Влах Мирослава Романівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: Myroslava.Vlakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • історія географічної науки;
 • географічне українознавство;
 • демогеографія;
 • територіальне агропромислове комплексування;
 • географічне словникарство;
 • суспільно-географічна термінологія.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Влах М., Гудзеляк І. Перцепційний підхід у суспільно-географічних дослідженнях міського простору (на матеріалах Львова) // Економічна та соціальна географія / [Ред. кол.: Олійник Я.Б. (шеф-ред), К.В.Мезенцев (гол. ред) та ін.] – 2019. – Вип. 82. – С. 50-56 с.
 • Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 55—64.
 • Географізм та історизм як домінанти наукової діяльності професора О. Т. Ващенка / М. Р. Влах / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 28—33.
 • Влах М. Туризм як чинник створення і розвитку об’єднаних територіальних громад Закарпатської області / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІІ міжнар. наук. конф. присв. 15-річчю к-ри туризму (м. Львів, 12−14 жовтня 2018 р.). − Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. − С. 60−64.
 • Влах М. Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / М. Влах, І. Ванда // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.). – Смт Івано-Франкове, Львів: ЗУКЦ, 2018. – С 314–318.
 • Влах М. Р. Особливості впливу природно-географічних чинників на формування системи розселення Закарпатської області / М. Р. Влах, М. М. Качайло // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Географія. – 2017. – № 2. – С. 47−51.
 • Влах М. Вербальна наукова мова: історичний контекст / М. Влах // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. – Випуск 36. – С.74−80.
 • Влах М. Античні витоки сучасної географії: концептуальний підхід / М. Влах // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. – Випуск 35. – С. 56–63
 • Влах М. Р. Проблеми конвергенції природничої і суспільної географії на сучасному етапі розвитку науки / М. Р. Влах, О. І. Шаблій // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвергенції: матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 5–8.
 • Влах М. Р. Образ місця у геотуристиці: наука чи мистецтво / М. М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІ конф. з міжнар. участю. – Львів, 2017. – С 37–41.
 • Влах М. Р. Геопросторові концепти «межа», «помежів’я»: модернізація смислів / М. Р. Влах // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2016. – Випуск 33, 34. – С.65–75.
 • Vlakh Geospatial concepts of «border», «borderlands», «transborderlands»: modernization of the meaning / Myroslava Vlakh, Olha Mamchur // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdański, 2017. – 7 (2). – P. 9–16.
 • Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. М. Влах, Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.
 • Опублікувала понад 90 наукрвих праць і навчально-методичних посібників у тім числі «Словник-довідник з географії населення» (2004). Співавтор навчальних посібників «Соціально-економічна географія України», «Економічна і соціальна географія світу». Навчальний посібник «Історія географії» (2014).
 • Влах М. Р. ГЕОГРАФІЧНІ МЕТАФОРИ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ МАТЕРІАЛИ всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — С. 90—98.
 • Влах М. Р. Активізація містоутворюючих функцій в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) / М. Р. Влах, В. І. Поручинський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Географія. – Луцьк, 2012.
 • Влах М. Р. Проблеми і напрямки сталого розвитку сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька / Модернізація системи державного управління: теорія та практика: Матеріали наук.-практ. конф. за між народ. уч. / 20 квітня 2012 р.: у 2 ч. Ч. 1. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: Л РУД. У НАНУ, 2012. – С. 417–421.
 • Влах М. Р. Суспільно-географічні проблеми українсько-польського при – кордоння / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька / Зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. № 3 . –Хмельницький, 2012. – С. 49–60.
 • Влах М. Р. Сталий розвиток сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Збірник 2-й міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” (Львів, 19–22 вересня 2012 року). Нац. ун-т. “Львівська політехніка”. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – С. 211.
 • Влах М. Р. Туризм і соціально-економічний розвиток сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Географія і туризм: національний та міжнарод-ний досвід : Мат. VI міжнарод. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 80–85.
 • Влах М. Р. Терміносистема “Територіальна організація суспільства” та її місце в категоріальному апараті сучасної суспільної географії / М. Р. Влах // Гео-графія і сучасність : Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драгоманова. – К.   : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драгоманова, 2012.
 • Влах М.Р. Терміносистема «Територіальна організація суспільства» та її місце в категоріальному апараті сучасної суспільної географії / М.Р. Влах // Науковий часопис “ Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драго­манова. – К.   : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драгоманова, 2012 – (0,5 др. арк.).
 • Влах М.Р., Поручинський В.І. Активізація містоутворюючих функцій в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області). // Наук. вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Географія. – Луцьк. – 2012 р. – (0,3 друк. арк.)
 • Влах. М. Р., Коропецька Т. О. Проблеми і напрямки сталого розвитку сільських територій / Модернізація системи державного управління: теорія та практика: Матеріали наук.-практ. конф. за між народ. уч. / 20 квітня 2012 р.: у 2 ч. Ч. 1. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: Л РУД. У НАНУ, 2012. – С. 417–421.
 • Влах. М. Р., Коропецька Т. О. Суспільно-географічні проблеми українсько-польського прикордоння / Зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. № 3, 2012. –Хмельницький, 2012. – С. 49–60.
 • Влах М.Р. Регіональні особливості природного руху населення України / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, І. В. Поручинська // Науковий часопис “ Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драго­манова. – К.   : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драгоманова, 2011. – С. 168–175.
 • Влах М.Р. Суспільно-географічна термінологія: чинники становлення і проблеми розвитку / М.Р. Влах // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драго­манова. – К.  : Вид-во Націо-нального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2011 – (0,5 др. арк.).
 • Влах М. Р. Територіальна організація аграрного земле-користування Львівської області / М. Р. Влах, Н.Р. Ментух // Матеріали наук.-практ. конф. – Луганськ, 2011.
 • Влах М. Р. Зільбер Г. А. / М.Р. Влах // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2011. – С.
 • Чинники становлення і розвитку української суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 24–27.
 • Головні проблеми розвитку суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Історія української географії та картографії : зб. матер. Четвертої міжнар. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 18–19 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – Ч. І. – С. 89–92.
 • Науково-теоретичні засади дисципліни “Геопросторова організація ринкової інфраструктури реґіону” / М. Р. Влах // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 5–6 листопада 2009 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 91–94.
 • Ринкова інфраструктура агробізнесу Львівської області / М. Влах, І. Бриляк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 5–6 листопада 2009 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 260–263.
 • Реформування адміністративно-територіального устрою і міґраційна політика / М. Р. Влах, Л. І. Котик // Матеріали наук.-практ. конф. “Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та реґіональна специфіка”. – Львів : ІРД НАН України, 2009. – С. 506–516.
 • Внесок Євгена Храпливого у розвиток української агрогеографії / М. Р. Влах // Матеріали Всеукр. наук. конф. “Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – С. 263–266.
 • Проблеми землекористування Львівської області/ М. Р. Влах // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наукових праць у 4-х т. — К.: Вид. географічної літератури „Обрії”, 2008. —  Т. IІ. — С. 282—283.
 • Волинська обласна система розселення в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою / М. Влах, Л. Лукашук // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: географія. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. — IV 1 (випуск 25). — С. 95—99.
 • Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області / М. Влах, В. Поручинський // Історія української географії // Всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2007. – Вип. 15. – С. 32–39.
 • Поняттєво-термінологічна система розселення населення обласного реґіону України / М. Р. Влах, А. М. Слащук, В. І. Поручинський // Наук. Вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 2. – 2007. – С. 98–105.
 • Рекреаційно-ресурсний потенціал Шацького національного природного парку та його використання / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, А. М. Слащук // Наук. Вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 11 (Ч. І) – 2007. – С. 233–238.
 • Сучасні проблеми реґіональнихагрогеографічних досліджень / М. Р. Влах // Зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. Львів. нац. ун-туім. І. Франка О. Шаблія “Теоретичні і методологічні проблеми суспільної географії”. – 2006.
 • Влах М. Географія населення. Словник-довідник: досвід укладання / М. Р. Влах // Вісник: проблеми української термінології. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. – № 559. – 2006. – С. 94–96.
 • Науково-теоретичні засади дослідження та періодизації історії української географії / М. Р. Влах // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Зб. наук. праць / Від. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-Матер, 2006. – С. 98–100.
 • Львівська суспільна школа на загальноукраїнському та європейському тлі: історико-компаративний аналіз / М. Р. Влах // Матер. міднарод. наук. семінару “Львівська суспільно-географічна школа у національному та європейську вимірах” (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 37–43.
 • Професор Євген Храпливий: з історії становлення української агрогеографії / М. Р. Влах // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 71–73.
 • Ювілей Володимира Грицевича / М. Р. Влах // Історія української географії. – Вип. 11. – Тернопіль, 2005. – С. 91–92.
 • Геродот як предтеча географічного українознавства / М. Р. Влах // Історичне картознавство України: Збірник наук. праць. — Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004.
 • Географія населення: словник-довідник / М. Р. Влах. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.
 • Праці Володимира Кубійовича в історії становлення агрогеографічних досліджень Карпатського реґіону / М. Р. Влах // Праці НТШ. — Т. ХІ: Мат-лиміжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть” (до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича). — Львів, 2003.
 • Означення поняття “земля”: порівняльно-історичний аналіз / М. Р. Влах // Історія української географії. — Тернопіль, 2003. — Вип. 8.
 • Економічна і соціальна географія світу / О. Шаблій, С. Кузик, М. Влах та ін.  // За ред. С. Кузика. — Львів: Світ, 2002.
 • Теоретико-методичні основи укладання словника-довідника з суспільної географії  / М. Р. Влах // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наук. праць. — Вінниця: Ронсаль, 2002. — Вип. 3.
 • Історія становлення українського географічного словникарства / М. Р. Влах  // Історія української географії. — Тернопіль, 2002. — Вип. 2(6).
 • Демогеографічні проблеми Карпатського реґіону та шляхи їх розв’язання / М. Р. Влах // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Мат-лиміжнар. конф. — Рахів, 2002.
 • Особливості землекористування українсько-польського прикордоння (на прикладі Львівської області) / М. Р. Влах // Szanserozwojurolnictuva i obszarуwwiejskichzeszczegуlnymuwzglednieiempogranicza polsko-ukrainskiego: XVI Ogolnopolskieseminarium geograficzno-rolnicze. — Lublin, 2000.
 • Географічний образ України у давньогрецькій культурі / М. Р. Влах // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи: Мат-ли Другої всеукр. наук. конф. (4—5 грудня 2000 року). — Тернопіль, 2000.
 • Сільське господарство Карпатського реґіону: проблеми трансформації / М. Р. Влах // Еко-номіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми Західноукраїнського прикордоння. — Львів: ЛДУ, 1997.
 • Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК Закарпатської області: Автореф. дис. канд. геогр. Наук / М. Р. Влах. — К., 1990.

Біографія

Народилась 19 травня 1957 р. у м. Ходорові Жидачівського району Львівської області. Після закінчення у 1974 р. Ходорівської СШ №1 вступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1979 р., отримавши кваліфікацію “Географ. Викладач”.

З 1979 р. працює на кафедрі економічної і соціальної географії, до 1990 р. — на посаді старшого лаборанта, у 1990—1991 рр. — асистента, з 1991 р. — доцента кафедри. З 1991 по 2000 рр. — заступник декана географічного факультету, з 1991 р.  по 2000 р. — секретар вченої ради географічного факультету. У 1982—1986 рр. навчалась у заочній аспірантурі Львівського  державного університету (наукові керівники — проф. О. Ващенко, проф. О. Шаблій). Тема кандидатської дисертації “Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК Закарпатської області” (захист 9 квітня 1990 р.).

Забезпечує викладання таких курсів: «Історія географії», «Історія української суспільної географії», «Суспільно-географічна термінологія»,«Політико-географічна і геополітична термінологія термінологія», «Основи агробізнесу». З перелічених дисциплін підготовлено навчальні програми. Науковий керівник курсових, дипломних,  маґістерських робіт студентів факультету Підготувала трьох кандидатів географічних наук (С. Пенюк, В Поручинський, Т. Кравець).

Методичні матеріали

 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 344 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч.  : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч.  : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!