Глобальні проблеми людства (014 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мамчур О. І.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сКотик Л. І.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Глобальні проблеми людства» є ознайомлення студентів із проблематикою глобальних проблем людства для оволодіння сучасними підходами, методами й інструментами для їхнього розв’язання й недопущення виникнення нових проблем людства у час постіндустріального розвитку; методиками розкриття й навчання глобальних проблем у курсі Географія в середній школі.
Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни сприяє набуттю здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
ЗК 1. Здатність застосування знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Здатність використовувати цифрові освітні ресурси, інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
ЗК 7. Здатність здійснювати науково-педагогічні дослідження, прогнозувати та презентувати їх результати.
ФК 8. Здатність до поглиблення знань і розуміння предметної області та професійної діяльності.
ФК 9. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.
ФК 12. Здатність використовувати ефективні шляхи мотивації учнів до саморозвитку, спрямовувати їх на прогрес і формувати у них обґрунтовану позитивну самооцінку.
ФК 15. Здатність формувати в учнів культуру академічної доброчесності та дотримуватись її принципів у власній професійній діяльності.
ПК 16. Здатність усвідомлювати та інтегрувати концептуальні природничо-географічні, суспільно-географічні, картографічні, психолого-педагогічні знання та навички.
ПК 18. Здатність здійснювати самостійно та організувати дослідницьку діяльність здобувачів освіти з використанням сучасних методів і технологій, прикладних географічних досліджень природних і суспільних явищ та процесів, адаптованих під конкретні умови освітньої діяльності, узагальнювати отримані результати, презентувати їх.
ПК 23. Здатність впроваджувати україноцентричний підхід в освітній діяльності з урахування особливостей національного та регіонального контексту.

Рекомендована література

Основна література:

 • Глобальні проблеми сучасності: підручник / за ред В.С. Бакірова. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. 632 с.
 • Книш М.М., Котик Л.І. Актуальні наукові підходи до трактування глобальних проблем // Grail of Science. 2022. № 20. С. 271-276.
 • Книш М.М., Котик Л.І. Глобальні проблеми людства: навч. посібник. – Львів: Простір-М, 2021. 130 с.
 • Книш М.М., Котик Л.І. Глобальні проблеми людства : навч. посібник. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 330 с.
 • Книш М.М., Котик Л.І. Політико-географічна глобалістика : навч. посібник. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 484 с.
 • Книш М.М., Мамчур О.І., Ванда І.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія): навч. посібник. Вид. 2-е, випр. і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 372 с.
 • Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р., Скуратович О.Я. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах: посіб для вчителя. К.: Навчальна книга, 2005. 319 с.
 • Котик Л.І. До проблеми типізації глобальних проблем людства // Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства: зб. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20 квітня 2022 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. 101-105.
 • Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 136 с.
 • Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посібник / В. М. Лукашевич ; [2-ге вид., доп. і перероб.]. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. 440 с.
 • Мамчур О., Назарук О. Діяльність транснаціональних корпорацій в глобальному й регіональному вимірах: вивчення у шкільній суспільній географії // Регіон–2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практ. конференції (м. Харків, 21-22 жовтня 2021 р.). Харків, 2021.
 • Мамчур О.І. Традиційні та інноваційні підходи до типізації країн у шкільному країнознавстві і регіонознавстві // Наукові інновації та передові технології. 2023. №6(20). С. 494-501.
 • Мамчур О.І., Ванда І.В. Геопросторові особливості економічної глобалізації країн Південної Азії // Географія та туризм : наук. журнал / за ред. Запотоцький С.П. та ін. Київ: Альфа-ПІК, 2021. Вип. 66. С. 63-73. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.66.63-7
 • Мамчур О.І., Ванда І.В. Регіональні і глобальні особливості змін на сучасній політичній карті світу // Географія та туризм: наук. журнал / за ред. Запотоцький С.П. та ін. Київ, 2023. Вип. 72. С. 5-11.
 • Мамчур О.І., Сідорова С.В. Новітні економічні типології країн світу // Геополитика і екогеодинаміка регіонів : науковий журнал. Cімферополь: Кримський науковий центр Національної академії наук України, 2014. Т. 10. Вип. 2. С. 141–146.
 • Масляк П. О. Географія : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням географії для 9 класу / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна. Харків : Ранок, 2017. 240 с.
 • Топузов О.М., Самойленко В.М., Вішнікіна Л.П. Загальна методика навчання географії : підручник. К: Картографія, 2012. 512 с.
 • Fellmann J. Human Geography : Landscapes of human activities / J. Fellmann, А. Getis, J. Getis ; [10th ed.]. Boston : McGraw Hill, 2009. 546 p.
  Допоміжна література:
 • Бебик В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посібник / В. М. Бебик [та ін.]. К. : Ун-т «Україна», 2006. 208 с.
 • Білорус О. Г. Глобалістика. Науковий глосарій і бібліографія / О. Г. Білорус. К. : [б. в.], 2000. 169 с.
 • Ганич Г., Котик Л. Формування засад сталого розвитку на уроках географії у середній школі // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали XXІІ-ої Всеукр. студ. наук. конф. (м. Львів, 20-21 червня 2020 року). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 102-105.
 • Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко [та ін.]. К. : КНЕУ, 2001. 733 с.
 • Глобальні проблеми світу : атлас. К. : Картографія, 2009. — 144 с.
 • Книш М. М. Глобалізація терористичної діяльності / М. М. Книш, Л. І. Котик // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. Вип. 21. К. : Альтерпрес, 2012. С. 145-155.
 • Книш М., Котик Л. До актуальності викладання курсу «Глобальні проблеми людства» // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матер Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів: Простір-М, 2023. С. 211-218.
 • Книш М. М. Поняття «тероризм» у термінологічному апараті сучасної науки / М. М. Книш, Л. І. Котик, Г. В. Наконечна // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. Вип. 30. К. : Альтерпрес, 2014.
 • Котик Л. Формування м’яких навичок здобувачів освіти у рамках навчального курсу «Глобальні проблеми людства» // Професор Ольга Заставецька — вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої): зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 27 квітня). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 313-319.
 • Мамчур О.І. Проблеми використання природних ресурсів та екологічної безпеки у суспільно-географічній вищій школі та науці / Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 03 червня 2022 р. Запоріжжя: НМЦ ПТО у Запорізькій області, 2022. С. 206-210.
 • Мамчур О.І., Котик Л.І. Інноваційні аспекти розвитку географічної освіти // Вісник науки та освіти. 2023. №8(14). С. 644-658. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-8(14)-644-658.
 • Мамчур О.І., Ванда І.В., Котик Л.І. Формування системи суспільно-географічних знань в процесі викладання у вищій школі / Міжнародний науковий вісник : зб. наук. праць / ред. кол.: І. В. Артьомов (голова) та ін. – Ужгород : ДВНЗ “УжНУ”, 2014. Вип. 2(9). С. 254-266.
 • Кравцова І. Географія в контексті Нової української школи // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2021. № 33. С. 24-29. DOI: https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-03.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. Одеса : Астропринт, 2009. 544 с.
 • Шаблій О.І. Суспільна географія: монографія. У 6 т. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015-2022.
  Електронні ресурси:
 • Географія 6-9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти, 2022. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-6-9.pdf.
 • Глобальні проблеми людства. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/urok-globalni-problemi-lyudstva-16501.html\
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. Географія. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://geographer.com.ua/content/instruktyvno-metodychni-rekomendaciyi-shchodo-vykladannya-geografiyi-u-zakladah-zagalnoyi
 • Нова українська школа: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
 • НУШ. URL: https://nus.org.ua/
 • PISA-2018: Україна в центрі уваги. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/PISA-2018_UKRinFocus_-27_July.pdf
 • Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals.
 • Brookings Institution [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.brookings.edu.
 • International Chapter on Geographical education. 2016. https://www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2019/03/IGU_2016_eng_ver25Feb2019.pdf
 • Institute for Economics and Peace [Electronic resource]. — Mode of access : http://economicsandpeace.org.
 • The Club of Rome [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.clubofrome.org.
 • The World Bank: DataBank [Electronic resource]. — Mode of access : https://databank.worldbank.org/
 • United States Agency for International Development [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.usaid.gov

Силабус: Глобальні проблеми людства. 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус