Регіональна економічна і соціальна географії (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Немає
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Мамчур О. І.ГРО-41с
848доцент Мамчур О. І.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ГРО-41сКотик Л. І.
848ГРО-41сКотик Л. І.

Опис курсу

Мета: оволодіти знаннями з регіональної економічної і соціальної географії світу (розвинені країни); сформувати сучасне суспільно-географічне мислення та системи спеціальних знань з проблем економічного і соціального розвитку як окремих розвинених країн, так і регіонів з відповідною природно-ресурсною базою, людським потенціалом, галузево-територіальною структурою, набуття умінь аналізу галузевої і територіальної структури адміністративно-територіальних одиниць, окремих країн, регіонів та визначення їх основних напрямів економічного і соціального розвитку.

Завдання курсу полягає у вивченні закономірностей територіальної організації розвинених країн світу в постіндустріальний та інформаційний період їх розвитку, які супроводжуються глобальними інтеграційними та дезінтеграційними процесами, а також демографічними, соціальними, економічними та іншими проблемами, які повинні розглядатися як на рівні територіальних масивів окремих країн, так і регіонів світу, вказуючи при цьому на існуючі контакти та перспективи зв’язків з Україною.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії, стан суспільно-географічного розвитку розвинених країн світу на етапі становлення постіндустріальних та інформаційних суспільств, проблеми їх розвитку, особливості інтеграції і формування галузево-територіальних структур, а також існуючі зв’язки та перспективи їх розвитку з Україною;

вміти: аналізувати галузево-територіальну структуру розвинених країн в період встановлення постіндустріального, інформаційного суспільства, суспільно-географічні проблеми їх розвитку, визначати місце розвинених країн на економічній і політичній карті світу, порівнювати рівень суспільно-географічного розвитку розвинених країн та характеризувати їх територіальні відмінності.

Рекомендована література

Базова

 • Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Академія, 2003. – 687 с.
 • Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.
 • Економічна і соціальна географія країн світу / За ред. С. П. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 672 с.
 • Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. – Львів: Вид. центр Львів. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – 300 с.
 • Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.
 • Книш М. М. Бразилія: Суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 150 с.
 • Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: навч. посібник. − К.: „Академія”, 2007.

Допоміжна

 • Атлас світу. Київ: ДНВП «Картографія», 2010
 • Балабанов Г. В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні// Географія і туризм. – вип. 5, 2010, с. 13 -16
 • Влах М. Р. Географія населення: словник-довідник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
 • Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів, 2006. 474 с.
 • Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь / Пер з англ. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
 • Глобальні проблеми світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.
 • Горин В. Б., Лисюченко В. В. Знаменитые столицы и города мира (справочник). – Ростов – на – Дону: Изд-во «Феникс», 2000
 • Гудзеляк І. І. Геграфія населення: навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 • Джаман М. А., Шуканов П. В. Етногеграфические аспекти развития глобализации и регионализации в современном мире: монография/ Под ред. М. А. Джимана. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 200 с.
 • Дубович І. Країнознавчий словник–довідник. – К.: Знання, 2004.
 • Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополітична карта світу ХХІ століття. – Тернопіль, 2000. – 238 с.
 • Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004. – 384 с.
 • Книш М. Актуальні напрямки вдосконалення курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у вищій школі. // Матеріали наук. конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження С. Рудницького, Харків, 2007 р., 5 с.
 • Книш М. Критерії побудови типології країн // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія 4. Вип. 16. – 2007. – С. 31–38.
 • Книш М. Макрореґіони світу: нові тенденції міжнародних міґрацій населення в умовах глобалізації // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції “Регіон-2007: Стратегія оптимального розвитку (17–18 квітня 2007 р., м. Харків). – С. 119–121.
 • Книш М. Макрорегіони світу: ретроспектива, сучасний стан і тенденції розвитку // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції “Регіон-2006”: Стратегія оптимального розвитку (15–16 травня 2006 року, м. Харків). – С. 301–304.
 • Книш М. Ретроспективний аналіз типології країн // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. – № 2. – 2006. – С. 101–109.
 • Книш М. М. Методологія макрореґіоналізації / М. М. Книш // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драго­манова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 20. – С. 20–25.
 • Книш М. М. Міжнародна торгівля як форма участі країн, що розвиваються у процесах глобалізації // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. — 2008. — №2. — С. 69–75.
 • Книш М. М. Міжнародні міграції населення як чинник і наслідок процесів глобалізації // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія географія. – 2008. — Вип. 18. – С. 31–38.
 • Книш М. М. Оцінка процесів реґіональної економічної інтеграції в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія.– 2009. – №2. – С. 110–115.
 • Книш М. М. Проблеми регіонального лідерства Бразилії // Географія і туризм : наук. зб. – К., 201 – Вип.5. – С.48–52.
 • Книш М. М. Реґіоналізм і реґіоналізація у науковому тезаурусі // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 21. – С. 14–19.
 • Кочетов З. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. – М.: БЭК, 1999. – 480 с.
 • Кузик С.П. Олексевич Д.Л. економіго-географічний вимір міжнародних інтеграційних процесів країн північної америки // Теоретично-практичні проблеми країнознавства і краєзнавства: Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції, Рівне, 2002, с. 71−74.
 • Масляк П. О. Країнознавство: Підручник. К: Знання, 2008. – 292 с.
 • Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996
 • Міжнародні інтеграційні прцеси сучасності: монографія / А. С. Філіпенко та інші. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.
 • Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. О. С. Кучика. – К: Знання, 2005. – 497 с.
 • Народные религии мира: Энциклопедия / Под ред. В. А. Тишкова. – М.: Большая Российская Енциклопедия., 1998. – 928 с.
 • Політична географія і геополітика: Навчальний посібник / За ред. Б. П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.
 • Социально-экономическая география зарубіжного мира / Под. ред. В. В. Вольского. – Москва: КРОН – ПРЕСС, 1998. – 592 с.
 • Страны и народы. – М.: Мысль, 1978 – 1985
 • Страны мира. Справочник. – М.: Республика, 2000.
 • Тодоро М. П. Экономическое розвитие: Учебник / Пер. с англ. – Москва: ЮННТН, 1997. – 671 с.
 • Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Соціально – економічні типии країн: Навч. посібник. –  К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
 • Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку – К.: Знання України, 2002. – 190 с.
 • Цапок С. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). Львів: ІРД НАН України, 2007 – 418 с.
 • Цивилизиционная структура современного мира / Под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Главленко. В 3-х томах. Т. 3 . Цивілізації Сходу в епоху глобалізації. – Н: Наукова думка. 2008. – 543 с.
 • Цивилизиционная структура современного мира / Под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Главленко. В 3-х томах. Т. 2. Макрохристиянский мир в епоху глобализации. – К: Наукова думка. 2007. – 639 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
 • Шевчук Я. Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів: світ, 1999. – 136 с.
 • Юрківський В. М. Регіональна економіка і соціальна географія. Зарубіжні країни: підручник. – К: Либідь, 2000. – 416 с.
 • Яценко Б. П., Бобарицька В. К. Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.
 • Human Development Report. OUN. – New York, 2008.
 • State of World Population 2009. – New York: United Nations Population Fund, 2009.
 • World Investment Report UNCTAD. – New York and Geneva, 2009.
 • UNCTAD: Handbook of statistics. – 2009.

Матеріали

Питання з дисципліни “Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни)”