. № 711 –ІХ в редакції від 09.06.2022 р.
 • Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 р. № 963 – ІV. ст. 350.
 • Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858 – ІV в редакції від 08.05.2023 р.

Силабус: Землевпорядкування. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус