Лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

gr_pr_vodЛабораторія створена при кафедрі географії ґрунтів у 2002 р. для забезпечення навчально-освітніх та інформаційно-комунікаційних функцій:

 • виконання студентами аналітичних робіт;
 • підвищення якості навчального процесу з ґрунтознавства і географії ґрунтів, екології землекористування та прикладної екології;
 • активізації співпраці з навчально-методичної роботи в галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів, екологічного ґрунтознавства з провідними університетами України(Київським, Одеським, Харківським, Чернівецьким) і зарубіжних країн (Варшавським, Університетом Марії К’юрі-Складовської в Любліні, Московським, Віденським).

Лабораторія оснащена сучасними приладами і обладнанням (іонометрами, кондуктометрами, полум’яними фотометрами, спектрофотометрами, полярографом).

На базі лабораторії організовано практикуми з курсів “Ґрунтознавства”, “Хімії ґрунтів”, “Хімії геосфер”, “Гідрохімії”, де студенти виконують комплекс лабораторних та практичних робіт за темами:

 • Гравіметричний аналіз. Визначення гігроскопічної води в об’єктах навколишнього середовища;
 • Розчини. Способи вираження складу розчинів. Приготування розчинів;
 • Електролітична дисоціація. Дисоціація води. Водневий показник. . Колориметричне та потенціометричне визначення pH-середовища;
 • Буферні розчини та їхні властивості. Буферна ємність. Приготування буферних розчинів та визначення буферної ємності природних вод і ґрунту;
 • Хімічні властивості та роль катіонів у природних водах. Якісні реакції на катіони;
 • Хімічні властивості та роль аніонів у природних водах. Якісні реакції на аніони;
 • Хімічний склад ґрунту. Якісний аналіз водної та хлоридної витяжок ґрунтів;
 • Титриметричний аналіз. Визначення кислотності та твердості природних вод;
 • Фотометричний аналіз. Визначення вмісту Феруму та сполук амонію у воді;
 • Окисно-відновний потенціал. Вимірювання окисно-відновних потенціалів об’єктів довкілля (вода, ґрунт);
 • Оксидиметрія. Визначення відновників методом перманганатометрії. Визначення вмісту Феруму у залізній руді;
 • Хімія тропосфери. Визначення сполук Сульфуру, Карбону й Хлору в атмосферному повітрі;
 • Йодометрія. Титриметричне визначення відновників та окисників методом йодометрії;
 • Хелатометрія (комплексонометрія). Визначення твердості води;
 • Кондуктометричне визначення ступеня та константи йонізації слабких електролітів. Вимірювання електропровідності природних вод і ґрунтових суспензій;
 • Кондуктометричне титрування. Визначення добутку розчинності карбонату кальцію;
 • Потенціометричне титрування. Визначення буферної здатності ґрунту;
 • Колоїдні системи. Одержання ліофобних золів. Визначення знака заряду колоїдних частинок;
 • Йонообмінна адсорбція. Адсорбційні та хроматографічні методи дослідження. Розділення сумішей речовин методом хроматографії на папері і колонках;
 • Поверхнево-активні речовини. Поверхневий натяг. Визначення поверхневого натягу природних вод і впливу на нього синтетичних поверхнево-активних речовин (детергентів);
 • Грубодисперсні системи. Седиментаційний аналіз. Визначення фракційного складу частинок ґрунту.

У лабораторії проводяться експериментальні дослідження за програмами курсових, дипломних і магістерських робіт, а також у рамках студентських наукових гуртків “Антропогенна трансформація ґрунтів”, “Чорноземи України”, “Екологія води та ґрунту”.

Співробітники

завідувачЄФІМЧУК Наталія Миколаївназавідувач
інженер 1 категоріїГНАТИШИН Галина Богданівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїСЕМАЩУК Роман Богдановичінженер 1 категорії

Дослідження

Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод отримала у 2022 році Свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями.