Глобальні проблеми людства

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Шаблій О. І.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сКотик Л. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Глобальні проблеми людства” є закріплення студентами знань з  проблематики глобальних проблем людства.

Завдання: опанувати теоретико-методологічні основи вивчення глобальних проблем; методикою їхньої класифікації, навиками суспільно-географічного аналізу глобальних проблем. 

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 • трактування категорій глобальних проблем людства: глобальний, глобальні проблеми, глобалістика, геоглобалістика, глобалізація, глобалізм, глобальне моделювання, геопросторова організація глобальних проблем людства тощо; 
 • наукові підходи до класифікації глобальних проблем;
 • предметне поле дослідження глобальних проблем людства та особливості історичних етапів їхнього розвитку, світові центри досліджень глобальних проблем людства та провідних вчених сьогодення;
 • суспільно-географічні аспекти проблеми збереження миру, ступінь впливу різних чинників на збереження миру та методику розрахунку глобального індексу миру; 
 • місце глобальної демографічної проблеми в системі глобальних проблем людства, її взаємозв’язок і взаємозалежність з іншими глобальними проблемами та особливості демографічної політики та систему заходів забезпечення демографічної безпеки на макрореґіональному та глобальному рівнях;
 • вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини та сферу охорони здоров’я, програми ВООЗ із: захисту та покращення здоров’я населення країн світу, боротьби з хворобами цивілізації, боротьби з ВІЛ/СНІДом, тощо;
 • особливості поширення процесів урбанізації в умовах глобалізації на початку ХХІ ст., функції глобальних міст на початку ХХІ ст.;
 • індикатори вимірювання рівня бідності у світі, особливості геопросторової організації проблеми бідності у світі;
 • головні маршрути транспортування наркотиків у світі, загрози пов’язані з поширенням наркоманії та злочинності, особливо організованої, у світі;
 • забезпечення країн та макрореґіонів світу головними видами непаливних мінеральних ресурсів, вплив сировинного чинника на політичну нестабільність та виникнення й перебіг збройних конфліктів у країнах та макрореґіонах;
 • забезпеченість енергетичними ресурсами на глобальному та макрореґіональному рівнях, розроблені Міжнародним енергетичним агентством Сценарії розвитку світової енергетики;
 • індикатори вимірювання голоду та переїдання у світі, програми ООН з подолання голоду та боротьби з переїданням;
 • геопросторову організацію сталого розвитку у країнах світу, міжнародні організації, які досліджують глобальні екологічні зміни у світі;
 • антитерористичні міжнародні конвенції ООН, моделі протистояння світового співтовариства з міжнародним тероризмом.

вміти: 

 • аналізувати зміст поняття «глобальні проблеми»;
 • класифікувати глобальні проблеми за різними ознаками;
 • аналізувати хронологію наукових досліджень глобальних проблем людства; 
 • пояснювати ключові ідеї концепції позитивного та негативного миру;
 • прогнозувати подальший перебіг демографічної ситуації на глобальному рівні, зміни напряму та обсягу міграційних потоків, визначати потенційні реґіони можливого формування біженців;
 • аналізувати географічні особливості поширення хвороб цивілізації, укладати показники стану здоров’я населення країн світу;
 • аналізувати особливості урбанізації як глобальної проблеми людства;
 • аналізувати роль ООН та інших міжнародних урядових і неурядових інституцій, окремих персоналій у процесі подолання бідності у світі;
 • розробляти типологію країн за індексом злочинності, обґрунтовувати загрози спричинені глобалізацією наркоманії та злочинності;
 • розраховувати рівень забезпеченості та внутрішнього споживання головних видів непаливних мінеральних ресурсів у країнах та макрореґіонах світу;
 • укладати типологію макрореґіонів за співвідношенням виробництва і споживання енергетичних ресурсів;
 • обґрунтовувати актуальність глобальної проблеми голоду та переїдання на початку ХХІ ст, аналізувати роль ООН та інших міжнародних інституцій у подоланні проблеми голоду та переїдання;
 • порівнювати особливості геопросторової організації країн за комбінацією та перебігом екологічних проблем;
 • складати карти активності та наслідків терористичної діяльності в різних макрореґіонах та країнах.

Рекомендована література

Основна 

Допоміжна

Електронні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023

Завантажити силабус