Лабораторія атласного і тематичного картографування

  • Про підрозділ
  • Співробітники
  • Дослідження

Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування” (далі – Лабораторія) є підрозділом кафедри економічної і соціальної географії, головне завдання якого сприяти організаційному, методичному і матеріально-технічному забезпеченню сучасного рівня викладання кафедральних дисциплін, надавати практичну допомогу студентам і професорсько-викладацькому складу у виконанні їх навчальної і наукової роботи в освітніх напрямках 106 “Географія”, 014 “Середня освіта (географія)”, 103 “Науки про Землю” (спеціалізація “Економічна географія і геоекономіка”).

Лабораторія організована (але де-факто поновлена) наказами ректора ЛНУ ім. І. Франка від 26 грудня 2011 р. та № 01 від 4 січня 2012 р. Вперше створена ж Лабораторія комплексного атласного картографування рішенням Ради географічного факультету (протокол №8 від 16 березня 1988 року). Науковим керівником Лабораторії призначений доктор географічних наук, професор Шаблій О. І. Обов’язки завідувача Лабораторії покладено на доктора географічних наук, професора  Ровенчака І. І.

Перший завідувач навчальної лабораторії проф. Ровенчак І. І.

У теоретичному напрямку Лабораторія займається вдосконаленням, поглибленням та розробкою методів атласного картографування суспільно-географічних явищ.

У конструктивному напрямку Лабораторія займається створенням тематичних атласів та традиційних картографічних моделей, виконанням держбюджетної тематики, картографічною підтримкою курсових, магістерських і дисертаційних робіт.

В освітньому напрямку Лабораторія здійснює написання та публікацію навчально-методичних розробок з питань картографування, допомогу у проведенні навчальних, виробничих та магістерських практик, пропагування картографічних знань серед студентів.

  • Лабораторія створюється і ліквідується за поданням кафедри і деканату наказом ректора.
  • Діяльність Лабораторії регламентується Статутом Університету і Положенням, яке затверджується в установленому порядку.
  • Лабораторія підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
  • Керівник Лабораторії взаємодіє з методистом факультету і навчально-методичним відділом у питаннях організації навчального процесу.
  • Лабораторія працює за планом, що складається на рік і затверджується завідувачем кафедри до 1 вересня поточного року, щорічно звітує про свою роботу перед кафедрою і навчально-методичним відділом Університету.
  • Лабораторія утримується за рахунок державного бюджету. Він може додатково фінансуватись також за рахунок позабюджетних надходжень.

 

Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування” бере активну участь у навчально-виховному процесі, забезпечує проведення практичних і семінарських робіт з курсів  “Соціально-економічна картографія з основами ГІС”, “Основи суспільної географії”, “Історія географії”, “Історія географічної науки”, “Географічне країнознавство”, “Географія світового господарства”, “Регіональна економічна і соціальна географія світу”, “Географія населення з основами демографії”, “Економіко- і політико-географічна глобалістика”.

Навчально-методична діяльність Лабораторії направлена на отримання студентами навичок використання інформаційних технологій, формування здатності досліджувати суспільно-географічні об’єкти з використанням сучасних методів аналізу та створення тематичних суспільно-географічних карт, з використанням електронних комп’ютерних засобів, зокрема ГІС, здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Серед ГІС-програм, з якими працюють студенти, слід виокремити продукти фірми ESRI – ArcInfo, ArcMap і ArcGIS різних версій. Поряд з цим проводиться ознайомлення з такими ГІС-продуктами як MapInfo, MicroStation, Surfer й Idrisi.

Значна увага присвячена й навчанню скануванню карт, напівавтоматичному оцифровуванню тематичних шарів (EasyTrace), опрацюванню картографічних творів за допомогою графічних редакторів (Corel Draw, Photoshop), виведенню на друк, оформленню мультимедійних презентацій (MO PowerPoint) та ін. Іншим важливим елементом підготовки студентів є навчання пошуку необхідної картографічної та суспільно-географічної інформації за допомогою мережі Інтернет.

Працівники Лабораторії приймають активну участь у підготовці до друку атласів, навчально-методичних вказівки, текстів лекцій, навчальних посібників і підручників, монографій, матеріалів конференцій, хрестоматій науковців кафедри економічної і соціальної географії.

Зокрема, фундаментальної монографії О. Шаблія “Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії” (2001), навчального посібника і підручника “Основи загальної суспільної географії” (2003; з грифом Міносвіти і науки України) та “Основи суспільної географії” (2012).

Працівники Лабораторії брали участь у підготовці перекладного підручника з грифом Міносвіти і науки України американських учених Г. де Блія, П. Муллера “Географія: світи, реґіони, концепти”, де О. Шаблій є автором великого (70 сторінок) розділу “Україна” і відповідальним редактором (2004). Книга отримала перше місце у загальноукраїнському конкурсі нових видань 2004 року за номінацією “Енциклопедичні і довідкові видання”.

У 2000-му році започаткований науково-видавничий проект «Постаті українського землезнання», в якій вже вийшло 14 видань, а робота над новими продовжується. Серед яких Григорій Величко (1863–1932), акад. Степан Рудницький (1877–1937), проф. Валентин Садовський (1887–1947), проф. Володимир Кубійович (1900–1985) та ін.

У 2007 р. вийшла хрестоматія “Новітня українська суспільна географія”.

Підготовка і видання краєзнавчих книг, зокрема книги “Село на золотому Поділлі” та “Княгиничі”.

Cпівробітниками Лабораторії та колективом кафедри економічної і соціальної географії, при допомозі науковців з інших кафедр факультету та Університету підготовлено та видано “Львів. Комплексний атлас” (2012 р.) (проф. Шаблій О. І. – відповідальний редактор і співавтор). Перший атлас міста в Україні!

На даний час йде підготовка науково-довідкового історико-географічного атласу під назвою “Геополітично-мілітарний атлас України” – це цілком новий картографічний твір, у якому розгорнута система карт, картосхем, картоїдів і текстів до них груп (серій). У ньому за допомогою різноманітних засобів – методів, принципів і прийомів буде відображено геополітичні і військово-мілітарні явища, структури і процеси розвитку та функціонування і їх геопросторову організації як першою чергою у самій Україні, так і у її сусідів, частково на євразійському материку і навіть у світі. Науковий редактор – доктор географічних наук, професор Шаблій О. І.

Співробітники Лабораторії беруть активну участь у Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, співпрацюють з науковцями України, Польщі, Німеччини й Канади.

Працівники Лабораторії займаються оновленням інформації про кафедру на веб-сторінці географічного факультету, відповідальні за організацію діловодства на кафедрі економічної і соціальної географії та навчальній лабораторії “Комплексного атласного картографування” (завідувач Хоминець М. М.), а також є відповідальними за протипожежну безпеку та охорону праці на кафедрі та факультеті (інженер І категорії Пелех М. Г.).

 

Співробітники

завідувачХОМИНЕЦЬ Марія Михайлівназавідувач
інженер 1 категоріїПЕЛЕХ Марія Григорівнаінженер 1 категорії

Дослідження