Івах Ярослав Євгенович

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: yaroslav.ivakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Еколого-географічні дослідження;
 • економіко-географічне вивчення галузевої та територіальної структури господарства Західного регіону України;
 • методика суспільно-географічних досліджень;
 • вивчення людності регіонів Західної України;
 • розробка головних напрямків суспільно-географічного дослідження Українських Карпат.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / О. Шаблій, С. Кузик, М. Книш, Я. Івах та ін. // За ред. С. П. Кузика. — Львів: Світ, 2002.
 • Енергетичні аспекти функціонування соціоекогеосистем / Я. Є. Івах // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. — 1999. — Вип. 24.
 • Соціально-економічна географія світу / О. Шаблій, С. Кузик, М. Книш, Я. Івах та ін.  // За ред.С. Кузика. — Тернопіль: Підручники & посібники, 1998.

Статті та матеріали конференцій

 • Івах Я. Є. Теоретичні та прикладні проблеми дослідження ресурсного потенціалу території у працях О. Ващенка / Я. Є. Івах // Суспільна географія : наукові традиції і сучасні виклики: матеріали Всеукраїнського наукового семінару присвяченого 110–літтю професора О. Т. Ващенка (м. Львів. 13 грудня 2018 р.). –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 39–41.
 • Івах Я. Є. Трансформація типів господарського освоєння Українського Розточчя / Я. Є. Івах // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародного наукового семінару (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 162–166.
 • Івах Я. Є. Проблеми використання і збагачення водних ресурсів України в умовах глобальних змін клімату / Я. Є. Івах // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання (м. Львів, 23–24 травня 2019). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. – С. 28–31
 • Івах Я. Є. Балто-Середземноморський союз / Я. Є. Івах // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. – К., 2018. – С. 143−145.
 • Івах Я. Є. Сільське господарство і агробізнес України / Я. Є. Івах // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. – Випуск 36. – С. 92−99.
 • Івах Я. Є. Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Західного регіону України / Я. Є. Івах, О. Р. Веклин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків, 2017. − № 3−4 (28). – С. 9−21.
 • Івах Я. Є. Суспільно-географічні аспекти розвитку альтернативної енергетики у Західному регіоні України / Я. Є. Івах // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: матеріали Дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 квітня 2017 р.): зб. наук. статей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 34–38.
 • Ivakh Lviv oblast: urgent socio-economic problems in the context of European integration / Ya. Ivakh, L. Kotyk, M. Biletskyi // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdański, 2017. – 7 (2). – P. 32–42.
 • Ivakh Topical issues of sustainable use of natural resources of the Western Ukrainian borderland / Ya. Ivakh, O. Veklyn, V. Rudenko // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdański, 2017. – 7 (2). – P. 2431.
 • Івах   Я.   Є. Історико-географічний аналіз заселення та освоєння Підгаєччини від часів середньовіччя до кінця ХХ століття / Я.   Є.   Івах // Підгайці і Підгаєччина: зб. наук. праць. / Упор. С. Колодницький. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – С. 47–59.
 • Івах Я. Є. Історико-географічний аналіз заселення та освоєння Підгаєччини від часів середньовіччя до кінця ХХ століття / Я. Є. Івах // Підгайці і Підгаєччина: зб. наук. праць. / Упор. С.Колодницький. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – С. 47-59.
 • Диференціація рівнів соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії / Я.Є.Івах // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 137–140.
 • Проблеми розвитку вищої екологічної освіти в Україні / Я. Є. Івах // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 5–6 листопада 2009р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 101–104.
 • Шляхи виходу України з економічної кризи (суспільно-географічне бачення) / Я.Є. Івах // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2009. – С.190–196.
 • Суспільно-географічні аспекти проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні / Я. Є. Івах // Матеріали міжн. науково-практ. конф. Регіон: Стратегія оптимального розвитку, м. Харків, 16–17 жовтня 2008 р. .— Харків: РВВ Харківського нац. ун-ту ім. В. Карабіна, 2008. – С. 121–124.
 • Дороговкази в майбутнє академіка С. Рудницького / Я. Є. Івах // Матеріали міжн. наук. конф. “Історія української географії та картографі”, присвячена 130-літньому ювілею академіка С. Рудницького. – Тернопіль, 2007.
 • Україна у світових глобалізаційних процесах / Я. Є. Івах // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – № 1. – 2007. – С. 80–89.
 • Еколого-географічна оцінка природних умов і ресурсів Львівської області / Я. Є. Івах // Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія географія. – Вип. 33. – 2006. – С.122–129.
 • Деякі історико-географічні аспекти заселення та освоєння території України / Я. Є. Івах // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 388-399.
 • Методичні вказівки та завдання до проведення загальногеографічної міжзональної практики / Я. Є. Івах, О. І. Вісьтак, В. В. Стецький та ін. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 77 с.
 • Соціально-економічні та екологічні проблеми газифікації в Україні / Я. Є. Івах // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наукових праць. — Т. 2. — К.: ВГЛ “Обрії”, 2004.
 • Про необхідність суспільно-географічних досліджень гірських територій (на прикладі Українських Карпат)  / Я. Є. Івах // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки.Мат-ли міжнар. конф. до 120-річчя географії у Львівському університеті. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 • Еколого-географічна ситуація та проблеми соціально-економічного розвитку Розточчя / Я. Є. Івах // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. — Львів: Логос, 2000.
 • Геоекологічна ситуація в Карпатському Єврореґіоні / Я. Є. Івах // Економіко-, соціально і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння: Темат. збірник наук. праць. — Львів,1997.
 • Про концепцію створення регіональних шкільно-краєзнавчих атласів / Я. Є. Івах //Матеріали 3-го міжнар. наук.-метод. сем. викладачів топографії і картографії держ. університетів.- Харків, 1997.
 • Проблеми формування соціоекономічної культури українського народу / Я. Є. Івах // Мат-ли І Всеукр. конф. “Теоретичні та прикладні аспекти соціекології”. — Львів, 1996.
  Завдання соціально-економічної географії у вивченні поселення Українських Карпат / Я. Є. Івах // Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конференції. – Чернівці; Київ, 1996.
 • Соціально-економічна географія України / О. Шаблій, М. Білецький, Б. Заставецький, Я. Івах та ін.// За ред. О. Шаблія. — Львів, 1994; 1995; 2000 (у співавторстві).
  Вплив формування еколого-економічного комплексу на галузеву і територіальну структуру господарства Львівської області / Я. Є. Івах // Проблеми географії України: Мат-ли  наук. конф. — Львів, 1994.
 • Економіко-географічні аспекти економічної переоцінки  природно-ресурсого потен-ціалу території в умовах переходу до ринкової економіки / Я. Є. Івах //Зб.: Проблеми раціонального  використання,  охорони  та відтворення природно-ресурсного потенціалу Української РСР. — Чернівці: вид-во ЧДУ, 1991.
 • Територіальні поєднання природних ресурсів реґіону та їх вплив на структуру господарського комплексу / Я.Є. Івах / на прикладі Івано-Франківської області // Вісник Львівського ун-ту, Сер. географічна. — 1990. — Вип.17.

Біографія

Доцент кафедри економічної і соціальної географії, секретар Географічної комісії НТШ. Народився 4 серпня 1962 р. у м. Львові. У 1984 р. закінчив географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка. У роки навчання в університеті був головою Наукового студентського товариства, яке тоді активно співпрацювало з багатьма вузами України, країн Балтії, Росії та ін. З 1988 р. працював інженером, а з 1989 р. — молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини географічного факультету, з 1991 р. — асистентом кафедри економічної і соціальної географії.
Напрямки наукової діяльності: еколого-географічні дослідження, економіко-географічне вивчення галузевої та територіальної структури господарства Західного реґіону України, методика суспільно-географічних досліджень, вивчення людності раґіонів Західної України, розробка головних напрямків суспільно-географічного дослідження Українських Карпат.
Активно працює із учнівською та студентською молоддю. Є постійним лектором Малої академії наук, готує команди школярів області до участі у Всеукраїнських географічних олімпіадах.
Був загальним керівником соціально-економіко-географічного розділу практики студентів ІІ курсу, розробив детальні програми проведення цієї практики.
Останніми роками багато уваги приділяє організації міжзональних загальногеографічних практик студентів першого курсу. Розробив цікаві маршрути цих практик по різних реґіонах України.
Ярослав Івах опублікував понад 60 наукових праць. Співавтор навчальних посібників (три видання) “Соціально-економічна географія України” (за ред. проф. О. Шаблія) та “Соціально-економічна географія світу” (за ред. доц. С. Кузика), автор кількох карт шкільних краєзнавчих атласів, зокрема карт природних ресурсів областей заходу України та екологічної ситуації в них. Забезпечує викладання таких курсів: «Основи суспільної географії», «Реґіональна економічна і соціальна географія», «Геоекологічний менеджмент», , «Географічне країнознавство».

Проекти

 • 2023 р. спільний дослідницький проєкт Географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) і Географічного інституту Тюбінгенського університету Еберхарда Карла (Німеччина) на тему “Воєнні біженці в Україні — виклики для громад і суспільства” як частина програми співпраці “Підтримка демократії в Україні”, Німецька Академічна Програма Обмінів (DAAD). Координатор проєкту – Prof. Dr. Sebastian Kinder (Географічний інститут, Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, Німеччина).
 • 2023-2025 рр. «Суспільно-географічні проблеми розвитку Західного регіону України у поствоєнний період». Державний реєстраційний номер 0123U102141, дата реєстрації: 05.04.2023 р.; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка; науковий керівник теми – проф. Іван Ровенчак.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!