Мамчур Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: olga.mamchur@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • регіональна економічна і соціальна географія;
 • географія ринкової інфраструктури;
 • географія світового господарства;
 • країнознавство.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Комплексні типології країн світу у суспільно-географічних дослідженнях / О. І. Мамчур // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика : матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9–11 жовтня 2014 р.). – Чернівці : Видавн. дім “Родовід”, 2014. – С. 149–151.
 • Новітні економічні типології країн світу / О. І. Мамчур, С. В. Сідорова // Геополітика і екогеодинаміка регіонів : науковий журнал. – Cімферополь : Кримський наук. центр НАН України, 2014. – Т. 10. – Вип. 2. – С. 141–146.
 • Формування системи суспільно-географічних знань в процесі викладання у вищій школі /О.І. Мамчур, І.В. Ванда, Л. І. Котик// Міжнародний науковий вісник: зб. наук. праць. — Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Навчально-науковий інститут євроінтеграційних долсліджень, 2014. — Вип. 2. — С. 254-266.
 •  Збалансованість зовнішньої торгівлі західних областей України: суспільно-географічні аспекти / О. І. Мамчур // Україна і світ: суспільно-географічні виміри : зб. праць всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26–28 лютого 2014 р.) / відп. ред. проф. О. І. Шаблій.– Львів : “Простір–М”, 2014. – С. 403–412.
 •  Форми транскордонного співробітництва як об’єкти дослідження суспільної географії / О. І. Мамчур // Географічна наука і практика: виклики епохи : матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.): у 3-ох т. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Т. 1. – С. 158–162.
 • Банківська система [карта] / О. І. Мамчур // Львів: комплексний атлас / О. І. Шаблій, С. О. Матковський, О. І. Вісьтак та ін.. – К. : ДНВП „Картографія”, 2012. – С. 128.
 • Територіальні відміни розвитку регіональної торгівельної інфраструктури (на прикладі Львівської області) / О. І. Мамчур // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2011: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 10–11 листопада 2011 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 219–222.
 • Використання потенціалу Шацького національного природного парку для задоволення рекреаційно-туристичних потреб мешканців Львівської області / Л. І. Котик, О. І. Мамчур, М. Г. Пелех // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : географічні науки. – 2011. – С. 143–149.
 • Регіональна інфраструктура ринку праці / О. І. Мамчур // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 145–147.
 • Геопросторові аспекти дослідження товарного ринку регіону / О. І. Мамчур // Географія і сучасність : збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22. – С. 73–80.
 • Інфраструктура фінансового ринку реґіону: компонентний склад, географічні аспекти вивчення / О. І. Мамчур // Географія і сучасність : збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21. – С. 34–40.
 • Компонентний склад ринкової інфраструктури Львівської області / О. І. Мамчур // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 114–123.
 • До поняття ринкової інфраструктури регіону // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон – 2008: стратегія оптимального розвитку” (16–17 жовтня 2008 р., м. Харків). — Х. : РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008.– С. 85–88.

Біографія

Народилася у місті Львові. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи №2 вступила на географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію “Магістр географії” за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. Протягом 2006–2009 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі економічної і соціальної географії. Закінчила факультет обліку і підприємництва Інституту післядипломної освіти і перепідготовки кадрів при ЛНУ ім. Івана Франка, здобула вищу освіту (заочно) за спеціальністю “Економіка підприємства” (2009).
У 2010 р. захистила дисертацію „Суспільно-географічні проблеми формування ринкової інфраструктури Львівської області” (науковий керівник – проф. Шаблій О. І.) та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук (спеціальність 11.00.02 – “Економічна та соціальна географія”). Протягом 2010– 2011 рр. працювала старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії.
2011-2015 – асистент каф. економічної і соціальної географії , з 2015 р. – доцент кафедри економічної і соціальної географії.

Проекти

 • Видавничий проект “Львів: комплексний атлас” (автори – О. І. Шаблій, С. О. Матковський, О. І. Вісьтак та ін., 2012).

 

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!