Математико-статистичний метод у шкільній географії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012Смалійчук Г. В.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ГрОМ-11сСмалійчук Г. В.

Опис курсу

Метою курсу вибіркової дисципліни “Математико-статистичний метод у шкільній географії” є формування навичок вибору та застосування математико-статистичних методів та комп’ютерних технологій для дослідження стану та тенденцій фізико- та суспільно географічних явищ та процесів а також для застосування їх у шкільній географії.
Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни сприяє набуттю здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
ЗК 1. Здатність застосування знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Здатність використовувати цифрові освітні ресурси, інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
ЗК 7. Здатність здійснювати науково-педагогічні дослідження, прогнозувати та презентувати їх результати.
ФК 8. Здатність до поглиблення знань і розуміння предметної області та професійної діяльності.
ФК 9. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.
ФК 12. Здатність використовувати ефективні шляхи мотивації учнів до саморозвитку, спрямовувати їх на прогрес і формувати у них обґрунтовану позитивну самооцінку.
ФК 15. Здатність формувати в учнів культуру академічної доброчесності та дотримуватись її принципів у власній професійній діяльності.
ПК 16. Здатність усвідомлювати та інтегрувати концептуальні природничо-географічні, суспільно-географічні, картографічні, психолого-педагогічні знання та навички.
ПК 18. Здатність здійснювати самостійно та організувати дослідницьку діяльність здобувачів освіти з використанням сучасних методів і технологій, прикладних географічних досліджень природних і суспільних явищ та процесів, адаптованих під конкретні умови освітньої діяльності, узагальнювати отримані результати, презентувати їх.
ПК 19. Здатність до поглиблення знань і вдосконалення предметної області природничої, антропогенної, суспільної географії, картографії та геоінформаційних технологій, методики навчання географії, що включають новітні наукові здобутки у сфері професійної діяльності, є основою для оригінального мислення, проведення досліджень та критичного осмислення професійних проблем.
ПК 23. Здатність впроваджувати україноцентричний підхід в освітній діяльності з урахування особливостей національного та регіонального контексту.

Рекомендована література

Основна:

 • Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. -48 с.
 • Грицевич В.С. Математичні моделі в демогеографії. Текст лекції. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. -2003.
 • Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.
 • Грицевич В. С. Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 92 с
 • Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р., Скуратович О.Я. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах: посіб для вчителя. К.: Навчальна книга, 2005. 319 с.
 • Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 136 с
 • Матковський С.О., Марець О.Р. Теорія статистики: Навчальний посібник. –К.:Знання, 2009.
 • Мельник І. Методичні аспекти формування статистичної грамотності учнів під час вивчення географії населення в школі / І. Мельник // Науковий вісник ХДУ Серія Географічні науки – № 13 – 2020. – С. 99-109.
 • Муромцева Ю.І., Зеленько О.О. Методичні рекомендації до курсу “ Математично-статистичні методи досліджень” для студентів всіх форм навчання спеціальності 014.07 Середня освіта. (Географія). Методичні рекомендації.- Харків, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.- 2022. – 57 с.
 • Топузов О.М., Самойленко В.М., Вішнікіна Л.П. Загальна методика навчання географії : підручник. К: Картографія, 2012. 512 с.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. –Львів: Світ, 1994
 • Peter A. Rogerson Statistical Methods for Geography. – 2014. – 424 с.

Додаткова:

 • Шпігельхальтер Д. Мистецтво статистики. Прийняття аргументованих рішень на основі даних / Девід Шпігельхальтер. – Київ: КМ-Букс- 384 с.
 • Грицевич В.С. Методи математикогеографічного прогнозування та оптимізації. Тексти лекцій / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -32 с.
 • Мармоза А.Т. Статистика: Підручник. – К: Ельга, КНТ, 2009. – 896 с.

Електронні ресурси:

 • Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://socialdata.org.ua/manual/
 • Мала академія наук – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://man.gov.ua/
 • Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Географія 6-9 класи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-6-9.pdf
 • Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Географія 10 – 11 класи Рівень стандарту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-10-11-standart.pdf
 • Нова українська школа. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://nus.org.ua/
 • Шкільні підручники з географії онлайн — [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidruchnyk.com.ua/6klas/geografija6/
 • https://data.un.org/
 • https://unstats.un.org/UNSDWebsite/
 • http://data.uis.unesco.org/
 • https://public.wmo.int/en
 • https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
 • https://data.worldbank.org/
 • https://trumpexcel.com/learn-excel/
 • https://www.datawrapper.de
 • Академія “Copernicus”. Лабораторія “ГІС та ДЗЗ” – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //man.gov.ua/online-projects/akademiya-copernicus-laboratoriya-gis-ta-dzz
 • https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168
 • https://www.usgs.gov/
 • https://qgis.org/en/site/
 • https://carto.com/
 • The JavaScript library for bespoke data visualization ” – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://d3js.org/
 • https://en.climate-data.org/
 • https://planetcalc.com