Унікальні міста світу

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Гудзеляк І. І.ГРО-21с, ГРО-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРО-21сдоцент Гудзеляк І. І.
ГРО-22с

Опис курсу

Мета:вивчення основ геоурбаністики, еволюції міст, у тім числі унікальних; загальні риси і регіональні особливості сучасної урбанізації; передумови виникнення і особливості функціонування унікальних міст світу.

Завдання:навчити студентів виявляти унікальні риси міст, особливості функціонування окремих агломерацій, мегалополісів, метрополій, розвиток глобальних міст; досліджувати просторову структура міст; соціально-культурні фактори урбанізації; соціальну сегрегацію міського простору; проблеми урбанізації в різних країнах світу; проблеми сталого розвитку міст; урбанізаційні процеси в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:зміст геоурбаністики, головні теоретичні положення геоурбаністики, закономірності геопросторової організації міського населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України, перелік унікальних міст світу.

вміти:користуватися різноманітними джерелами інформації про міське розселення та урбанізаційні процеси, аналізувати їх і формулювати висновки. Здійснювати просторовий аналіз розвитку та функціонування окремих міських поселень, у тім числі унікальних, а також агломерацій, мегалополісів, метрополійних ареалів. Оцінювати характер і гостроту проблем міського розвитку. Передбачати тенденції розвитку різних міст, у тім числі унікальних, а також агломерацій, мегалополісів. Рекомендувати заходи стосовно регулювання міського розселення та сталого розвитку міст. Графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

Рекомендована література

Базова:

 • Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.
 • Гладкий О.В., Іщук С.І. Географія міст. Геоурбаністика. Підручник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 300 с.
 • Дронова О.Л. Геоурбаністика: навч. посібн. для вищих навч. заклад. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. – 420 с.
 • Йен Ґел. Міста для людей. – К.: Основи, 2018.
 • Посацький Б.С. Основи урбаністики. Навч. посібн. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2010.

Допоміжна:

 • Адамс Дж. Геоурбанистика в США: современные проблемы и направления исследований / Пер. с англ. – М., 1986.
 • Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010.
 • Атлас світу. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2010.
 • Боже-Гарнье Ж, Шабо Ж. Очерки по географи городов. – М.: Прогрес, 1967.
 • Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем. – К.: АСС, 2004.
 • Генеральна схема планування території України // Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua
 • Генеральний план розвитку м. Львова до 2025 р. – Режим доступу: www.city-adm.lviv.ua
 • Географічна енциклопедія України. – К., 1989-
 • Глобальный город: теория и реальность // Под ред. Слуки Н.А. – М.: “Авангпион”, 2007.
 • Горин В.Б., Лисюченко В.В. Знаменитые столицы и города мира. Справочник. – Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000.
 • Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.
 • Гутнов А.Е. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984.
 • Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект: монографія. – К.: Інститут географії НАН України, 2012.
 • Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2006.
 • Дністрянська Н.І., Дністрянський М.С. Географія поселень Львівської області. Навч. посібн. – Львів: ВНТЛ, 2001.
 • Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика). – К.: РВПС України НАН України, К.: «Фенікс», 2010.
 • Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л. Розселення в Україні: проблеми і перспективи / Під ред. Данилишина Б.М. – К.: РВПС України НАН України, 2006.
 • Закон України “Про основи містобудування”. – Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua
 • Изменение городского пространства в Украине / Под. ред. Л.Г. Руденко. – К.: Реферат, 2013. – 160 с.
 • Івченко А. Міста України. Довідник. – К.: “Картографія”, 1999.
 • Івченко А. Містечка України. Довідник. – К.:“Картографія”, 2000.
 • Коваленко П.С. Развитие городов. – К., 1980.
 • Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины. – К., 1990.
 • Лаппо Г.М. География городов: Учебн. Пособие для геогр. ф-тов вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 480 с.
 • Лаппо Г.М. Города на пути в будущее. – М., 1987.
 • ЛеКорбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия / Пер. с фр. – М., 1976.
 • Львів. Комплексний атлас / О. Шаблій, С. Матковський, О. Вісьтак та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2012.
 • Назарук М.М. Львів у ХХ столітті. Соціально-екологічний аналіз. – Львів, 2008.
 • Перцик Е.Н. Города мира: Географиямировойурбанизации. – М.: Международн. отнош., 1999. – 373 с.
 • Пивоваров Ю.Л. Современнаяурбанизация. Курс лекций. – М.: Изд-во РОУ, 1994.
 • Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міського розселення в Українській РСР. – К., 1972.
 • Політико-адміністративний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2006.
 • Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ століття): Монографія – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2007.
 • Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти. – К.: Наук. думка, 2005. – 302 с.
 • Салій І. Українські міста: питання власності і муніципального управління. – К., 2001.
 • Степаненко А.В. Социально-экономическое развитие городов. – К., 1988.
 • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики – Одеса: “Астропринт”, 2005.
 • Україна. Огляд урбанізації. – Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк, 2015. – 195 с.
 • Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с.
 • Фомин И.А. Город в системе населенных мест. – К., 1986.
 • Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974. – 289 с.
 • Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. – К.: Феникс, 2015.
 • Хорев Б.С. Мировой урбанизм на переломе. – М., 1992.
 • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 • Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.
 • Ben Green. The Smart Enough City: Putting Technology in Its Placeto Reclaim Our Urban Future (Strong Ideas). – The MIT Press, – 240 p.
 • Charles Montgomery. Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design. – Farrar, StrausandGiroux, 2013.
 • Eric Klinenberg. Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, andthe Decline of Civic Life  – Crown, 2018. – 288 p.
 • Gibbs, J. Theevolutionofpopulationconcentration. EconomicGeography, 1963. – Vol. 2. 119–129.
 • Ipsita Chatterjee. Displacement, Revolution, and the New Urban Condition: Theoriesand Case Studies. – India: SAGE Publications, 2014.
 • Janette Sadik-KhanSethSolomonowStreetfight: HandbookforanUrbanRevolution. – PenguinBooks, 2016. – 360 p.
 • John M. Levy. Contemporary Urban Planning. -Routledge; 11 edition, 2016. – 476 p.
 • PeterMoskowitz. HowtoKill a City: Gentrification, Inequality, and the Fightforthe Neighborhood. – Paperback,  2018.
 • Samuel Stein. Capital City Gentrification and the Real EstateState. – Verso, 2019, 208 р.
 • Van Der Berg, L., Drewett, R., Klaassen, L.H., Rossi, A.,Vijverberg, C.H.T. Urban Europe: A study of growth and decline. – Exeter, Wheaton&Co. Ltd., 1982. – 162 p.
 • Wade Graham. Dream Cities: Seven Urban Ideas That Shapethe World. – Harper; Reprintedition, 2016. – 334 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму