Теорія і методологія географічної науки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Влах М. Р.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: Систематизація й узагальнення студентами знання теорій, концепцій, законів, закономірностей, головних категорій географічної науки; ознайомлення зі сучасною літературою щодо теоретичних і методологічних проблем географічної науки; формування у магістрів-географів цілісної картини з теоретико-методологічних напрацювань географії; ознайомлення студентів з історією зародження та еволюцією провідних теорій і методології географії; розкриття зв’язку географії з природничими, суспільними і технічними науками; популяризація внеску географії у розвиток теоретичних і практичних напрацювань наук про Землю і дотичних до них наук; ознайомлення студентів із тематикою наукових пошуків і представниками провідних географічних шкіл і центрів наукових досліджень України та світу; обґрунтування доцільності розширення географічних пошуків у ХХІ ст.
Після завершення цього курсу студент:
знатиме: об’єктну і предметну сутність географічної науки; головні загальнонаукові, загальногеографічні, природничо- та суспільно-географічні учення, теорії, концепції, гіпотези, категорії; сутність загальногеографічних, природничо- та суспільно-географічних законів і закономірностей; головні теоретико-методологічні проблеми географічної науки;
систему методів географічних досліджень; новітні напрямки розвитку природничої та суспільної географії;
вмітиме: визначати місце географії у загальній системі наук і системі наук про Землю; аналізувати чинні схеми класифікації географічної науки; розкривати обсяг і зміст фундаментальних понять (категорій) географічної науки, значення поняттєво-термінологічних систем для засвоєння теорії і методології географічної науки; аналізувати досягнення географічної науки; використовувати набуті знання у вирішенні прикладних проблем.

Рекомендована література

Базова

 • Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. — 344 с.
  Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів. Частина 1. Семінарські заняття. Тести / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. — 122 с.
 • Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів. Частина 2. Допоміжні навчальні матеріали / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. — 138 с.
 • Голубчик М. М. Теория и методология географической науки / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов, Г. Н. Максимов [и др.]. — Москва : Владос, 2005. — 463 с.
 • Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки / А. Г. Исаченко. — М. : Академия, 2004. — 400 с.
 • Круль В. П. Історія та методологія географічної науки: конспект лекцій / В. П. Круль. Чернівці: Рута, 2000. – 84 с.
 • Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посібник / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333 с.
 • Наука і цінність людського буття : колективна монографія / [за заг. ред. проф. В. П. Мельника]. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 452 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 .
 • Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія: у чотирьох кн. [Вибрані твори] / О. Шаблій // Кн. перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.; Кн. друга. Проблеми українознавства, реґіоналістики і краєзнавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 706 с.; Кн. третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 562 с.; Кн. четверта. У пошуках істини. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 838 с.

Допоміжна

 • Мересте У. И. Современная география : вопросы теории / У. И. Мересте, С. Я. Ныммик. — М., 1984. — 296 с.
 • Мукитанов Н. К. Методологические проблемы теоретизации географии / Н. К. Мукитанов. — Алма-Ата : Наука, 1979. — 187 с.
  Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней : эволюция географических представлений и идей / Н. К. Мукитанов. — М. : Мысль, 1985. — 237 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.
 • Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / [упор. та авт. біогр. статей проф. О. Шаблій]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 1008 с.

Інформаційні ресурси

 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − 344 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/2020/06/Teoriia_i_metodolohiia_heohrafichnoi_ nauky_2018.pdf
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів. – Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 122 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Teoriia_metodol_heohr_nauky_CHast_1_2019.pdf
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів. – Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/ Teoriia_metodolohiia_heohrafichnoi_nauky_posibnyk_praktykum.pdf
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua

Силабус:

Завантажити силабус