Глобальні проблеми людства

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Грицевич В. С.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сдоцент Грицевич В. С.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Глобальні проблеми людства” є закріплення студентами знань з  проблематики глобальних проблем людства.

Завдання: опанувати теоретико-методологічні основи вивчення глобальних проблем; методикою їхньої класифікації, навиками суспільно-географічного аналізу глобальних проблем. 

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 • трактування категорій глобальних проблем людства: глобальний, глобальні проблеми, глобалістика, геоглобалістика, глобалізація, глобалізм, глобальне моделювання, геопросторова організація глобальних проблем людства тощо; 
 • наукові підходи до класифікації глобальних проблем;
 • предметне поле дослідження глобальних проблем людства та особливості історичних етапів їхнього розвитку, світові центри досліджень глобальних проблем людства та провідних вчених сьогодення;
 • суспільно-географічні аспекти проблеми збереження миру, ступінь впливу різних чинників на збереження миру та методику розрахунку глобального індексу миру; 
 • місце глобальної демографічної проблеми в системі глобальних проблем людства, її взаємозв’язок і взаємозалежність з іншими глобальними проблемами та особливості демографічної політики та систему заходів забезпечення демографічної безпеки на макрореґіональному та глобальному рівнях;
 • вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини та сферу охорони здоров’я, програми ВООЗ із: захисту та покращення здоров’я населення країн світу, боротьби з хворобами цивілізації, боротьби з ВІЛ/СНІДом, тощо;
 • особливості поширення процесів урбанізації в умовах глобалізації на початку ХХІ ст., функції глобальних міст на початку ХХІ ст.;
 • індикатори вимірювання рівня бідності у світі, особливості геопросторової організації проблеми бідності у світі;
 • головні маршрути транспортування наркотиків у світі, загрози пов’язані з поширенням наркоманії та злочинності, особливо організованої, у світі;
 • забезпечення країн та макрореґіонів світу головними видами непаливних мінеральних ресурсів, вплив сировинного чинника на політичну нестабільність та виникнення й перебіг збройних конфліктів у країнах та макрореґіонах;
 • забезпеченість енергетичними ресурсами на глобальному та макрореґіональному рівнях, розроблені Міжнародним енергетичним агентством Сценарії розвитку світової енергетики;
 • індикатори вимірювання голоду та переїдання у світі, програми ООН з подолання голоду та боротьби з переїданням;
 • геопросторову організацію сталого розвитку у країнах світу, міжнародні організації, які досліджують глобальні екологічні зміни у світі;
 • антитерористичні міжнародні конвенції ООН, моделі протистояння світового співтовариства з міжнародним тероризмом.

вміти: 

 • аналізувати зміст поняття «глобальні проблеми»;
 • класифікувати глобальні проблеми за різними ознаками;
 • аналізувати хронологію наукових досліджень глобальних проблем людства; 
 • пояснювати ключові ідеї концепції позитивного та негативного миру;
 • прогнозувати подальший перебіг демографічної ситуації на глобальному рівні, зміни напряму та обсягу міграційних потоків, визначати потенційні реґіони можливого формування біженців;
 • аналізувати географічні особливості поширення хвороб цивілізації, укладати показники стану здоров’я населення країн світу;
 • аналізувати особливості урбанізації як глобальної проблеми людства;
 • аналізувати роль ООН та інших міжнародних урядових і неурядових інституцій, окремих персоналій у процесі подолання бідності у світі;
 • розробляти типологію країн за індексом злочинності, обґрунтовувати загрози спричинені глобалізацією наркоманії та злочинності;
 • розраховувати рівень забезпеченості та внутрішнього споживання головних видів непаливних мінеральних ресурсів у країнах та макрореґіонах світу;
 • укладати типологію макрореґіонів за співвідношенням виробництва і споживання енергетичних ресурсів;
 • обґрунтовувати актуальність глобальної проблеми голоду та переїдання на початку ХХІ ст, аналізувати роль ООН та інших міжнародних інституцій у подоланні проблеми голоду та переїдання;
 • порівнювати особливості геопросторової організації країн за комбінацією та перебігом екологічних проблем;
 • складати карти активності та наслідків терористичної діяльності в різних макрореґіонах та країнах.

Рекомендована література

 Методичне забезпечення

 • Книш М. М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с.
 • Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с.
 • Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 138 с.

Рекомендована література

Базова

 • Білорус О. Г. Глобалістика. Науковий глосарій і бібліографія / О. Г. Білорус. — К. : [б. в.], 2000. — 169 с.
 • Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посібник [за ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова та ін.]. — К. : Знання, 2011. — 640 с.
 • Глобалистика : энциклопедия / [глав. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков]. — М. : Радуга, 2003. — 1328 с.
 • Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2001. — 733 с.
 • Глобальні проблеми світу : атлас. — К. : Картографія, 2009. — 144 с.
 • Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с.
 • Лукашевич В. М. Глобалістика : навч. посібник / В. М. Лукашевич ; [2-ге вид., доп. і перероб.]. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 440 с.
 • Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. — К. : Знання, 2008. — 292 с.
 • Суліма Є. М. Глобалістика : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. — К. : Вища школа, 2010. — 544 с.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт, 2009. — 544 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 444 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с.
 • Castree N. A Dictionary of Human Geography / N. Castree, R. Kitchin, A. Rogers. — Oxford : Oxford University Press, 2013. — 592 p.
 • Fellmann J. Human Geography : Landscapes of human activities / J. Fellmann, А. Getis, J. Getis ; [10th ed.]. — Boston : McGraw Hill, 2009. — 546 p.
 • International Encyclopedia of Human Geography in 12 volumes. — Amsterdam : Elsevier, 2009.
 • Timothy J. Fik. The Geography of Economic Development. Regional Changes, Global Challenges / Fik J. Timothy ; [2th еd.]. — Boston, 2000. — 294 p.

Допоміжна

 • Бауман З. Плинні часи : життя в добу непевности / З. Бауман [пер. з англ. А. Марчинського]. — К. : Критика, 2013. — 176 с.
 • Бебик В. М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : навч. посібник / В. М. Бебик [та ін.]. — К. : Ун-т «Україна», 2006. — 208 с.
 • Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / З. Бжезінський ; [пер. з англ.]. — К. : Києво-Могилянська академія, 2006. — 203 с.
 • Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 468 с.
 • Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 164 c.
 • Блій де. Г. Географія : світи, реґіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій ; [пер. з англ. ; передмова та розділ «Україна» О. І. Шаблія]. — К. : Либідь, 2004. — 740 с.
 • Гаврилишин Б. До ефективних суспільств : Дороговкази в майбутнє : доповідь Римському клубові / Б. Гаврилишин ; [упорядн. В. Рубцов ; 3-тє вид., доп.]. — К. : ПУЛЬСАРИ, 2009. — 248 с.
 • Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку / С. Гантінгтон ; [пер. з англ.]. — Львів : Кальварія, 2006. — 473 с.
 • Гелд Д. Глобалізація/антиглобалізація / Д. Гелд, Е. Мак-Грю. — К. : КІС, 2004. — 180 с.
 • Глобалізація світового господарства: геопросторових вимір : монографія / О. О. Любіцева [та ін.]. — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. — 160 с.
 • Глобальні зміни світу — 2025 : доповідь Національної розвідувальної ради США / [пер. з англ.]. — Львів : Літопис, 2010. — 188 с.
 • Голиков А. П. Вступ до економічної і соціальної географії : навч. посібник / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. : Либідь, 1997. — 316 с.
 • Гудзеляк І. І. Географія населення : навч. посібник / І. І. Гудзеляк. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 232 с.
 • Книш М. М. Глобалізація терористичної діяльності / М. М. Книш, Л. І. Котик // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. — Вип. 21. — К. : Альтерпрес, 2012. — С. 145—155.
 • Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються : навч. посібник / М. М. Книш. —  Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006.  — 264 с.
 • Книш М. М. Поняття «тероризм» у термінологічному апараті сучасної науки / М. М. Книш, Л. І. Котик, Г. В. Наконечна // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. — Вип. 30. — К. : Альтерпрес, 2014.
 • Книш М. М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 368 с.
 • Кравчук Н. Я. Дивергенція глобального розвитку : сучасна парадигма формування геофінансового простору / Н. Я. Кравчук. — К. : Знання, 2012. — 782 с.
 • Медоуз Д. Пределы роста / Д. Медоуз, Й. Рандерс, В. Бернс ; [пер. с англ.]. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. — 207 с.
 • Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти : довідник / [наук. ред. У. Я. Садова]. — Львів : ІРД НАН України, 2009. — 228 с.
 • Міжнародні організації : навч. посібник / [за ред. О. С. Кучика]. — К. : Знання. 2007. — 749 c.
 • Пестель Э. За пределами роста / Э. Пестель ; [пер. с англ.]. — М. : Прогресс, 1988. — 272 с.
 • Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / [НАН України, ІРД ; наук. ред. У. Я. Садова]. — Львів : ІРД НАН України, 2011. — 528 с.
 • Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навч.-метод. посібник / Л. Рижак. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 518 с.
 • Соціально-економічна географія світу : навч. посібник / [за редС. П. Кузика]. — Львів : Світ, 2002. — 672 с.
 • Соціально-економічна географія України : навч. посібник / [за ред. О. І. Шаблія]. — Львів : Світ, 2000. — 678 с.
 • Терроризм в ХХІ веке / [за ред. М. П. Требина]. — Минск : Харвест, 2003. — 816 с.
 • Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals.
 • Шаблій ОІ. Суспільна географія. Теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 644 с.
 • Шевчук Л. Т. Соціальна географія : навч. посібник / Л. Т. Шевчук. — К. : Знання, 2007. — 349 с.
 • Шепєлєв М. А. Глобалізація управління як мегатенденція сучасного світового розвитку : монографія / М. А. Шепєлєв. — К. : Генеза, 2004. — 512 с.
 • Bashford A. Global Population : History, Geopolitics, and Life on Earth / A. Bashford. — New York : Columbia University Press, 2014. — 466 p.
 • Castles S. The Age of Migration : International Population Movements in the Modern World / S. Castles, H. de Haas, M. Miller. — Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2013. — 420 p.
 • Cutter S. The Geographical Dimensions of Terrorism / S. Cutter, D. Richardson, T. Wilbanks. — N.Y. : Routledge, 2003. — 272 p.
 • Encyclopedia of the Stateless Nations / J. Minahan. — N.Y. : Greenwood Publishing Group, 2002. — 2241 p.
 • Flint C. The Geography of War and Peace : From Death Camps to Diplomats / C. Flint. — Oxford, N.Y. : Oxford University Press, 2005. — 480 p.
 • Haggett P. The Geographical Structure of Epidemics / P. Haggett. — Oxford : Oxford University Press, 2000. — 168 p.
 • Robbins H. R. Globalne Problemy a kultura kapitalizmu / R. H. Robbins. Poznan : «Pro Publico», 2006. — 550 st.
 • Sassen S. Global city : New-York, London, Tokyo / S. Sassen. — N.J. : Princeton university, 1991. — 480 p.
 • Schierup C.-U. Migration, Citizenship, and the European Welfare State : A European Dilemma / C.-U. Schierup, P. Hansen, S. Castles. — Oxford : Oxford University Press, 2006. — 344 p.
 • The Atlas of the Real World : Mapping the Way We Live / D. Dorling, M. Newman, A. Barford. — London : Thames & Hudson, 2010.
 • The Social Atlas of Europe / D. Ballas, D. Dorling, B. Hennig. — Bristol ; Chicago : Policy Press, 2014. — 206 p.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус