Актуальні проблеми суспільної географії

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Шаблій О. І.Гром-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Гром-52професор Шаблій О. І.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основними, актуальними проблемами суспільної

географії, що відображають сучасні особливості розвитку і функціонування її як галузі
наукових знань, класами цих проблем і шляхами їх (проблем) розв’язання.

Завдання: усвідомити сутність наукової проблеми; ознайомити з класами науково-
методологічних, теоретичних, прикладних та методичних проблем; ознайомити з окремими
видами проблем у кожному класі; розкрити досвід розв’язання цих проблем у світовій і
вітчизняній науці; навчити студентів самостійно здійснювати пошук джерел інформації з
тем програми дисципліни; навчити студентів самостійно визначити наукові, методичні і
практичні проблеми з теми їх дипломної (магістерської) роботи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: сутність наукової проблеми, групи наукових проблем СГ; розуміти проблему
трьох типів об’єктів, структури і зв’язків СГ; теоретичні проблеми, зокрема концепції і
парадигми сучасної СГ, виникнення нових теорій і концепцій у сучасну постіндустріальну
інформаційну епоху;

вміти: здійснювати суспільно-географічний аналіз, зокрема робити узагальнення,
порівняння стосовно теоретико-методологічних основ розвитку СГ; проблемно мислити
щодо геопросторового буття і тенденцій розвитку сучасного суспільства.

Рекомендована література

Базова
1. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної та соціальної
географії. – К., 1997.
2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Одеса, 2009.
3. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів, 2003.
4. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів:
ЛНУ ім.. І. Франка, 2001. – 744 с.
5. Шаблій О.І. Основи суспільної географії. ̶ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ̶
296 с.
Допоміжна
1. Алаєв Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический
словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
2. Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи, реґіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова
та розділ “Україна” О. І. Шаблія.–К.: Либідь, 2004.–740 с.
3. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. Развитие географических идей
/ Пер. с англ.–М.: Прогресс, 1988.–672 с.
4. Доценко А. І. Реґіональне розселення: проблеми і перспективи. – К., 1994.
5. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993.
6. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.:
Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
7. Луцишин П. В., Клімонт Д., Луцишин Н. П. Територіальна організація суспільства
(основи теорії). – Луцьк: Вежа, 2001. – 334 с.
8. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. / Упорядник О. Шаблій. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 1008 с.
9. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з
основами теорії. – К., 1998.
10. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1996.
11. Розміщення продуктивних сил / За ред. проф. Є. Качана. – К., 2000.
14
12. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика.–Львів: Світ, 2002.–
672 с.
13. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – 2 вид, перероб і
доп. – Львів: Світ, 2000.–680 с.
14. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики.
– Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.