Теорія і методологія географічної науки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Влах М. Р.Грнм-51, Грнм-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грнм-51Котик Л. І.
Грнм-52Котик Л. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки» є систематизація й
узагальнення студентами знання теорій, концепцій, законів, закономірностей, головних категорій
географічної науки; ознайомлення зі сучасною літературою щодо теоретичних і методологічних
проблем геогра-фічної науки.
Завдання:
Завдання навчальної дисципліни:
 формування у магістрів-географів цілісної картини з теоретико-методологічних напрацювань
географії;
 ознайомлення студентів з історією зародження та еволюцією провідних теорій і методології
географії;
 розкриття зв’язку географії із природничими, суспільними і технічними науками;
 популяризація внеску географії у розвиток теоретичних і практичних напрацювань наук про
Землю і дотичних до них наук;
 ознайомлення студентів із тематикою наукових пошуків і представниками провідних
географічних шкіл і центрів наукових досліджень України та світу;
 обґрунтування доцільності розширення географічних пошуків у ХХІ ст.
Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен
знати:
 об’єктну і предметну сутність географічної науки;
 головні загальнонаукові, загальногеографічні, природничо- та суспільно-географічні учення, теорії,
концепції, гіпотези, категорії;
 сутність загальногеографічних, природничо- та суспільно-географічних законів і
закономірностей;
 головні теоретико-методологічні проблеми географічної науки;
 систему методів географічних досліджень;
 новітні напрямки розвитку природничої та суспільної географії;
вміти:
 визначати місце географії у загальній системі наук і системі наук про Землю;
 аналізувати чинні схеми класифікації географічної науки;
 розкривати обсяг і зміст фундаментальних понять (категорій) географічної науки, значення
поняттєво-термінологічних систем для засвоєння теорії і методології географічної науки;
 аналізувати досягнення географічної науки;
 використовувати набуті знання у вирішенні прикладних проблем;
володіти:
 компетенцією коректного використання компонент наукового знання (учення, теорія,
концепція та ін.) при розкритті теоретико-методологічних і прикладних аспектів розвитку географічної
науки, здійсненні власних наукових пошуків;
 поняттєво-категоріальною системою наукового пізнання;
 базовими знаннями із фундаментальних положень географічної науки в обсязі, необхідному
для здійснення індивідуальних наукових досліджень.

Рекомендована література

Базова
15
1. Багров М. В. Землезнавство / М. В. Багров, В. О. Боков, І. Г. Черваньов [за ред. П. Г. Шищенка]. —
К. : Либідь, 2000. — 464 с.
2. Влах М. Р. Історія географії : навч. посібник / М. Р. Влах. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 336 с.
3. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту : місце і простір : монографія у 2-х т. / М. Д. Гродзинський.
— К. : Вид.-поліграф. центр «Київський ун-т», 2005.
4. Кисельов Ю. О. Основи геософії : проблеми теорії та методології : монографія / Ю. О. Кисельов. —
Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. — 208 с.
5. Кіптенко В. К. Географія в інформаційному суспільстві / В. К. Кіптенко. — К. : ВГЛ «Обрії», 2008. —
276 с.
6. Ковалучук І. П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. П. Ковальчук. ― Львів : Ін-т
українознавства, 1997. ― 440 с.
7. Максаковский В. П. Географическая культура / В. П. Максаковский. — М. : ВЛАДОС, 1998. — 416 с.
8. Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посібник / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко,
С. Ю. Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333 с.
9. Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод.
посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
10. Олійник Я. Географічна наука в Україні : становлення і розвиток / Я. Олійник. — К. : Ніка-Центр,
2007. — 148 с.
11. Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : підручник / Я. Б. Олійник, Р. П. Федорищак, П. Г. Шищенко.
— К. : Знання-Прес, 2008. — 342 с.
12. Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин :
Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
13. Петлін В. М. Синергетичні залежності в організації природних територіальних систем / В. М. Петлін.
— Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 396 с.
14. Петлін В. М. Системна природнича географія : монографія / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр
ім. І. Франка, 2011. — 249 с.
15. Пістун М. Д. Розвиток суспільної географії в Україні у XX — на початку XXI сторіччя : монографія /
М. Д. Пістун. — К., 2009. — 112 с.
16. Поросенков Ю. В. Теория и методология географии / Ю. В. Поросенков. — Ч.1. : Система
географических наук. — Воронеж, 2005. — 43 с.
17. Сонько С. П. Просторовий розвиток соціо-природних систем : шлях до нової парадигми /
С. П. Сонько. — К. : Ніка-Центр, 2003. — 287 с.
18. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах / В. Б. Сочава. — Новосибирск : Наука, 1978. — 294 с.
19. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт,
2009. — 544 с.
20. Тютюнник Ю. Г. Философия географии / Ю. Г. Тютюн-ник. — К. : Ун-т «Україна», 2011. — 204 c.
21. Хаггет П. География : синтез современных знаний / П. Хаггет [пер. с. англ.]. — М. : Прогресс, 1979.
— 684 с.
22. Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет [пер. с англ.]. — М. :
Прогресс, 1968. — 392 с.
23. Харвей Д. Научное объяснение в географии : общая методология науки и методология географии /
Д. Харвей [сокр., пер. с англ.]. — М. : Прогресс, 1974. — 502 с.
24. Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. —
814 с.; Кн. 2. — 706 с.
25. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: навч. посібник / О. І. Шаблій. — Львів : Вид.
центр ім. І. Франка, 2003. — 444 с.
26. Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. — Львів : Вид.
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 744 с.
27. Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посібник / П. І. Штойко. — Львів : ЛНУ
ім. І. Франка, 2011. — 456 с.
28. Bonnett A. What is geography? / A. Bonnett. — London : SAGE Publication Ltd, 2008. — 168 p.
29. Clifford J. N. Key Concepts in Geography / N.J. Clifford [et al.]. — [second ed.]. — L. : Sage Publications,
2009. — 480 p.
30. Fellmann J. Human Geography : Landscapes of human activities / J. Fellmann, А. Getis, J. Getis; [10th ed.].
— Boston : McGraw Hill, 2009. — 546 p.
31. Holden J. An Introduction to Physical Geography and the Environment / J. Holden. [3th edition]. — N.Y. :
Pearson, 2012. — 904 p.
32. Research Methods in Geography : A Critical Introduction / [edited by B. Gomez, J. P. Jones III]. —
Oxford : Blackwell Published, 2010. — 318 p.
16
Допоміжна

33. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический словарь /
Э. Б. Алаев. — М. : Мысль, 1983. — 350 с.
34. Арманд А. Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем / А. Д. Арманд. —
М. : Наука, 1988. — 264 с.
35. Берлянт A. M. Теория геоизображений / А. М. Берлянт. — М. : ГЕОС, 2006. — 262 с.
36. Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. —
[2-ге вид., доп]. — Львів : Простір-М, 2015. — 468 с.
37. Блаженов В. А. Введение в метагеографию : монография / В. А. Блаженов. — Воронеж: Изд-во Воронеж.
пед. ун-та, 2005. — 111 с.
38. Блій де Г. Географія : світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій ; [пер. з англ. ;
передмова та розділ «Україна» О. І. Шаблія]. — К. : Либідь, 2004. — 740 с.
39. Влах М. Р. Географія населення : словник-довідник / М. Р. Влах. — Львів : Вид. центр ЛНУ
ім. І. Франка, 2005. — 241 с.
40. Гладкий Ю. Н. Гуманитарная география : науч. экспликация / Ю. Н. Гладкий. — СПб. : СПб.ГУ,
2010. — 664 с.
41. Голиков А. П. Вступ до економічної і соціальної географії : навч. посібник / А. П. Голиков,
Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. : Либідь, 1997. — 316 с.
42. Голубець М. А. Екосистемологія / М. А. Голубець. — Львів : Поллі, 2000. — 256 с.
43. Голубець М. А. Середовищезнавство (іевайронментологія) / М. А. Голубець. — Львів :
Манускрипт, 2010. — 176 с.
44. Голубчик М. М. Теория и методология географической науки / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов,
Г. Н. Максимов [и др.]. — М. : Владос, 2005. — 463 с.
45. Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропоген-ного навантаження. — К. : Лікей, 1995.
— 233 с.
46. Гудзевич А. В. Просторово-часова організація сучасних ландшафтів : теорія і практика /
А. В. Гудзевич. — Вінниця : Віндрук, 2012. — 432 с.
47. Гудзеляк І. І. Географія населення : навч. посібник / І. І. Гудзеляк. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка,
2008. — 232 с.
48. Гукалова І. В. Якість життя населення України : суспільно-географічна концептуалізація :
монографія / І. В. Гукалова. — К. : Друкарня МВС України, 2009. — 346 с.
49. Гуманітарні і ресурсні проблеми національної безпеки України : монографія / [ред. кол. :
Г. В. Балабанов, М. І. Дубина [та ін.]]. — К. : Експрес-Поліграф, 2011. — 400 с.
50. Джеймс П. Все возможные миры. История географи-ческих идей / П. Джеймс, Дж. Мартин [пер.
с англ.]. — М., 1988.
51. Дністрянський М. С. Геополітика : навч. посібник / М. С. Дністрянський. — Львів : ЛНУ
ім. І. Франка, 2011. — 436 с.
52. Жекулин В. С. Введение в географию / В. С. Жекулин. — Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1989. — 282 с.
53. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : посібник / Я. І. Жупанський. — Львів : Світ, 1997.
— 262 с.
54. Замятин Д. Н. Метагеография. Пространство образов и образы пространства / Д. Н. Замятин. —
М. : Аграф, 2004. — 512 с.
55. Землезнавство : підручник для студ. вузів / [за ред. П. Г. Шищенко]. — К. : Либідь, 2000. — 464 с.
56. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки / А. Г. Исаченко. — М. : Академия,
2004. — 400 с.
57. Кайку М. Фізика майбутнього / М. Кайку. — [пер. з англ. А. Кам’янець]. — Львів : Літопис, 2013.
— 432 с.
58. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли / С. В. Калесник. — М. : Мысль,
1970. — 283 с.
59. Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ
ім. І. Франка, 2015. — 330 с.
60. Книш М. М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та
Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. — Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 368 с.
61. Ковалев А. П. Ландшафт как сам по себе и для человека : монография / А. П. Ковалев. — Х. :
Бурун Книга, 2009. — 928 с.
62. Ковальов А. П. Географічний ландшафт : науковий, естетичний і феноменологічний аспекти /
А. П. Ковальов. — Х. : Екограф, 2005. — 388 с.
17
63. Ковальчук І. Прикладна гідроекологія : навч. посібник / І. Ковальчук, Я. Каганов, Р. Сливка. —
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. — 228 с.
64. Кузик С. П. Географія туризму : навч. посібник / С. П. Кузик. — К. : Знання, 2011. — 271 с.
65. Кукурудза С. І. Атрибути й парадигми сучасної біогеографії / С. І. Кукурудза // Вісник Львів. ун-
ту. Серія геогр. — Вип. 35. — 2008. — С. 202—211.
66. Кукурудза С. І. Біогеографія : підручник / С. І. Кукурудза. — Львів : Вид. центр ЛНУ
ім. І. Франка, 2006. — 504 с.
67. Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун. — [пер. з англ.]. — К. : Port-Royal, 2001. — 228 с.
68. Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд) : монографія /
Р. М. Лозинський. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 502 с.
69. Любіцева О. О. Географія релігій : навч. посібник / О. О. Любіцева, С. В. Павлов, К. В. Мезенцев.
— К. : АртЕк, 1998. — 504 с.
70. Лямин В. С. География и общество : философские и социологические проблемы географии /
В. С. Лямин. — М. : Мысль, 1978. — 309 с.
71. Лямин В. С. Философские вопросы географии : монография / В. С. Лямин. — М. : Изд-во МГУ,
1989. — 96 с.
72. Марцин В. С. Наукознавство : підручник для студ. ВНЗ / В. С. Марцин. — К. : УБС НБУ, 2007. —
579 с.
73. Мезенцева Н. І. Гендер і географія в Україні : монографія / Н. І. Мезенцева, О. О. Кривець. — К. :
Ніка-Центр, 2013. — 194 с.
74. Мельник А. Розвиток ландшафтознавчих ідей і ландшафтознавства в Україні / А. Мельник //
Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. — Вип. 31. — 2004. — С. 19—23.
75. Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : методолого-світоглядний аналіз : монографія /
В. П. Мельник. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 592 с.
76. Мересте У. И. Современная география : вопросы теории / У. И. Мересте, С. Я. Ныммик. — М.,
1984. — 296 с.
77. Міхелі С. В. Основи ландшафтознавства / С. В. Міхелі. — К. ; Кам’янець-Подільський : Абетка-
Нова, 2002. — 184 с.
78. Мукитанов Н. К. Методологические проблемы теоретизации географии / Н. К. Мукитанов. —
Алма-Ата : Наука, 1979. — 187 с.
79. Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней : эволюция географических представлений и идей /
Н. К. Мукитанов. — М. : Мысль, 1985. — 237 с.
80. Наука і цінність людського буття : колективна монографія / [за заг. ред. проф. В. П. Мельника].
— Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 452 с.
81. Новітня українська суспільна географія : хрестоматія / [упоряд. та автор бібліогр. статей
проф. О. Шаблій]. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 1008 с.
82. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навч. посібник / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. :
Знання, 2000. — 204 с.
83. Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем / В. М. Петлін.
— Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 304 с.
84. Петлін В. М. Конструктивна географія / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка,
2010. — 544 с.
85. Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень /
В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 400 с.
86. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. у двох част. / С. П. Позняк. — Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Ч. 1. — 270 с.; Ч. 2. — 286 с.
87. Ровенчак І. І. Географія культури : проблеми теорії, методології та методики дослідження :
монографія / І. І. Ровенчак. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 240 с.
88. Рудницький С. Нинішня географія / С. Рудницький // Академік Степан Рудницький / [за ред.
проф. О. Шаблія]. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — С. 59—106.
89. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем / Ю. Г. Саушкин. — М. :
Просвещение, 1980. — 269 с.
90. Сосса Р. І. Історія картографування території України : підручник / Р. І. Сосса. — К. : Либідь,
2007. — 336 с.
91. Топчиев А. Г. Геоэкология : географические основы природопользования / А. Г. Топчиев. —
Одесса : Астропринт, 1996. — 392 с.
92. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт,
2001. — 560 с.
93. Трофимов А. М. Общая география (вопросы теории и методологии) / А. М. Трофимов,
18
М. Д. Шарыгин. — Пермь : ПГУ, 2007. — 462 с.
94. Українська географія : сучасні виклики : зб наук. праць у 3-х т. — К. : Прінт-Сервіс, 2016. —
Т. 1. — 235 с.
95. Шевчук Л. Т. Соціальна географія : навч. посібник / Л. Т. Шевчук. — К. : Знання, 2007.
96. Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании /
П. Г. Шищенко. — К. : Фитосоциоцентр, 1999. — 283 с.
97. Capel H. Filosofía y Ciencia en la Geografía contemporánea / H. Capel. — Barcelona : Ed. Barcanova,
1981. — 509 p.
98. Castree N. A Dictionary of Human Geography / N. Castree, R. Kitchin, A. Rogers. — Oxford : Oxford
University Press, 2013. — 592 p.
99. Cloke P. Introducing Human Geography / P. Cloce, P. Crang. — [3th edition]. — N.Y. : Routledge,
2013. — 1088 p.
100. Cutter S. Presidential Musings from the Meridian: Reflections of the Nature of Geography /
S. Cutter, J. Monk, M. Nellis. — West Virginia : West Virginia University Press, 2005. — 276 p.
101. Devivo M. S. Leadership in American Academic Geography : The Twentieth Century /
M. S. Devivo. — N.Y. : Lexington Books, 2014. — 226 p.
102. Dodge M. Geographic Visualization : Concepts, Tools and Applications / M. Dodge, M. McDerby,
M. Turner. — West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2008. — 352 p.
103. Doherty G. The Usborne Geography Encyclopedia with Complete World Atlas / G. Doherty,
A. Claybourne. — London : Usborne Books, 2010. — 400 p.
15. Інформаційні ресурси
1. Аристотель. Метеорологіка. — Кн. 1. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.argoschool.ru/biblioteka/aristotel/
aristotel_meteorologika_kniga_i/aristotel_meteorologika_kniga_i.
2. Географічний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.geograf.com.ua/glossary.
3. Електронний архів праць В. Вернадського. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_eav/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=
NAV&P21DBN=EAV&Z21ID.
4. Інститут нелінійної географії [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://sacredgeography.info.
5. Київський відділ Українського географічного товариства [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.geokyiv.org.
6. Ковалёв А. П. География : холоническая структура геосреды [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.geography.pp.ua/2012/12/blog-post.html.
7. Кралюк П. Антична філософія на українських землях / П. Кралюк [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://kulturo log.org.ua/materials-for-courses/4-kurs/istoria-ukr-fil/80-2011-01-15-17-36-
27/236–q-q-3-.html.
8. Національна академія наук України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx.
9. НємецьЛ. Еволюція суспільної географії в системі парадигм / Л. Нємець, Ю.Кандиба [Електронний
ресурс]. —Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Chseg/2008_4/Nemets,Kandyba.pdf.
10. Aspects of State of Geography in European higher education. TUNING Geography : a Report of
Findings and Outcomes [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.unideusto.org/tuningeu/ subjectareas/geography.html.
11. Department of Geography King’s College London [Electronic resource]. — Mode of access :
https://www.kcl.ac.uk/prospectus/ images/assets/Geography%20UG%20module%20details.pdf.
12. GEOG 101 : Physical Geography [Electronic resource]. — Mode of access:
http://hydro.nevada.edu/courses/geog101/notes/ Chpt01.pdf.
13. Geography Wiki [Electronic resource]. — Mode of access : http://geographyexpert.wikia.com.
14. International Festival of Geography [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.fig.saintdie-des-vosges.fr.
15. International Geographical Union [Electronic resource]. — Mode of access : http://igu-online.org.
16. Journal of Geographical Systems [Electronic resource]. — Mode of access :
http://www.scirp.org/journal/jgis.
17. National Geographic Society [Electronic resource]. — Mode of access :
http://www.nationalgeographic.com.
18. Pidwirny M. Fundamentals of Physical Geography / M. Pidwirny [Electronic resource]. — Mode of
access : http://www. physicalgeography.net/fundamentals/contents.html.