Організація і методика соціально-економіко-географічних досліджень (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Влах М. Р.ГрФЕ-11с
232доцент Влах М. Р.ГрФЕ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГрФЕ-11сдоцент Влах М. Р.
216ГрФЕ-11сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Організація і методика соціально-економіко-географічних досліджень” є формування базових, систематизованих знань та практичних вмінь з організації комплексних соціально-економіко-географічних досліджень на основі ознайомлення студентів із теоретичними основами методики досліджень; набуття практичних навиків комплексних досліджень; організації польових соціально-економіко-географічних досліджень; здатності самостійно досліджувати соціально-економіко-географічні об’єкти, процеси, явища.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати: структуру системи методів суспільно-географічних досліджень, особливості застосування окремих методів у процесі суспільно-географічного дослідження;

вміти: застосовувати загально- і конкретнонаукові методи у практиці суспільно-географічних досліджень; створювати список використовуваних джерел (писемних, іконічних, інформаційних, електронних) з конкретних тем дослідження.

Рекомендована література

Базова:

  • Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посіб. / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 344 с.
  • Науково-дослідницький практикум з суспільної географії [Текст] / Н. І. Мезенцева, К. В. Мезенцев. – [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 46с.
  • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посіб. / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 172 .
  • Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 256 с.
  • ПилипенкоІ. О., Мальчикова Д. С. Методи та методики суспільно-географічних досліджень : навч. посіб. / І. О. Пилипенко, Д. С. Мальчикова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009.
  • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
  • Шаблій О. Суспільна географія / О. Шаблій // Кн. перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.; Кн. друга. Проблеми українознавства, реґіоналістики і краєзнавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 706 с.; Кн. третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 562 с.; Кн. четверта. У пошуках істини. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 838 с.

Допоміжна

  • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.
  • Філософський енциклопедичний словник / [НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; гол. ред. В. І. Шинкарук ]. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.
  • Alayev E. Social and Economic Geography: An Essay in Conceptual-Terminological Systematisation / E. Alayev. – Moscow : Progress Publishers, – 174 p.

 

Інформаційні ресурси: