Влах Мирослава Романівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: Myroslava.Vlakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

 • історія географічної науки;
 • теорія і методологія географічної науки
 • економіко – і соціально-географічна термінологія
 • географічне термінознавство
 • демогеографія;
 • територіальне агропромислове комплексування;
 • географічне словникарство;

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Гудзеляк І., Влах М. Колористика як чинник туристичної привабливості міського простору // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 55 – 58.
 • Влах М. Ісламізація Европи: історико-географічний контекст / М. Влах // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 179–185.
 • Влах М. Професор Олег Шаблій – засновник географічного кубійовичезнавства / М. Влах // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 21–28.
 • Влах М. Науково-теоретичні засади суспільно-географічного термінотворення / М. Влах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Т. 1. – Вип. 50. – С. 21–29.
 • До питання про конструктивність суспільної географії / О. Шаблій, М. Влах // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. он-лайн конф. (1–3 жовтня 2020 р.). – Львів: Простір-М, 2020. – С. 46–50.
 • Влах М. Туризм: до питання пріоритетів розвитку Ходорівської об’єднаної територіальної громади / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІV Міжнар. наук. конф. (м. Львів, жовтень 2020 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 59–
 • Влах М., Гудзеляк І. Перцепційний підхід у суспільно-географічних дослідженнях міського простору (на матеріалах Львова). Економічна і соціальна географія. 2019. Вип. 82. С. 50-56. Посилання http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-82/Vlakh-Hudzelyak_50-56.pdf
 • Влах М. Р. Бассейновый подход к выделению административно-территориальных единиц субрегионального уровня (на примере Закарпатской области Украины) / М.Р. Влах, М. М. Качайло // Вопросы географии и геоэкологии. – Алматы, – №4. – С. 75–81.
 • Влах М. Близьке… (з літературної творчості Ярослава Польового) / М. Влах // Почуй нас, Друже. – Львів : Тріада-плюс, 2019. – С. 127–132.
 • Влах М. Персоніфікований підхід в українському історико-географічному країнознавстві: актуальні проблеми / М. Влах / Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16—17 травня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 230–
 • Влах М. Геоімаґологічні аспекти літературної творчості Софії Яблонської / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 27–29 вересня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 52–
 • Влах М. Геообразний світ мандрівної літератури Софії Яблонської: сучасна візія / М. Влах // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 53. – 2019. – С. 70–84.
 • Влах М. Геродот як предтеча географічного українознавства / М. Влах // Історико-географічні дослідження в Україні: зб. наук. праць. – Київ : Ін-т історії НАН України, 2019. – Вип. 14. – С. 7–17.
 • ВлахМ. Історико-культурна спадщина Городоцького району як чинник розвитку туризму / М. Влах, Т. Коропецька // Історико-географічний потенціал Городоччини: стан та перспективи розвитку туристичної дестинації: зб. матеріалів VII Регіональної науково-практичної конференції «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму» (Львів-Городок, 21–22 березня 2019 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2019. – С. 105–111.
 • Влах М. Географічне світобачення проф. О. Т. Ващенка: проекція на сучасність / О. Шаблій, М. Влах // Часопис соціально-економічної географії. – Т. 25. – 2018. – С. 98–105.
 • Влах М. Нечіткі поняття географічної науки: сутність та особливості використання / М. Влах // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2018. – №10 (383). – С. 4–8.
 • Влах М., Гудзеляк І. Перцепційний підхід у суспільно-географічних дослідженнях міського простору (на матеріалах Львова) // Економічна та соціальна географія / [Ред. кол.: Олійник Я.Б. (шеф-ред), К.В.Мезенцев (гол. ред) та ін.] – 2019. – Вип. 82. – С. 50-56 с.
 • Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 55—64.
 • Влах М. Р. Географізм та історизм як домінанти наукової діяльності професора О. Т. Ващенка / М. Р. Влах / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 28—33.
 • Влах М. Туризм як чинник створення і розвитку об’єднаних територіальних громад Закарпатської області / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІІ міжнар. наук. конф., присвяч. 15-річчю каф. туризму (м. Львів, 12−14 жовтня 2018 р.). − Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. − С. 60−64.
 • Влах М. Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / М. Влах, І. Ванда // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.). – Смт Івано-Франкове, Львів: ЗУКЦ, 2018. – С 314–318.
 • Влах М. Р. Особливості впливу природно-географічних чинників на формування системи розселення Закарпатської області / М. Р. Влах, М. М. Качайло // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Географія. – 2017. – № 2. – С. 47−51.
 • Влах М. Вербальна наукова мова: історичний контекст / М. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2017. – Випуск 36. – С.74−80.
 • Влах М. Античні витоки сучасної географії: концептуальний підхід / М. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2017. – Випуск 35. – С. 56–63
 • Влах М. Р. Проблеми конвергенції природничої і суспільної географії на сучасному етапі розвитку науки / М. Р. Влах, О. І. Шаблій // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвергенції: матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяч. 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 5–8.
 • Влах М. Р. Образ місця у геотуристиці: наука чи мистецтво / М. М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІ конф. з міжнар. участю. – Львів, 2017. – С 37–41.
 • Влах М. Р. Геопросторові концепти «межа», «помежів’я»: модернізація смислів / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2016. – Вип. 33–34. – С.65–75.
 • Vlakh М. Geospatial concepts of «border», «borderlands», «transborderlands»: modernization of the meaning / Myroslava Vlakh, Olha Mamchur // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdański, 2017. – 7 (2). – P. 9–16.
 • Нова системна класифікація географічної науки : проблеми і напрямки модернізації / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик //  Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. — Тернопіль, 2015. — Вип. 32. — С. 7—18
 • Влах М. Р. Географічні метафори: сутність і роль у науковому пізнанні: матеріали всеукр. наук. конф. з участю закордон. учених, присвяч. 70-річчю каф. екон. і соц. географії Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / М. Р. Влах. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — С. 90—98.
 • Влах М. Р. Активізація містоутворюючих функцій в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) / М. Р. Влах, В. І. Поручинський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Географія. – Луцьк, 2012.
 • Влах М. Р. Проблеми і напрямки сталого розвитку сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька / Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжнарод. участю / 20 квітня 2012 р.: у 2 ч. Ч. 1. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: Л РУД. У НАНУ, 2012. – С. 417–421.
 • Влах М. Р. Суспільно-географічні проблеми українсько-польського прикордоння / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька / Зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – № 3 . – Хмельницький, 2012. – С. 49–60.
 • Влах М. Р. Сталий розвиток сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Збірник. 2-й міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” (Львів, 19–22 вересня 2012 року). Нац. ун-т. “Львівська політехніка”. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – С. 211.
 • Влах М. Р. Туризм і соціально-економічний розвиток сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали VI міжнар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 80–85.
 • Влах М.Р. Терміносистема «Територіальна організація суспільства» та її місце в категоріальному апараті сучасної суспільної географії / М.Р. Влах // Науковий часопис “ Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драго­манова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драгоманова, 2012.
 • Влах М.Р. Регіональні особливості природного руху населення України / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, І. В. Поручинська // Науковий часопис “ Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драго­манова. – К.   : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.   П.   Драгоманова, 2011. – С. 168–175.
 • Влах М.Р. Суспільно-географічна термінологія: чинники становлення і проблеми розвитку / М.Р. Влах // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драго­манова. – Київ  : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2011.
 • Влах М. Р. Територіальна організація аграрного землекористування Львівської області / М. Р. Влах, Н. Р. Ментух // Матеріали наук.-практ. конф. – Луганськ, 2011.
 • Влах М. Р. Зільбер Г. А. / М.Р. Влах // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2011.
 • Влах М. Р. Чинники становлення і розвитку української суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 24–27.
 • Влах М. Р. Головні проблеми розвитку суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Історія української географії та картографії : зб. матер. Четвертої міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 18–19 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – Ч. І. – С. 89–92.
 • Влах М. Р. Науково-теоретичні засади дисципліни “Геопросторова організація ринкової інфраструктури реґіону” / М. Р. Влах // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 5–6 листопада 2009 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 91–94.
 • Влах М. Ринкова інфраструктура агробізнесу Львівської області / М. Влах, І. Бриляк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 5–6 листопада 2009 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 260–263.
 • Влах М. Р. Реформування адміністративно-територіального устрою і міґраційна політика / М. Р. Влах, Л. І. Котик // Матеріали наук.-практ. конф. “Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та реґіональна специфіка”. – Львів : ІРД НАН України, 2009. – С. 506–516.
 • Влах М. Р. Внесок Євгена Храпливого у розвиток української агрогеографії / М. Р. Влах // Матеріали Всеукр. наук. конф. “Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – С. 263–266.
 • Влах М. Р. Проблеми землекористування Львівської області/ М. Р. Влах // Географія в інформаційному суспільстві: зб. наукових праць у 4-х т. — Київ : Обрії, 2008. —  Т. IІ. — С. 282—283.
 • Влах М. Р. Волинська обласна система розселення в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою / М. Влах, Л. Лукашук // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: географія. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. — IV 1 (випуск 25). — С. 95—99.
 • Влах М. Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області / М. Влах, В. Поручинський // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2007. – Вип. 15. – С. 32–39.
 • Влах М. Р. Поняттєво-термінологічна система розселення населення обласного реґіону України / М. Р. Влах, А. М. Слащук, В. І. Поручинський // Наук. Вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 2. – 2007. – С. 98–105.
 • Влах М. Р. Рекреаційно-ресурсний потенціал Шацького національного природного парку та його використання / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, А. М. Слащук // Наук. Вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 11 (Ч. І) – 2007. – С. 233–238.
 • Влах М. Р. Сучасні проблеми реґіональнихагрогеографічних досліджень / М. Р. Влах // Зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. Львів. нац. ун-туім. І. Франка О. Шаблія “Теоретичні і методологічні проблеми суспільної географії”. – 2006.
 • Влах М. Р. Географія населення. Словник-довідник: досвід укладання / М. Р. Влах // Вісник: проблеми української термінології. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. – № 559. – 2006. – С. 94–96.
 • Влах М. Р. Науково-теоретичні засади дослідження та періодизації історії української географії / М. Р. Влах // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Зб. наук. праць / Від. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-Матер, 2006. – С. 98–100.
 • Влах М. Р. Львівська суспільна школа на загальноукраїнському та європейському тлі: історико-компаративний аналіз / М. Р. Влах // Матеріали міжнар. наук. семінару “Львівська суспільно-географічна школа у національному та європейську вимірах” (до 60-річчя каф. екон. і соц. географії Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 37–43.
 • Влах М. Р. Професор Євген Храпливий: з історії становлення української агрогеографії / М. Р. Влах // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 71–73.
 • Влах М. Р. Ювілей Володимира Грицевича / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Вип. 11. – Тернопіль, 2005. – С. 91–92.
 • Влах М. Р. Геродот як предтеча географічного українознавства / М. Р. Влах // Історичне картознавство України: Збірник наук. праць. — Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004.
 • Влах М. Р. Праці Володимира Кубійовича в історії становлення агрогеографічних досліджень Карпатського реґіону / М. Р. Влах // Праці НТШ. — Т. ХІ: Матеріали міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть” (до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича). — Львів, 2003.
 • Влах М. Р. Означення поняття “земля”: порівняльно-історичний аналіз / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. — Тернопіль, 2003. — Вип. 8.
 • Влах М. Р. Теоретико-методичні основи укладання словника-довідника з суспільної географії  / М. Р. Влах // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. — Вінниця: Ронсаль, 2002. — Вип. 3.
 • Влах М. Р. Історія становлення українського географічного словникарства / М. Р. Влах  // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. — Тернопіль, 2002. — Вип. 2(6).
 • Влах М. Р. Демогеографічні проблеми Карпатського реґіону та шляхи їх розв’язання / М. Р. Влах // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): матеріали міжнар. конф. — Рахів, 2002.
 • Влах М. Р. Особливості землекористування українсько-польського прикордоння (на прикладі Львівської області) / М. Р. Влах // Szanse rozwoju rolnictuva i obszarуw wiejskich ze szczegуlnym uwzglednieiem pogranicza polsko-ukrainskiego: XVI Ogolno polskie seminarium geograficzno-rolnicze. — Lublin, 2000.
 • Влах М. Р. Географічний образ України у давньогрецькій культурі / М. Р. Влах // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи: матеріали Другої всеукр. наук. конф. (4—5 грудня 2000 року). — Тернопіль, 2000.
 • Влах М. Р. Сільське господарство Карпатського реґіону: проблеми трансформації / М. Р. Влах // Еко-номіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми Західноукраїнського прикордоння. — Львів: ЛДУ, 1997.
 • Влах М. Р. Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК Закарпатської області: Автореф. дис. канд. геогр. Наук / М. Р. Влах. — Київ, 1990.

Біографія

Народилась 19 травня 1957 р. у м. Ходорові Жидачівського району Львівської області. Після закінчення у 1974 р. Ходорівської СШ №1 вступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1979 р., отримавши кваліфікацію “Географ. Викладач”.

З 1979 р. працює на кафедрі економічної і соціальної географії, до 1990 р. — на посаді старшого лаборанта, у 1990—1991 рр. — асистента, з 1991 р. — доцента кафедри. З 1991 по 2000 рр. — заступник декана географічного факультету, з 1991 р.  по 2000 р. — секретар вченої ради географічного факультету. У 1982—1986 рр. навчалась у заочній аспірантурі Львівського  державного університету (наукові керівники — проф. О. Ващенко, проф. О. Шаблій). Тема кандидатської дисертації “Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК Закарпатської області” (захист 9 квітня 1990 р.). Затверджено тему докторської дисертації “Вербальна мова суспільної географії: проблеми становлення і розвитку”.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін зі спеціальностей 106 Географія,  014 Середня освіта (географія) та 103 Науки про Землю (географія): «Історія географії», «Історія географічної науки», «Теорія і методологія географічної науки», «Проблеми географії науки і освіти в Україні і світі»,  «Соціальна географія», «Економіко- і соціально-географічна термінологія». З цих дисциплін підготовлено навчальні програми і силабуси. Науковий керівник курсових, дипломних,  маґістерських робіт, навчальної і виробничої практики студентів факультету.

Підготувала трьох кандидатів географічних наук (С. Пенюк, В. Поручинський, Т. Кравець).

Автор 200 наукових публікацій, зокрема 1 монографії, 1 словника-довідника з географії населення, 16 навчальних посібників, 105 наукових статей.

Нагороди

Методичні матеріали

 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 344 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч.  : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч.  : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!