Наукова термінологія в географічній освіті (014 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Влах М. Р.ГрОМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрОМ-21сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: опанувати знання з формування і використання географічної термінології; засвоїти методику створення головних географічних ПТС; формувати здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу географічного матеріалу через застосування методу ПТС.
Відповідно до освітньо-професійної програми вивчення дисципліни сприяє набуттю здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
ЗК 1. Здатність використовувати сформований науковий світогляд у межах безпосередньої предметної діяльності.
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, спрямованої на планування та реалізацію результатів дослідження.
ФК 11. Здатність використовувати систему наукових знань для організації навчальної діяльності у закладах освіти з урахуванням особливостей самого предмету.
ФК 19. Здатність репрезентувати знання про структуру географії, її об’єкт та предмет, місце і зв’язки в системі наук, аргументувати періодизацію історію розвитку науки та її важливу суспільну значущість.
Завдання: ознайомитися з науково-теоретичними засадами термінознавства, особливостями ПТС об’єктів, відношень, процесів, структур в географічній освіті.

Рекомендована література

Базова:

 • Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз : монографія / М. О. Вакуленко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361 с.
 • Влах М. Вербальна мова суспільної географії: становлення і розвиток : монографія / М. Влах. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 488 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посіб. / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 344 с.
 • Влах М. Географія населення: словник-довідник / М. Влах. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 241 с.
 • Голіков А. П. Словник-довідник суспільно-географічних термінів / А. П. Голіков, П. О. Чорномаз, Н. А. Казакова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – 46 с.
 • Кобернік С. Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах : посіб. для вчителя / С. Г. Кобернік, Р. Ф. Коваленко, О Я. Скуратович. – Київ : Навч. книга, 2005. – 319 с.
 • Лаврук М. М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів : навч.-метод. посіб. / М. М. Лаврук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 136 с.
 • Навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programipidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.
 • Пащенко В. М. Смислові обґрунтування змістових виправлень тестів. Атрибутивне наукознавство: монографія / В. М. Пащенко. – Київ : Мапа, 2015. – 64 с.
 • Рудницький С. Начерк географічної термінольогії. Фрагмент німецько-українського словника географічних термінів / С. Рудницький // Зб. МПЛС НТШ. – Львів, 1908. − Т. ХІІ. − С. 1–151.
 • Рудницький С. Причинки до географічної термінольогії. Вступ / С. Рудницький // Зб. МПЛС НТШ. − Львів,1913. − Т. ХV. – 16 с.
 • Савчук І. Г. Словник суспільної географії / І. Г. Савчук. URL: https://geohub.org.ua/geography.
 • Топузов О.М. Загальна методика навчання географії : підручник / О. М. Топузов, В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. – Київ : Картографія, 2012. – 512 с.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2001. – 544 с.
 • Топчієв О.Г. Методологічні засади географії : підручник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон : Видав. дім «Гельветика», 2020. – 366 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
 • The Dictionary of Human Geography / [ed. By D. Gregory [et al.]]. – [5-th ed.]. – Oxford : A John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 1072 p.

Допоміжна:

 • Булик-Верхола С. З. Основи термінознавства: навч. посіб. / С. З. Булик-Верхола, Г. В. Наконечна, Ю. В. Тяглівець. − [3-тє вид., допов.]. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2016. – 192 с.
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. та гол. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 1440 с.
 • Влах М. Р. Вербальна наукова мова географії: історичний контекст / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теор. часопис. – Тернопіль, 2017. – Вип. 36. – С. 70–84.
 • Влах М.Р. Географічний образ: діалектика змісту і форми / М. Р. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ювілейної Х міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 78–82.
 • Влах М. Р. Географічні метафори: сутність, роль у науковому пізнанні / М. Р. Влах // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії: матеріали всеукр. наук. конф. з участю закордон. учених, присвяч. 70-річчю каф. екон. і соц. геогр. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 90−98.
 • Влах М. Р. Геообразний потенціал території: сутність і напрямки використання / М. Влах // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: матеріали міжнар. наук. практ. конф., присвяч. 25-річчю геогр. ф-ту Терноп. нац. пед. ун-ту, 21–23 травня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 68–70.
 • Влах М. Р. Геопросторові концепти «межа», «помежів’я»: модернізація смислів / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теор. часопис. – Тернопіль, 2016. – Вип. 33−34. – С.77–87.
 • Влах М. Концепція мовних ігор у науковому суспільно-географічному дискурсі / М. Р. Влах // Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). – Львів, 2023. – Т. 1. – С. 21–28.
 • Влах М. Мовна мода в суспільно-географічній освіті і науці / М. Р. Влах // Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2023. – С. 41–47.
 • Влах М. Модальний вимір наукових текстів Олени Степанів у світлі модерних підходів / М. Р. Влах // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). – Львів : Простір-М, 2023. – С. 24–38.
 • Влах М. Модернізація суспільно-географічної терміносистеми «місто» / М. Р. Влах // Міста та регіони в епіцентрі просторових змін : зб. наук. праць [за ред. С. П. Запотоцького та К. В. Мезенцева]. – Київ, 2022. – С. 37–38.
 • Влах М. Р. Наукова мова професора Юрія Полянського: концептуальний і лінґвістичний виміри / М. Р. Влах // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукр. онлайн-семінару, приуроч. 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27–28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 32–46.
 • ВлахМ. Науково-теоретичні засади суспільно-географічного термінотворення / М. Р. Влах // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Географія. 2021. – Т. – Вип. 50. – С. 21–29.
 • Влах М. Р. Образ місця у геотуристиці: наука чи мистецтво / М. Р. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІ конф. з міжнар. участю. – Львів, 2017. – С 37–41.
 • Влах М. Р. Означення поняття «земля»: порівняльно-історичний аналіз / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 80−83.
 • Влах М. Р. Поняттєво-термінологічна система розселення населення обласного регіону України / М. Р. Влах, А. М. Слащук, В. І. Поручинський // Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі України. – 2007. – № 2. – С. 98−105.
 • Влах М. Р. Поняття «географічний образ» у суспільній географії / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29−30. – С. 132−139.
 • Влах М. Р. Розвиток національної термінології у контексті міжнародної інтеграції науки і освіти / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Матеріали наук.-практ. конф. Хмельницький кооперат. торг.-економ. ін-т. – Хмельницький, 2012.
 • Влах М. Р. Степан Рудницький: розвиток української суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Матеріали Третьої міжнар. наук. конф. «Історія української географії та картографії», присвяч. 130-літньому ювілею акад. Степана Рудницького. – Тернопіль, 2007. – С. 21–22.
 • Влах М. Суспільно-географічна концептуалізація та лінґвальне вираження поняття «розвиток» / М. Влах // Регіон-2022: Стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 листопада 2022 року). – Харків, 2022. – С. 21–23.
 • Влах М. Р. Суспільно-географічна термінологія: чинники становлення і проблеми розвитку / М. Р. Влах // Наук. часопис «Географія і сучасність» : зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14 (26). – С. 18−26.
 • Влах М. Текстова концепція наукової мови суспільної географії / М. Влах // Вісник Львівського університету. – Сер. геогр. – – Вип. 54. – С. 36–49.
 • Влах М. Р. Терміносистема «територіальна організація суспільства»: становлення і напрямки розвитку / М. Р. Влах // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: зб. наук. праць. – Чернівці : Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2016. – Вип. 775–776: Географія. – С. 146–152.
 • Географічна енциклопедія України: в 3-х томах / [ред. кол.: О. М. Маринич (відповід. ред.) та ін.]. – Київ : УРЕ. – 1989−1993.: Т. 1. – 1989. – 416 с.; Т. 2. – 1990. – 460 с.; Т. 3. – 1993. – 480 с.
 • Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: монографія / Р. І. Дудок. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 358 с.
 • Д’яков А.С. Основи термінотворення: семантичний та соціолінгвіс­тичний аспект / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – Київ : Видав. дім «КМ Асаdеmіа», 2000. – 218 с.
 • Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с.
 • Панько Т. І. Українське термінознавство: підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216с.
 • Словник іншомовних слів / [Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. мовно-інформ. фонд НАН України; уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. – Київ : Наукова думка, 2000. – 664 с.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Філософський енциклопедичний словник / [НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; гол. ред. В. І. Шинкарук ]. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

Інформаційні ресурси:

 • Бібліотека Гринчука. Проблеми української термінології. URL: http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/2047.html
 • Географічний словник. URL: http://www.geograf.com.ua/glossary.
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. URL: http://encyclopedia.kiev.ua/
 • Лабораторія наукового перекладу. Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова. URL: http://www.ua-pereklad.org/ua/theory/termslovn.
 • Методичний портал для вчителя. URL: http://metodportal.com.
 • Навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programipidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.
 • Новини та матеріали з географії, блоги географів, географічний форум, наукові статті з географії. URL: http://www.geograf.com.ua.
 • Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/
 • Українське термінологічне товариство. URL: http://www. lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Ukrterm.htm
 • Український мовно-інформаційний фонд НАН України. URL: http://www.ulif.org.ua/
 • Шаблій О.  Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик // Матеріали Всеукр. наук. семінару, присвяч. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 55–64.
 • Шубіна Т. В. Словник географічної термінології 20-х років ХХ ст. і їх роль в утвердженні сучасної української географічної термінології. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/75172/58-Shubina.pdf?sequence=1
 • Українська електронна енциклопедія освіти. URL: http://eduglos.iitta.gov.ua; https://nauka.gov.ua/infrastructure/r.pfzfcHRs.
 • Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок». URL: http://naurok.com.ua.
 • Geography Wiki. URL: http://geographyexpert.com.
 • International Geographical Union. URL: http://igu-online.org.