Історія географічної науки

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Влах М. Р.ГРФ-11с, ГРФ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГРФ-11сдоцент Влах М. Р.
ГРФ-12сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: Оволодіння знаннями з історії становлення географії як науки, а також історії територіальних відкриттів; ознайомитися з теоретичними основами курсу, оволодіти знаннями з історії географічної науки в розрізі окремих історичних періодів.

Після завершення цього курсу студент:

знатиме: особливості розвитку окремих напрямків географічної науки протягом різних історичних періодів; внесок окремих учених і наукових шкіл у розвиток географічної науки; головні географічні відкриття. 

вмітиме: користуватися літературними, картографічними та Інтернет-джерелами для вивчення історії становлення і розвитку світової та української географії; аналізувати сучасні тенденції географічної науки як результат її історичного розвитку.

Рекомендована література

Базова:

 • Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / В. Грицеляк, І. Дикий, І. Ровенчак. – Львів : НВФ “Карти і атласи”, 2013. – 128 с.
 • Богучарсков В. Т. История географии: учеб. пособ. для вузов / В. Т. Богучарсков [под ред. Ю. П. Хрусталева]. – М. : Академический Проект, 2006. – 560 с. 
 • Влах М.  Історія географії : навч. посібник / М. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 332 с.
 • Голубчик М. М. История географии: учеб. пособие / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов, Г. Н. Максимов. – Смоленск: СГУ, 1998. – 224 с.
 • Грегори К. География и географы. Физическая география / К. Грегори [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 384 с.
 • Джеймс П. Все возможные миры. История географических идей / П. Джеймс, Дж. Мартин [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 762 с.
 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : навч. посібник / Я. І. Жупанський. – [2-ге вид., допов.]. – К. : Шлях, 2006. – 275 с.
 • Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / [кер. проєкту і авт.-упор. Ю. Лоза]. – К. : Мапа, 2010. – 300 с.
 • Круль В. П. Історія та методологія географічної науки: конспект лекцій / В. П. Круль. Чернівці: Рута, 2000. – 84 с.
 • Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / [упор. та авт. біогр. статей проф. О. Шаблій]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 1008 с. 
 • Паркер Дж. Атлас “Історія світу” / Дж. Паркер [пер. с англ.]. – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – 192 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.
 • Шуйский Ю. Д. Географическая наука в античном мире и в период Средневековья / Ю. Д. Шуйский. – Одесса : ВМВ, 2008. – 180 с.

Допоміжна

 • Атлас географических открытий / [пер. с англ. ; предисл. Дж. Хемминга]. – М. : БММ АО, 1998. – 248 с.
 • Грегори К. География и географы. Физическая география / К. Грегори [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1988. – 384 с.
 • Джонстон Р. Дж. География и географы : очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 г. / Р. Дж. Джонстон [пер. с англ. ; под ред. Э. Б. Алаева]. – М. : Прогресс, 1987. – 368 с.
 • Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней : эволюция географических представлений и идей / Н. К. Мукитанов. – М. : Мысль, 1985. – 237 с.
 • Исаченко А. Г. Развитие географических идей / А. Г. Исаченко. – М. : Мысль, 1971. – 416 с.
 • Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки : курс лекций / Ю. Г. Саушкин. – М. :  Изд-во МГУ, 1976. – 424 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус:

Завантажити силабус