Теорія і методологія географічної науки (106)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Влах М. Р.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Систематизація й узагальнення студентами знання теорій, концепцій, законів, закономірностей, головних категорій географічної науки; ознайомлення зі сучасною літературою з теоретичних і методологічних проблем географічної науки; формування цілісної картини з теоретико-методологічних напрацювань географії; ознайомлення студентів з історією зародження та еволюцією провідних теорій і методології географії; розкриття зв’язку географії з природничими, суспільними, гуманітарними, формальними і технічними науками; популяризація внеску географії у розвиток теоретичних і практичних напрацювань наук про Землю і дотичних до них наук; ознайомлення студентів із тематикою наукових пошуків і представниками провідних географічних шкіл і центрів наукових досліджень України та світу; обґрунтування доцільності розширення географічних пошуків у ХХІ ст.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна

  • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
  • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.
  • Філософський енциклопедичний словник / [НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; гол. ред. В. І. Шинкарук ]. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

Інформаційні ресурси:

  • Влах М.Теорія і методологія географічної науки: навч. посіб. / М. Влах, Л. Котик. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − 344 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://geography.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/2020/06/Teoriia_i_metodolohiia_heohrafichnoi_ nauky_2018.pdf.
  • Влах М.  Теорія і методологія географічної науки : навч. посіб. для самостійної роботи студентів. – Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 122 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Teoriia_metodol_heohr_nauky_CHast_1_2019.pdf.
  • Влах М.  Теорія і методологія географічної науки : навч. посіб. для самостійної роботи студентів. – Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 138 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2020/06/ Teoriia_metodolohiia_heohrafichnoi_nauky_posibnyk_praktykum.pdf.
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua.
  • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua.