Інновації в географічній освіті (англ. мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент Мамчур О. І.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ГрОМ-11сБОРСУК Ю. В.

Опис курсу

Мета: опанувати інноваційні аспекти розвитку географічної освіти; їхні типи, особливості застосування; проаналізувати досвід інших країн у інноваціях в географічній освіті; обирати і поєднувати найбільш вдало інноваційні методики на уроках географії, а також у неформальній та інформальній освіті; сприяти розвитку новітніх компетенцій, мʼяких навиків, географічної грамотності завдяки новітнім технологіям у географії; застосовувати у навчанні географії в школі, зокрема формуванні змісту уроків та позашкільних занять, застосуванні інтерактивні, проєктні технології, інформаційні бази даних, технології на інші засоби навчання.
Відповідно до освітньо-професійної програми вивчення дисципліни сприяє набуттю здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
ЗК 1. Здатність використовувати сформований науковий світогляд у межах безпосередньої предметної діяльності.
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, спрямованої на планування та реалізацію результатів дослідження.
ЗК 3. Здатність використовувати міжособистісну комунікацію, зокрема із використанням практичних навиків володіння державною та іноземними мовами у галузі географічної освіти
ЗК 4. Здатність працювати у команді, особливо під час взаємодії з педагогічним та учнівськими колективами
ЗК 7. Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК 9. Здатність адаптуватись до непередбачуваних дій та зосередитись на вирішенні складних завдань
ФК 11. Здатність використовувати систему наукових знань для організації навчальної діяльності у закладах освіти з урахуванням особливостей самого предмету.
ФК 12. Здатність планувати та організовувати освітній процес, оформлювати науково-педагогічну документацію, а також уміти формувати та реалізовувати науково-педагогічні дослідження.
ФК 18. Здатність застосовувати базові знання з природничої та суспільної географії для формування розуміння причинно-наслідкових зв’язків та уміння їхнього застосування у професійній, соціальній діяльності.
ФК 19. Здатність репрезентувати знання про структуру географії, її об’єкт та предмет, місце і зв’язки в системі наук, аргументувати періодизацію історію розвитку науки та її важливу суспільну значущість.
Завдання: ознайомитися й проаналізувати новітні тенденції впровадження інновацій в географічній освіті, проаналізувати інноваційні методики і технології навчання географії у середній школі.

Рекомендована література

Базова:

 • Дичківська І. М. (2015) Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академ.видав. – 304 с.
 • Маслова Н. М. (2019) Сучасні освітні технології у викладанні географії : навч.-метод. посібник / Н. М. Маслова. Кропивницький, 2019. – 101 с.
 • Мамчур О. І., Котик Л. І. Інноваційні аспекти розвитку географічної освіти // «Вісник науки та освіти: журнал. 2023. № 8(14) 2023. С. 644–658.
 • Навчальні підручники, навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programipidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.
 • Самойленко В. М., Топузов О. М., Вішнікіна Л.П., Надтока О. Ф., Діброва І. О. (2014) Дидактика географії. Київ: Педагогічна думка. 586 с.
 • Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко О. І., Яворська В. В. (2020)  Методологічні засади географії: підручник / О. Г. Топчієв, , І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон: «Гельветика», 2020. – 366 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія : у двох кн. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження : Вибрані праці. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.
 • Bednarz, S.W., Heffron, S., & Huynh, N.T. (Eds.). (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research (Committee of the Road Map for 21st Century Geography Education Project). Washington, DC: Association of American Geographers.
 • Donert K., Gonzalez R. (2014) Innovative Learning Geography in Europe: New Challenges for the 21st Century. Cambridge Scholars Publishing, 245 p.
 • Teaching Geography Creatively (2016) Ed. by S. Scoffham. London. 260 p.

 Допоміжна:

 • Бондаренко О., Пахомова О., Лєвоньовскі В.  (2020) Дидактичний потенціал віртуального інформаційного освітнього середовища як засобу навчання студентів географії. Augmented Reality in Education : Proceedings of the 2nd International Workshop (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019 (2547). стор. 13-23.
 • Варакута О.М., Варакута Х. О. (2017) Інноваційні підходи до формування змісту географічної освіти в школі // Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. С. 22-26.
 • Влах М., Котик Л. (2019) Теорія і методологія географічної науки: навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. 344 с.
 • Гончарова Н. О. (2017) Ігрові технології в STEM-освітіIn: STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, м. Київ, с.30-33.
 • Дубасенюк О.А. (2014) Інновації в сучасній освіті: зб. наук.-метод. праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С. 12-28.
 • Енциклопедія освіти (2021) / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер. – 1144 с.
 • Ісаєва Г. М.  (2014) Підручник географії як засіб формування умінь проектної діяльності учнів. Проблеми сучасного підручника (14). С. 221-231.
 • Ісаєва Г. М. (2011) Формування навичок самоосвіти учня через роботу з навчальною книгою, географічною картою, іншими джерелами знань. Проблеми сучасного підручника (11). стор. 148-158.
 • Книш М., Мамчур О., Ванда І., Котик Л. (2018) Міждисциплінарність при викладанні навчального курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу». Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. С. 219–221.
 • Кобернік С. Г. , Коваленко Р. Ф., Скуратович О Я. (2005) Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах : посіб. для вчителя. – 319 с.
 • Котик Л. І. (2020) До проблеми нових засобів навчання географії у вищій школі. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. С. 230-232.
 • Лаврук М. М. (2021) Методика науково-педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. 148 с.
 • Логінова А. О.   (2021) Застосування STEM-підходу із залученням наукової спадщини на уроках географіїKELM (Knowledge, Education, Law, Management), 7 (1) (43). стор. 37-43.
 • Мальчикова Д.С., Мезенцев К.В. (2022) Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу. Укр. геогр. журн. 2022. №1. С. 53-63.
 • Мамчур О. І. Традиційні та інноваційні підходи до типізації країн у шкільному країнознавстві та регіонознавстві / «Наукові інновації та передові технології». – No 6(20) 2023. – С.494–502
 • Мамчур О. І., Ванда І. В. (2023) Географія світового господарства: дидактичні особливості у контексті інновацій в освіті й сучасного глобального розвитку. «Вісник науки та освіти: журнал. 2023. № 8(14). С. 625– 643.
 • Мамчур О., Ванда І., Котик Л. (2015) Суспільно-географічні дисципліни: роль у формуванні професійних компетентностей. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. № 2. Вип. 39. С. 73–81.
 • Мамчур О.І. (2022) Методичні підходи до викладання суспільної географії макрорегіонів світу в закладах вищої освіти: сучасні завдання і виклики. Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наук. праць за результатами. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. С. 191–193.
 • Мамчур О.І., Ванда І.В., Котик Л.І. (2016) Суспільно-географічні дисципліни: роль у формуванні професійних компетентностей. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: географія. № 1. Вип. 40. С. 73–81.
 • Мамчур О.І., Ванда І.В., Котик Л.І. (2014) Формування системи суспільно-географічних знань в процесі викладання у вищій школі // Міжнародний науковий вісник: зб. наук. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ» Вип. 2(9). С. 254–266.
 • Надтока В. О. (2016) Деякі аспекти реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання географії україни в основній школі.Український педагогічний журнал, №3. С 84-92.
 • Назаренко Т. (2019) Картографічна грамотність – як умова комунікації та безпекиIntercultural Communication, 1 (6). С. 117–
 • Назаренко Т. Г. (2016) Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання). Харків: ВГ «Основа». 112 с.
 • Назаренко Т. Г. (2015) Запровадження новітніх технологій навчання в практику школи. Педагогічний дискурс (18). стор. 152–
 • Назаренко Т. Г.,  Браславська О. В,  Озерова Л. А. (2022) Вивчення географії в закладах загальної середньої освіти через інтегрований зміст курсів за вибором. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 1 (7). С. 39–
 • Науменко, С.О. (2013) Технології оцінювання географічної компетентності учнів основної і старшої школи (результати анкетування вчителів). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (31). С. 153-162.
 • Нємець К. А., Нємець Л. М.  (2014) Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу : навч.-метод. посіб. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 172 с.
 • Носаченко В. М. (2022) Особливості підготовки майбутніх учителів географії до безперервного професійного розвитку в країнах Південної Америки. Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 2022. 169 с.
 • Остроух В. І., Руденко І. С. (2015) Електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі. Український географічний журнал. № 3. С. 55–
 • Побидайло Н. Г.  (2018) Інноваційні підходи до навчання з обдарованою молоддю профільної школиIn: Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи .Зб-к мат. міжн. наук.-метод. конференції (НПУ ім. М. П. Драгоманова. С. 65–
 • Побидайло Н. Г. (2017) Застосування дидактичних краєзнавчих ігор на заняттях фізичної географіїНаукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2. стор. 284–
 • Покась Л. А. Сахарова А. В. (2019) Використання online-сервісів для навчання географії у профільній школіIn: Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Зб-к тез наукових робіт міжнар. науко.-практ. конференції «Філософія сучасної освіти». С. 114–
 • Пометун О. І., Пироженко Л. В. (2004) Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. Київ: АСК, 2004. 192 с.
 • Пугач А. С., Корнус О. Г. (2018) Впровадження STEM-освіти на уроках географії. Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки. Вип. 9. С. 225–230.
 • Романюк, Р. К., Власенко, Р. П., Яковлева, В. А., Костюк, В. С. (2020) Формування готовності майбутніх вчителів біології і географії до впровадження дистанційного та змішаного навчання. Інноваційна педагогіка, 1 (30). С. 129–137.
 • Топузов О.М. (2021) Географічна освіта ХХІ століття: перезавантаження // Географічна наука та освіта: перспективи та інновації: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав, 2021. С. 202-206.
 • Топчієв О. Г. (2005) Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. 632 с.
 • Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О (2021). Сучасна методологічна трансформація української географії та її складові. Географічна наука та освіта: перспективи та інновації: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав, 2021.
 • Холошин І., Бондаренко О., Ганчук О., Шмельсер Е. (2019) Cloud ArcGIS Online як інноваційний засіб розвитку геоінформаційної компетентності майбутніх учителів географії. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). С. 403-412.
 • Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2019 (2019) : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 12 березня 2019 р. / за заг. ред. О. Овчарук. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 108 с.
 • Шаблій О. І. Нові тенденції геопросторової організації інформаційного суспільства. Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнар. наук. конференції: у 3-х т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т. 1. С. 25–30.
 • Шаблій О. (2015) Суспільна географія. Кн. друга. Проблеми українознавства, реґіоналістики і краєзнавства. ЛНУ ім. Івана Франка. 706 с.;
 • Шаблій О. (2017) Суспільна географія. Кн. третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти. ЛНУ ім. Івана Франка. 562 с.
 • Шуйський Ю.Д. (2016) Сучасні перспективи географічних наук в закладах освіти України. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Вип. 4. С. 127-131.
 • Boehm & J. Petersen (Eds.) (2005). The first assessment: Research in geographic education (pp. 131–170). San Marcos, TX: The Gilbert M. Grosvenor Center for Geographic Education. Stoltman, J. P., Blouet, B., Hollier, S., Standish, A., & Conrad, AResearch opportunities with Advanced Placement Human Geography. Research in Geographic Education, 7, 5–20.
 • Gersmehl, P. (2014). Teaching Geography. New York: Guilford
 • Guimaraes Ia. (2011) Teach and Learn Geography: Challenges and Perspectives. Brazilian Geographical Journal:, Uberlândia.
 • Heffron, S. & Downs, R. (eds.). (2012). Geography for life: national geography standards. Washington, D. C.: National Council for Geographic Education.
 • Heffron, S. (2012). GFL2! The Updated Geography for Life: National Geography Standards, Second Edition. The Geography Teacher, 9(2), 43-48.
 • Höhnle, S., Fögele, J., Rainer Mehren, R., & Schubert, J. (2016). GIS Teacher Training: Empirically-Based Indicators of Effectiveness. Journal of Geography, 115(1), 12-23.
 • Hopwood N. (2008) Values in geographic education: The challenge of attending to learners’ perspectives. Oxford Review of Education 34(5). p. 589-608
 • Khrenova V. (2020) Inclusive Education at the New Ukrainian School: Problems and Perspectives. Education and Pedagogical Sciences. Jan 2020.
 • Lee, J. & Butt, G. (2014). The reform of national geography standards in South Korea – trends, challenges and responses. International Research in Geographical and Environmental Education, 23(1): 13-24.
 • Maude, A. (2014). Developing a national geography curriculum for Australia. International Research in Geographical and Environmental Education, 23(1): 40-52.
 • Mewborne J., Mitchell J. T. (2021) Integrating Geography Skills in the Middle Grades: Instructional Change in South Carolina, USA.
 • Mitchell, D. (2016). Geography teachers and curriculum making in “changing times.” International Research in Geographical and Environmental Education, 25(2): 121-133.
 • Mitchell, J. T. (2018). Pre-Service Teachers Learn to Teach Geography: A Suggested Course Model. Journal of Geography in Higher Education, 42(2), 238-260.
 • Nagel P. (2008) Geography: The Essential Skill for the 21st Century Social Education. National Council for the Social Studies. 72(7), pp 354–358.
 • Nursa’ban M., K. Kumaidi K., Mukminan M. (2020). Factors of Critical Spatial Thinking for a Geography Metacognition Assessment in Indonesian Senior High Schools Education/ Review of International Geographical Education.
 • Roberts, M. (2003). Learning through enquiry: Making sense of geography in the key stage 3 classroom. Sheffield, UK: Geographical Association.
 • Rutherford, D. J., Brand, O., Conrad, A., Grode, E., Milson, A. J., Moore, Z. A., Springer, C., Tuason, J. A, & Zech, J. (2005). Geography in an interdisciplinary environment: Developing research paths. Research in Geographic Education, 7, 48–61.
 • Sheng Miao, M. Meadows (2022) How Does the Geography Curriculum Contribute to Education for Sustainable Development? Lessons from China and the USA
 • Shin, E-k. (2007). Using Geographic Information System (GIS) technology to enhance elementary students’ geographic understanding. Theory and Research in Social Education, 35(2), 231–255.
 • Sinton, D. S. & Alvarez, K. J. (2010). Activities to promote and develop spatial literacy. Paper presented at the 2010 National Conference on Geographic Education, Savannah, GA. Sinton, D. S. & Lund, J. J.). Understanding place: GIS and mapping across the curriculum. Redlands, CA.
 • Solem, M., Cheung, I., & Schlemper, M. B. (2008). Skills in professional geography: An assessment of workforce needs and expectations. The Professional Geographer, 60(3), 356–373.
 • Songer, L. C. (2010). Using web-based GIS in introductory human geography. Journal of Geography in Higher Education, 34(3), 401–417.
 • Spronken-Smith, R. (2005). Implementing a problem-based learning approach for teaching research methods in geography. Journal of Geography in Higher Education, 29(2), 203–221. Stea, D., & Blaut, J. M. (1973). Some preliminary observations on spatial learning in school children. In R. M. Downs & D. Stea (Eds.), Image and environment (pp. 226–234). Chicago, IL: Aldine Publishing Company.
 • Spurná, M., Knecht, P. & Svobodová, H. (2020). Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education,
 • Stoltman, J. P. (1991). Research on geography teaching. In J. P. Shaver (Ed.), Handbook of research on social studies teaching and learning (pp. 437–447). New York, NY: Macmillan Publishing Co.
 • Stoltman, J. P. (1997). Geography curriculum and instruction research since 1950 in the United States.
 • Sztajn, P., Confrey, J., Wilson, P. H., & Edgington, C. (2012). Learning trajectory based instruction: Toward a theory of teaching. Educational Researcher, 41(5), 147–156.
 • Van der Schee J. (2015) Future geographies and geography education. International Research in Geographical and Environmental Education.
 • Wolf, J., Stanton, M., & Gellott, L. (2010). Critical thinking in physical geography: Linking concepts of content and applicability. Journal of Geography, 109 (2), 43–53.
 • Yeung, S. (2010). Problem-based learning for promoting student learning in high school geography. Journal of Geography, 109(5), 190–200.

Інформаційні ресурси:

 • Навчальні програми. Географія. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 р. № 698. URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media.
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника. URL : http://www.library.lviv.ua.
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання.URL :http://nbuv.gov.ua.
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта (географія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2023. https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/education-geography
 • «Освіторія» – онлайн-медіа про освіту та виховання дітей в Україні (osvitoria.media) https://osvitoria.media/
 • Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста»), 2020. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/ Nakaz_2736.pdf.
 • Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок». URL: http://naurok.com.ua.
 • 17 TOOLS. Elementary Geography Apps and Websites. https:// www.edtechreview.in/elearning/top-geography-tools-and-apps-for-21st-century-classroom.
 • A ROAD MAP FOR 21st CENTURY GEOGRAPHY EDUCATION https: //media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS_RoadMap_GERC_6-21.pdf
 • Top Geography Tools & Apps for 21st Century Classroom. https://www.edtechreview.in/elearning/top-geography-tools-and-apps-for-21st-century-classroom.