Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод створена у червні 2022 року на основі двох лабораторій – навчальної лабораторії аналізу ґрунтів і природних вод та науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних аналізів ґрунтів. Восени 2022 року навчально-наукова лабораторія ґрунтів і природних вод пройшла сертифікацію і отримала свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями, видане ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» терміном на 5 років. Лабораторія проводить згідно галузі досліджень біля 25 визначень показників властивостей ґрунтів і 13 визначень показників властивостей води. Кожний вид аналізу проводиться відповідно ДСТУ та ISO.

Лабораторія оснащена відповідним обладнанням і приладами, які кожного року у грудні місяці підлягають повірці, яку виконує ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Лабораторія оснащена приладами:

 • Полум’яний фотометр PFP7;
 • Спектрофотометр ULAB 101;
 • Спектрофотометр СФ-46;
 • рН Метри 150-МИ та іономіри И-160МИ – визначення кислотності ґрунту ;
 • Ваги електронні лабораторні А-500,  А-250, ТВЕ 0,5-0,1;
 • Вага аналітична АS 110/С, І клас, дискретність 0,0001;
 • Лабораторна електропіч SNOL 67/350;
 • Муфельна піч SNOL 8,2/1100;
 • Термостат;
 • Кальциметр;
 • Дистилятори 10л-20л/год;
 • Набір сит для визначення структурно агрегатного складу ґрунтів і порід;
 • Лабораторний посуд;
 • Витяжні шафи.

Завданням лабораторії є проведення аналізу ґрунтів і природних вод з метою забезпечення виконання магістерських, бакалаврських, дисертаційних робіт, держбюджетних та кафедральних тематик для встановлення генетичної природи, властивостей ґрунтів, їх функцій, розробки заходів з раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів і природних вод; для забезпечення навчально-освітніх та інформаційно-комунікаційних функцій; активізації співпраці з навчально-методичної роботи в галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів, екологічного ґрунтознавства з провідними університетами України (Київським, Одеським, Харківським, Чернівецьким) і зарубіжних країн (Варшавським університетом (Польща)Університетом імені М. Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Польща)Ягелонським університетом (м. Краків, Польща), Віденським.

В лабораторії проходять навчання і проводять аналітичні роботи студенти І курсу бакалаврату (Спеціальність:103. Науки про Землю, ОПП «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель»; Спеціальність: 106. Географія, ОПП: Географія) – «Хімія сфер Землі», «Хімія», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства»; ІІ курсу – «Морфологія ґрунтів», «Шкільне ґрунтознавство»; ІV курсу – Агрохімія і паспортизація земель; другого (магістерського) рівня вищої освіти (Спеціальність 103: Науки про Землю. ОПП: Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель») з навчальних дисциплін – «Лабораторні методи дослідження довкілля», «Фізико-хімічний практикум», «Метризація і сертифікація сільськогосподарської продукції», «Палеоекологія антропогену» (Спеціальність 103: Науки про Землю. ОПП « Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»).

Студенти виконують комплекс лабораторних та практичних робіт за темами:

 • Гравіметричний аналіз. Визначення гігроскопічної води в об’єктах навколишнього середовища;
 • Розчини. Способи вираження складу розчинів. Приготування розчинів;
 • Електролітична дисоціація. Дисоціація води. Водневий показник. . Колориметричне та потенціометричне визначення pH-середовища;
 • Буферні розчини та їхні властивості. Буферна ємність. Приготування буферних розчинів та визначення буферної ємності природних вод і ґрунту;
 • Хімічні властивості та роль катіонів у природних водах. Якісні реакції на катіони;
 • Хімічні властивості та роль аніонів у природних водах. Якісні реакції на аніони;
 • Хімічний склад ґрунту. Якісний аналіз водної та хлоридної витяжок ґрунтів;
 • Титриметричний аналіз. Визначення кислотності та твердості природних вод;
 • Фотометричний аналіз. Визначення вмісту Феруму та сполук амонію у воді;
 • Окисно-відновний потенціал. Вимірювання окисно-відновних потенціалів об’єктів довкілля (вода, ґрунт);
 • Оксидиметрія. Визначення відновників методом перманганатометрії. Визначення вмісту Феруму у залізній руді;
 • Хімія тропосфери. Визначення сполук Сульфуру, Карбону й Хлору в атмосферному повітрі;
 • Йодометрія. Титриметричне визначення відновників та окисників методом йодометрії;
 • Хелатометрія (комплексонометрія). Визначення твердості води;
 • Кондуктометричне визначення ступеня та константи йонізації слабких електролітів. Вимірювання електропровідності природних вод і ґрунтових суспензій;
 • Кондуктометричне титрування. Визначення добутку розчинності карбонату кальцію;
 • Потенціометричне титрування. Визначення буферної здатності ґрунту;
 • Колоїдні системи. Одержання ліофобних золів. Визначення знака заряду колоїдних частинок;
 • Йонообмінна адсорбція. Адсорбційні та хроматографічні методи дослідження. Розділення сумішей речовин методом хроматографії на папері і колонках;
 • Поверхнево-активні речовини. Поверхневий натяг. Визначення поверхневого натягу природних вод і впливу на нього синтетичних поверхнево-активних речовин (детергентів);
 • Грубодисперсні системи. Седиментаційний аналіз. Визначення фракційного складу частинок ґрунту.

Крім того, в лабораторії студенти проходять виробничу і переддипломну практику.
Аналітичні дослідження, проведені в лабораторії аспірантами, є основою 40 дисертаційних робіт. У 2018 році аналітичні дослідження ґрунтів, зокрема органічного вуглецю, стали основою для створення карти органічного вуглецю Європи. Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів отримала сертифікат.

Співробітники

завідувачЄФІМЧУК Наталія Миколаївназавідувач
інженер 1 категоріїГНАТИШИН Галина Богданівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїСЕМАЩУК Роман Богдановичінженер 1 категорії

Дослідження

Галерея монолітів ґрунтів

Перелік монолітів

 

Прилади 

Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод отримала у 2022 році Свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями.

Навчально-наукова лабораторія аналізу ґрунтів і природних вод надає послуги хімічного аналізу та визначення якості природної води на договірній основі (Інформація).

У  лабораторії аналізу ґрунтів і природних вод визначаються такі показники властивостей води:

 • органолептичні властивості води (забарвленість, каламутність, запах і присмак);
 • вміст загального і розчиненого органічного вуглецю;
 • визначення сухого залишку;
 • pH;
 • вміст окремих аніонів (HCO3, CO32-, Cl, SO42-, NO2, NO3-;
 • вміст катіонів (Ca2+, Mg2+,Na+, K+, NH4+);
 • жорсткість (твердість) води (загальна та карбонатна);
 • мінералізація;
 • оцінка придатності води для використання.