Актуальні проблеми суспільної географії у школі (014 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Влах М. Р.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрОМ-11сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основними, актуальними проблемами суспільної географії, що відображають сучасні особливості розвитку і функціонування її як галузі наукових знань, класами цих проблем і шляхами їх (проблем) розв’язання.

Завдання: усвідомити сутність наукової проблеми; ознайомити з класами науково-методологічних, теоретичних, прикладних та методичних проблем; ознайомити з окремими
видами проблем у кожному класі; розкрити досвід розв’язання цих проблем у світовій і вітчизняній науці; навчити студентів самостійно здійснювати пошук джерел інформації з
тем програми дисципліни; навчити студентів самостійно визначити наукові, методичні і практичні проблеми з теми їх дипломної (магістерської) роботи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: сутність наукової проблеми, групи наукових проблем СГ; розуміти проблему трьох типів об’єктів, структури і зв’язків СГ; теоретичні проблеми, зокрема концепції і
парадигми сучасної СГ, виникнення нових теорій і концепцій у сучасну постіндустріальну інформаційну епоху;

вміти: здійснювати суспільно-географічний аналіз, зокрема робити узагальнення, порівняння стосовно теоретико-методологічних основ розвитку СГ; проблемно мислити
щодо геопросторового буття і тенденцій розвитку сучасного суспільства.

Після завершення курсу студент-магістр :
знатиме – трактування сутності методичних об’єкту та предмету суспільної географії, її місце у системі наук, структуру суспільної географії; поняттєво-термінологічний апарат
суспільної географії; суть генетичних, структурних законів, законів відповідності та функціонування; суть геоекологічних, геоекономічних, геодемосоціальних,
геополітичних концепцій та теорій; суть та особливості застосування у суспільній географії філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів дослідження;
вмітиме – пояснити предметну сферу дослідження суспільної географії; давати характеристику конкретних об’єктів на основі розгортання категорії “територія”;
застосовувати геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні, геополітичні концепції та теорії для характеристики територій; орієнтуватися в суспільно-географічній інформації.

Рекомендована література

Базова:

 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія: у чотирьох кн. [Вибрані твори] / О. Шаблій // Кн. перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.; Кн. друга.  Проблеми українознавства, реґіоналістики і
  краєзнавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 706 с.; Кн. третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 562 с.; Кн. четверта. У пошуках істини. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 838 с.

Додаткова:

 • Андерсон В. Проблеми теорії і практики сучасної економічної географії: нові парадигми на тлі пострадянських традицій / В. Андерсон // Агора. Наука без кордонів. – Вип. 11. – К. : Стилос, 2012. – С. 147–154.
 • Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
 • Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз: монографія / М. О. Вакуленко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015.– 361 с.
 • Влах М. Античні витоки сучасної географії: концептуальний підхід / М. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теор. часопис. – Тернопіль,2017. – Вип. 35. – С. 56–63.
 • Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 1008 с.

Інформаційні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання //
  www.nbuv.gov.ua
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua