Географія населення з основами демографії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гудзеляк І. І.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГрФ-32сдоцент Гудзеляк І. І.

Опис курсу

Мета курсу: оволодіти знаннями з географії населення та основ демографії, опанувати методику дослідження населення країни, регіону.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати
– теоретичні основи географії населення та її підсистем, теорії та концепції населення; – наукову термінологію географії населення та демографії; – головні закономірності розвитку населення; – методологію дослідження населення;
вміти
– застосовувати методику наукового дослідження населення країни та
регіону з використанням інформаційних технологій та головних
світоглядних концепцій; – самостійного збирати інформацію про населення з різних джерел, аналізувати, узагальнювати та презентувати результати дослідження; – графічно візуалізувати демографічну статистику та картографувати
населення; – застосовувати сучасні підходи та інструменти для розробки
рекомендацій щодо удосконалення територіальної організації
населення і розселення, а також розробки демографічної політики

Рекомендована література

  •  Гудзеляк І. І. Географія населення: навч. посібник / Ірина Гудзеляк. 2-ге вид., переробл., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 256 с. + 8 с. кол. іл. 2.
  • 2. Гудзеляк І.І. Географія населення : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.
  • Повний список літератури: https://lnueduua-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iryna_hudzelyak_lnu_edu_ua/ EZYPxzrk60lLvA54vhOvwQIBpDLIDrujAGt2QbYV9B5eOQ?e=ofwoT3

Електронні інформаційні ресурси:

  • https://lnueduua-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iryna_hudzelyak_lnu_edu_ua/
    EXajQ23h1JVDjquCj2Ki97sBOlCoawXrjCbHlZm1GS1XYg?e=Wtd6pv

Силабус:

Завантажити силабус