Історія географічної науки з основами наукової комунікації (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Влах М. Р.ГРФ-11с
232доцент Влах М. Р.ГРФ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРФ-11сдоцент Влах М. Р.
216ГРФ-11сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати: особливості розвитку географічної науки як системи природничо- і суспільно-географічного знання на різних історичних етапах; внесок окремих учених і наукових шкіл у розвиток географічної науки; головні географічні відкриття як чинник розвитку загальнонаукових, загальногеографічних і конкретно-географічних теорій, концепцій, ідей; внесок українських учених і дослідників у розвиток географічної науки;

вміти: розкривати взаємозв’язок логіки та історії наукового пізнання, аналізувати сучасні тенденції географічної науки як результат її історичного розвитку; прогнозувати головні напрямки розвитку географічної науки; пояснити історичні особливості формування географічної карти світу та географічного назовництва; користуватися літературними, картографічними та Інтернет-джерелами для вивчення історії становлення і розвитку світової та української географії; правильно виконувати бібліографічний опис використовуваних джерел.

Рекомендована література

Базова:

 • Влах М.  Історія географії : навч. посіб. / М. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 332 с.
 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : навч. посіб. / Я. І. Жупанський. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : Шлях, 2006. – 275 с.
 • Круль В. П. Теорія і методологія географічної науки (ретроспективний огляд до 70–80-х рр. ХХ століття) : навч. посіб. / В. П. Круль. – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2018. – 344 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: підручник / О. І. Шаблій – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
 • Keltie S. J. History of Geography / J. S. Keltie. – N. Y. : Hardpress Publishing, 2012. – 178 p.
 • Martin G. J. All Possible Worlds: а History of Geographical Ideas / G. J. Martin. – N. Y. : Oxford University Press, 2005. – 624 р.
 • Naidu V. History of Geography / V. Naidu. – N. Y. : Amazon Digital Services LLC, 2016. – 382 р.

Допоміжна

 • Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / В. Грицеляк, І. Дикий, І. Ровенчак. – Львів : НВФ “Карти і атласи”, 2013. – 128 с.
 • Геродот. Історії в 9-ти книгах / Геродот. – [пер., передм. та прим. А. О. Білецького]. – Київ : Наук. думка, 1993. – 576 с.
 • Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава). – [кер. проєкту і авт.-упор. Ю. Лоза]. – Київ : Мапа, 2010. – 300 с.
 • Ковальчук І. Історико-географічний аналіз, синтез і прогноз / І. Ковальчук // Історія української географії : всеукр. наук.-теор. часопис. – 2002. – Вип. 6. – С. 7–23.
 • Новітня українська суспільна географія. хрестоматія. – [упор. та авт. біогр. статей проф. О. Шаблій]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 1008 с.
 • Паркер Дж. Атлас “Історія світу” / Дж. Паркер. – [пер. с англ.]. – Київ : ДНВП “картографія”, 2008. – 192 с.
 • Пістун М. Д. Розвиток суспільної географії в Україні у XX – на початку XXI сторіччя : монографія / М. Д. Пістун. – Київ, 2009. – 112 с.
 • Рудницький С. Історія землезнання України / С. Руд­ницький. – Ч. 1. Старі віки. – Київ; Прага, 1925. – 131 с.
 • Рудницький С. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання / С. Рудницький // Зап. Іст.-філол. відділу ВУАН. – 1927. – Кн. 13–14.
 • Шаблій О. І. Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка) / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 168 с.
 • Щодра О. Історична географія України : навч. посіб. / О. Щодра. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 296 с.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Т. I : А–К. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 716 с; Т. IІ : Л–Я. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с.

Інформаційні ресурси:

 • Влах М. Історія географії : навч. посіб. / М. Влах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/ history-of-geography-Vlah_2018.pdf.
 • Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/ Istoria_geografii.pdf.
 • Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія української географії” для студентів географічного факультету. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/ Istoria_ukrainskoyi_geografii.pdf.
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вер­надського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua.
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua.
 • Geography. Definition, Types, History, & Facts.
 • Britannica. [Electronic resource]. Mode of access:https://www.britannica.com/science/geography