Кафедра економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійними програмами для здобуття різних ступенів:

 • бакалавр за спеціальністю 106 Географія (ОПП «Економічна і соціальна географія», «Географія», «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток»); 014.07 Середня освіта. Географія;
 • магістр за спеціальностями 106 Географія і 014.07 Середня освіта (Географія);
 • доктор філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю, спеціалізація економічна і соціальна географія.

Гарантом ОПП «Економічна і соціальна географія» бакалаврського рівня є професор І.І. Ровенчак, ОПП «Географія» – доц. І.І. Гудзеляк, ОПП «Середня освіта. Географія» – доц. О.І. Мамчур.

На кафедрі працюють 13 осіб, у т. ч. один професор – доктор географічних наук, чотири доценти, асистент, кандидат географічних наук і три асистенти, завідувач навчальної лабораторії, інженер, два старших лаборанти. Навчаються три аспіранти.

При кафедрі функціонує навчальна Лабораторія  атласного і тематичного картографування.

Кафедра економічної географії організована 1944 р. Першим завідувачем кафедри був професор О. Ващенко (1908–1984). У 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували доценти М. Паробецький (1984–1986), М. Гонак (1986–1988). З 1988 р. кафедра отримала назву економічної і соціальної географії і її завідувачами були проф. Ф. Заставний (1988–1990) та проф. О. Шаблій (1990–2022). З 2022 р. завідувачем кафедри є доцент І. Гудзеляк.

Від часу створення кафедра сформувалася як наукове ядро Львівської суспільно-географічної школи та осередок створення фундаментальних знань в Україні та світі, багатолітнім лідером якої був доктор географічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний член Українського Географічного Товариства, Почесний член та голова Географічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка, керівник Географічного відділення Малої Академії наук України, лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка (2017). У 2023 році кафедрі присвоєно ім’я професора Олега Шаблія.

Професор О. Шаблій є засновником української системної суспільної географії на новітньому етапі її розвитку: розкрив закони суспільної географії; обґрунтував систему методів суспільної географії та сутність головної категорії суспільної географії ‒ геопросторова організація суспільства; започаткував математико-географічні дослідження в українській суспільній географії.

Головні наукові напрями діяльності вченого у галузі суспільної географії: теоретико-методологічний, математико-географічний, комплексне атласне картографування, географічне українознавство, регіоналістика і краєзнавство, історія української географії, географічна біографістика, політична географія і геополітика, військова географія, геогуманістика. Професор О. Шаблій ‒ автор майже тисячі наукових, науково-методичних і науково-публіцистичних праць, найцитованіший в Україні учений у галузі суспільної географії.

Співробітники

завідувачГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівназавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистент, аспірант (сумісник)БОРСУК Юрій Володимировичасистент, аспірант (сумісник)
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
асистентСКАБАРА Наталія Богданівнаасистент
асистентСМАЛІЙЧУК Ганна Володимирівнаасистент
старший лаборантВАНДА Ірина Володимирівнастарший лаборант
аспірантДІТЧУК Володимир Володимировичаспірант
аспірантЛОГІН Злата Романівнааспірант
аспірантМАЛЕЦЬ Олег Степановичаспірант
аспірантНАЗАРЧУК Олександра Мирославівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Науковці Львівської суспільно-географічної школи, багаторічним лідером якої був професор О. І. Шаблій (1935–2023), проводять дослідження у різних
напрямках, у тім числі міждисциплінарних:

 • історія, теорія і методологія суспільної географії (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, М. Р. Влах, О. І. Вісьтак, Л.І. Котик),
 • географія культури (І. І. Ровенчак, Л.І. Котик),
 • географія населення, геоурбаністика, міграціологія (О.І. Шаблій, І.І. Гудзеляк, М. Р. Влах, В. С. Грицевич, І. М. Чайка),
 • соціальна географія (О. І. Шаблій, М. І. Білецький, Л.Т. Шевчук, Л. І. Котик),
 • економічна географія і геоекономіка (О. І. Шаблій, І. І. Гудзеляк, М. М. Книш, О. І. Мамчур, Я. Є. Івах, М. Р. Влах, І. В. Ванда, Л. І. Котик, А.В. Смалійчук, З. Р. Логін, Ю. В. Борсук),
 • політична географія, геополітика та геостратегія (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, І. І. Гудзеляк, О.І. Вісьтак, І. В. Ванда, Я. Є. Івах, О. І. Мамчур,),
 • суспільно-географічна глобалістика (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, М. М. Книш, О. І. Мамчур, Я. Є. Івах, І. І. Гудзеляк),
 • соціально-економічна картографія (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, М. М. Книш),
 • геоінформаційні методи у суспільній географії (В. С. Грицевич),
 • суспільно-географічне термінознавтво (М. Р. Влах),
 • геоімаґологія (О. І. Шаблій, М. Р. Влах, І. І. Гудзеляк),
 • методика викладання суспільної географії (І. І. Гудзеляк, М. Р. Влах, Я. Є. Івах, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик).

Усі викладачі кафедри працюють над проблемами географічного українознавства, суспільно-географічної регіоналістики, країно- і краєзнавства, є авторами серії карт в унікальному виданні «Львів. Комплексний Атлас».
Кафедра виконує наукову тему «Суспільно-географічні проблеми розвитку Західного регіону України у поствоєнний період» (науковий керівник проф. Ровенчак І. І.).

Стратегія

Історія кафедри

Кафедра економічної географії організована 1944 р. Фактично роботу кафедра почала 1945–1946 н. р. з приходом сюди її першого завідувача – проф. О. Ващенка (1908–1984). У 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували доценти М. Паробецький (1984–1986), М. Гонак (1986–1988). З 1988 р. кафедра отримала назву економічної і соціальної географії і її завідувачами були проф. Ф. Заставний (1988–1990) та проф. О. Шаблій (1990–2022). З 2022 р. завідувачем кафедри є доцент І. Гудзеляк.

Персональний склад кафедри на початку її розвитку (1944–1956) був сформований майже винятково із науковців, скерованих до Львова зі сходу України, – переважно випускників Харківського університету (О. Ващенко, Г. Зільбер, І. Сваричевський, М. Буленко). Єдиними працівниками місцевого походження були О. Степанів (короткий термін погодинно на посаді старшого викладача) та геодезист Б. Думін (старший лаборант). Наприкінці 1940-х – на початку 1950‐х років сюди скеровані В. Луговой та С. Луцький. З середини 1950 – початку 1960‐х років на кафедрі розпочали роботу вихідці із західних областей України: Ф. Заставний (1955), О. Шаблій (1958), М. Паробецький (1961).

У пізніші роки кадровий склад кафедри поповнювався переважно з її випускників через аспірантуру і докторантуру. Першим аспірантом був В. Луговой (піврічна аспірантура у 1963 р.); далі – О. Шаблій (1961–1965), М. Гонак (1963–1966), а також до 1984 р. Л. Коротун, Є. Максимова, Г. Анісімова, Н. Недашківська, М. Білецький, М. Книш, М. Влах, М. Мальський, докторантами О. Шаблій (піврічна докторантура 1976–1977) та М. Гонак (1978–1980). За роки існування з вихованців кафедри підготовлено понад 60 кандидатів, близько 20 докторів наук.

Кафедра є науковим ядром Львівської суспільно-­географічної школи, що має більш ніж столітню історію. Школа започаткована у 90‐х роках ХІХ ст. першими докторами географії Г. Величком та С. Рудницьким. Через неї до Другої світової війни пройшли відомі вчені М. Кордуба, В. Ґеринович, В. Огоновський, О. Степанів, М. Дольницький, В. Кубійович та ін. У післявоєнний період її представниками, крім професора О. Ващенка, стали випускники кафедри, які працювали і працюють у вищих навчальних та науково‐дослідних закладах Львова, Києва, Одеси, Тернополя, Луцька, Рівного та ін. Суттєвий внесок у теорію, методологію і методику суспільно‐географічної науки зробили випускники кафедри, доктори наук і професори Б. Яремчишин, Ф. Заставний, М. Пістун, О. Топчієв, В. Нагірна, Б. Заставецький, О. Заставецька, С. Іщук, П. Луцишин, Р. Іванух, М. Мальський, Є. Качан, І. Пушкар, Р. Язиніна, В. Кравців, Л. Тарангул, Б. Заблоцький, М. Дністрянський, С. Шульц, А. Голод, М. Максимчук та ін.

Головним науковим напрямом кафедри є дослідження теоретичних і методичних проблем геопросторової організації суспільства і його структурних частин (населення, господарство, соціальна, політична, екологічна сфера тощо) у їхньому реґіональному, країнному та світовому вимірах. За період 1944–2022 рр. наукова діяльність кафедри пройшла декілька етапів розвитку.

На етапі повоєнного становлення (1945–1953) кафедра визначала головну тематику наукової праці – проблема територіальної організації сільського господарства Львівщини, Українських Карпат і західних областей загалом. У середині 1950–першій половині 1960‐х років важливе місце посіла проблема територіальної структури промисловості, промислових комплексів, їхнього природно‐ресурсного потенціалу. Від другої половини 1960‐х років інтенсивно вивчали проблеми міжгалузевого територіального комплексування, передусім лісо‐, агропромислового та рекреаційного. Наприкінці 60‐х років ХХ ст. розвивався комплексно­регіональний напрям.

У 80‐ті й подальші роки ХХ ст. кафедра зробила вагомий внесок у розвиток теорії і методики дослідження економічної та соціальної географії. Суттєво поглиблено теоретичні основи територіального комплексування (О. Ващенко, Ф. Заставний, О. Шаблій), розроблено ієрархію економічного районування й уведено в науковий обіг поняття економічного вузла (О. Ващенко, С. Писаренко), обґрунтовано концепцію міжгалузевих територіальних комплексів та висунуто ідею гнучкої територіальної організації виробництва, систематизовано закони і закономірності територіальної організації виробництва (О. Шаблій), розроблено наукові основи геопросторової організації конкретних міжгалузевих територіальних комплексів (Л. Коротун, М. Паробецький, Н. Недашківська, М. Білецький, М. Книш, М. Влах), впроваджено у науковий обіг поняття територіальної економіко‐екологічної проблеми і ситуації (М. Мальський, О. Шаблій), обґрунтовано принципи геопросторової організації систем розселення (Б. Заставецький, О. Шаблій) та географічні імперативи екологічної діяльності (М. Мальський, О. Шаблій) та ін.

Після здобуття Україною незалежності особливістю наукової діяльності кафедри є інтенсивний розвиток нових напрямів: соціально-, демо- і політико-географічного, дослідження проблем історії української географії і картографії, праця над підготовкою нових підручників і навчальних посібників, у тім числі словників-довідників. Проф. Шаблієм О.І. опубліковано ряд фундаментальних праць: «Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії» (2001), «Основи загальної суспільної географії» (2003),

Певним підсумком роботи всієї кафедри є видання вибраних праць проф. О. Шаблія у шести книгах «Суспільна географія»: 1. Проблеми теорії, історії та методики дослідження, 2. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства (2015), 3. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти  (2017),  4. У пошуках істини (2019), 5. На важелях долі (2021), 6. Спіраль наукового пізнання безкінечна (2022). За наукову роботу «Суспільна географія» та вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук 2017 року професор Олег Шаблій був відзначений Міжнародною премією імені Івана Франка.

Важливі теоретичні дослідження проф. І. Ровенчака Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження (2008),  доцентів М. Влах Теорія і методологія географічної науки (співавт. Л. Котик, 2019), Вербальна мова суспільної географії: становлення і розвиток (2022) і С. Кузика Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід (2010).

Величезна праця зроблена проф. О. Шаблієм, доц. О. Вісьтак та іншими членами кафедри для відродження забутих імен українських географів та дослідження історії розвитку антропогеографії – суспільної географії: Новітня українська суспільна географія : хрестоматія [упоряд. та авт. бібліогр. статей проф. О. Шаблій] (2007); чотирнадцять книг з серії «Постаті українського землезнання» за ред проф. О. Шаблія. Фундаментальний посібник підготувала доц. М. Влах – Історія географії (2014, 2018).

Соціально‐ і демогеографічні дослідження стали пріоритетними як на кафедрі, так і в усій Львівській суспільно‐географічній школі. Головна проблема − дослідження географічних процесів депопуляції населення, змін у процесах розселення та міґрацій людності, деурбанізації, вивчення поширення злочинності, соціальної стратифікації, географічних аспектів релігії, культури та освіти (І. Гудзеляк, М. Білецький, В. Стецький, Р. Скабара, Н. Верчин). Опубліковано навчальні посібники: М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик Соціальна географія (2014); І. Гудзеляк Географія населення (2008; 2019), Соціологія (2013), Основи демографії (2013); І. Ровенчак Геокультура і геоосвіта України (2020).

У контексті становлення української незалежної держави досліджували політико‐географічні й геополітичні проблеми. Розвивається електоральна географія. Видано перші в Україні навчальні посібники і монографії, наукові розвідки: розділ “Політико‐географічні особливості України” у книзі  за ред. О. Шаблія «Соціально­економічна географія України» (1994, 1995, 2001)); Гудзеляк І., Ванда І. «Політична географія» (2021). Захищено ряд кандидатських дисертацій (В. Миронюк,  Р. Теслюк, А. Голод, М. Мирош).

Географічне українознавство і суспільно‐географічна реґіоналістика представлені публікаціями з суспільної географії України загалом і Західноукраїнського прикордонного реґіону зокрема. Видано підручники і монографії із суспільної географії України: проф. Ф. Заставного “Географія України” та “Соціально­-економічна географія України” за ред. О. Шаблія, організовано міжнародні конференції з проблем географії України (1994) та актуальних проблем географічного українознавства (2000, 2015), виконано реґіоналізацію України. Ф. Заставний обґрунтував дев’ять економічних, а О. Шаблій – шість соціально‐економічних районів України. Розпочато дослідження в ділянці краєзнавства, геопоетики, географії і мистецтва (книги С. Кузика “Княгиничі” (2002), О. Шаблія “Село на золотому Поділлі: земля і люди” (2011), «У пошуках краси: тривоги і розради» (2015).

У 1990–2022 рр. кафедра інтенсивно працювала над проблемами суспільно‐географічного країнознавства і світознавства: видано навчальні посібники С. Кузика, О. Мамчур, І. Ванди «Географія світового господарства»  (2014), М. Книш, О. Мамчур, І. Ванди “Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія)(2013, 2022); М. Книш, Л. Котик «Політико-географічна глобалістика»  (2013), «Глобальні проблеми людства» (2015, 2021). І. Ровенчак, О. Мамчур «Географічне країнознавство» (2021).

Досліджували також розвиток окремих галузей: С. Кузик Географія туризму (2011), Географія міжнародного туризму (2019). Окремою науковою проблемою останнього десятиліття стало дослідження Західноукраїнського прикордоння, систематизоване у польському виданні Socio-Economic Issues of Ukrainian West Borderland // Journal of Geography, Politics and Society – Uniwersytet Gdański (2017).

Кафедра має значний доробок у галузі демо‐ і соціально‐економіко‐географічного картографування. Цей напрям започаткований Г. Величком і С. Рудницьким та продовжений після війни О. Ващенком і його учнями та спадкоємцями (В. Луговой, О. Шаблій, М. Книш, І. Ровенчак, М. Мальський, О. Вісьтак та ін.). Під орудою О. Ващенка у 50‐х роках ХХ ст. виконано декілька рукописних атласів сільського господарства західних областей (Закарпатської, Івано‐Франківської, Дрогобицької та Львівської). У першій половині 60‐х років за господарським договором із Львівським раднаргоспом виконано середньомасштабну економічну карту адміністративно‐економічного району (автор О. Ващенко).

На зламі 80–90‐х років ХХ ст. створено три фундаментальні атласи соціально‐економічних комплексів Львівської, Івано‐Франківської областей та м. Львова (керівник проекту О. Шаблій). Розгорнуто видання шкільних і краєзнавчих атласів Львівської (1989), Івано‐Франківської (1990) та Закарпатської (1991) областей, а також “Атлас Львівської області” із серії “Моя Батьківщина” (за редакцією О. Шаблія, 1999). У 2012 р. вийшла праця “Львів: комплексний атлас”, яка була відзначена дипломом міського голови м. Львова. Авторський колектив у складі І. Ровенчака, В. Грицеляка та І. Дикого створив серію атласів і карт: Атлас історії української державності (2013), Україна. Донбас (2015), Український Крим, (2017), Українська Кубань (2019), Західно-Українська Народна Республіка (2019). Доценти Я. Івах та О. Мамчур брали участь у розробці шкільних атласів “Української картографічної групи” для 10 та 11 класів.

Загальними науково‐дослідними темами кафедри, які виконувалися у межах робочого часу були: «Суспільно‐географічні проблеми західноукраїнського прикордоння», «Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства” (2014–2016 рр.), «Людський і природний потенціал західноукраїнського прикордоння як чинник національної безпеки» (2017–2019 рр.), «Теоретичні і методичні основи створення «Військово-політичного атласу України» (2020–2022 рр.), «Суспільно-географічні проблеми розвитку Західного регіону України у поствоєнний період» (з 2023 р.)

Звернено увагу на природно‐ресурсний, рекреаційний, працересурсний, транспортно‐комунікаційний та історико‐культурний потенціал, можливості транскордонного співробітництва з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Румунією, створення міжнародних транспортних коридорів та ін. Кафедрою опубліковано збірники наукових праць Львівська суспільногеографічна школа: історія, теорія, українознавчі студії (2015), “Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики” (2018), Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії (2020)

Від початку існування кафедри студенти отримують навички наукової діяльності, беручи активну участь у виконанні її наукової тематики. Останнім десятиріччям розвинулися різні форми участі студентів у науковій роботі: студентські наукові гуртки, зокрема, «Геополітичний клуб ім. С. Рудницького» (керівники: О. Вісьтак, Я. Івах, І. Вовк, М. Мирош, О. Веклин).

Серед різних видів науково‐організаційної роботи кафедри − організація наукових конференцій, з’їздів, нарад та семінарів, заходів на відзначення ювілейних дат та важливих наукових подій тощо, зокрема, наукових форумів у Львові, Києві, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Рівному та Вінниці.

Кафедра була також співорганізатором видання всеукраїнського часопису “Історія української географії” (Тернопіль; шеф‐редактор О. Шаблій). О. Шаблій був членом редколегії фахового часопису “Український географічний журнал” (Київ), “Регіональна  економіка” та “Соціо-гуманітарні проблеми людини” (Львів), “Часопис соціально‐економічної географії” (Харків), “Вісник НТШ” (Львів), “Карпатський край” (Івано‐Франківськ).

Працівниками кафедри ініційовано встановлення меморіальних таблиць у місцях праці С. Рудницького, В. Кубійовича, О. Степанів та Ю. Полянського (Львів).

Члени кафедри беруть активну участь у проведенні обласних учнівських олімпіад з географії та розробляють завдання для них та працюють з учнями-членами Малої академії наук України. Понад 25 років географічним відділом МАН керував проф. О. Шаблій.

Розвивається співробітництво кафедри з багатьма зарубіжними науковими інституціями. Географія зв’язків охоплює навчальні і наукові заклади Польщі, Словаччини, Німеччини, США, Канади, Франції, Фінляндії. У руслі освітньої програми Української федерації Америки виконано спільний проект – видання перекладного підручника американських авторів “Географія: світи, регіони, концепти” з авторською участю О. Шаблія і  за його науковою редакцією.

У 2015 р. була налагоджена активна співпраця кафедри з географічним факультетом Байройтського університету (Німеччина), в межах якої були проведені декілька виїзних наукових семінарів в Німеччині, Польщі та Україні.

Встановлено нові наукові зв’язки з Тюбінґенським університетом: 2021 р. підписаний «Договір – Меморандум про співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана Франка – Географічний факультет (Україна) та Тюбінґенським університетом імені Карла Ебергарда – Географічний інститут (Німеччина)».

Демо-соціальний і економіко-географічний розділи комплексної навчальної практики студентів 2 курсу ОПП “Економічна і соціальна географія” завершилися

27.06.2024 | 16:15

За час практики студенти набули навичок комплексних суспільно-географічних досліджень локальної території (м. Дубляни), економіко-географічного вивчення точкових (заклади сфери послуг, транспортно-логістичні об’єкти, об’єкти сільського господарства і промисловості), лінійних (головні транспортні артерії поселення) і ареальних (функціонально-територіальні зони) об’єктів; розвинули соціально-комунікативні навички та набули фахових компетентностей.
Під час презентації звіту практики, де були присутні гарант ОПП – проф. Іван Ровенчак, завідувач кафедри – доц. Ірина Гудзеляк, керівник практики – асист. Любов Котик, студенти презентували результати власних досліджень з-поміж яких варто виокремити:

суспільно-географічні профілі вул. Володимира...

Читати »

Опубліковано звіт Міжнародного семінару «Транскордонна стійкість критичної транспортної інфраструктури в Україні та її вплив на економіку і суспільство» за участю кафедри економічної і соціальної географії імені проф. Олега Шаблія

22.06.2024 | 12:26

Вийшов у світ анотований звіт за результатами Міжнародного семінару «Транскордонна стійкість критичної транспортної інфраструктури в Україні та її вплив на економіку і суспільство», відбувся у Варшаві (Польща) 28 липня 2023 року. Семінар, організований в рамках розбудови потенціалу TwinForHope Бірмінгемським університетом (UoB) разом із науковцями Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема, а саме кафедри економічно і соціальної географії – І. Гудзеляк, О. Мамчур (співкоординатор), Л. Котик, І. Ванда, Ю. Борсуком, був спрямований на зміцнення стійкості інфраструктури України, як країни, що...

Читати »

Практикуємо – студенти “Економічна і соціальна географія” провадили комплексне дослідження території за маршрутом Львів – Борислав – Східниця – Урич – Розгірче – Львів

21.06.2024 | 16:55

Студенти групи ГРФЕ-11с спеціальності “Економічна і соціальна географія” (науковий керівник – доц. Мирослава Влах) у рамках навчальної практики 17 червня 2024 р. провадили комплексне дослідження території за маршрутом Львів – Борислав – Східниця – Урич – Розгірче – Львів.
Маршрут охоплював об’єкти природного, економічного, історико-культурного, сакрального значення в Підгір’ї Карпат (нафто- і газовидобуток у Бориславі, історичний Карпатський соляний шлях, бальнеологічні ресурси Східниці, державний історико-археологічний заповідник “Тустань”, НПП “Сколівські Бескиди”, скельно-печерний монастир Розгірче).
Наголошено на пізнавальних можливостях геотопонімічного методу дослідження в регіоні...

Читати »

Триває демо-соціально-географічний розділ навчальної комплексної практики студентів 2 курсу ОПП «Економічна і соціальна географія»

21.06.2024 | 16:38

13 червня 2024 р. студенти ознайомилися з особливостями формування та заселення території м. Дубляни, планувальною структурою поселення, специфікою розміщення закладів соціальної сфери тощо. Конкретним об’єктом дослідження обрано м. Дубляни Львівської ТГ.
Науковий керівник практики – асист. Любов Котик.
Навчально-ознайомчу екскурсію поселенням провів проф. Іван Ровенчак.
У рамках дослідження соціального простору поселення студенти разом з доц. Ольгою Мамчур і асист. Любов Котик відвідали:

 Центр надання адміністративних послуг у м. Дубляни, де п. Ліана Амізян – адміністратор центру, ознайомила з особливостями функціонування закладу...

Читати »

Cуспільно-географічний розділ навчальної практики студентів І курсу ОПП «Середня освіта (географія)»

14.06.2024 | 11:18

9 червня 2024 р. завершився шестиденний суспільно-географічний розділ навчальної практики студентів І курсу ОПП «Середня освіта (географія)» (у м. Львові).
Керівники провели вступний інструктаж із техніки безпеки під час практик, асист. Любов Котик представила головні завдання та мету практики, методику й особливості виконання завдань суспільно-географічного аналізу точкових, лінійних і зональних обʼєктів дослідження,
доц. Ольга Мамчур презентувала суспільно-географічні та історико-географічні особливості ареалу дослідження (зокрема, від часів періоду Львова як столичного міста 13-14 ст. й до 21 ст.)- північних дільниць міста Львова.
Студенти...

Читати »

Оголошення