Географія населення (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Гудзеляк І. І.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГрФУ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГрФ-31сБОРСУК Ю. В.
ГрФ-32сБОРСУК Ю. В.
ГрФУ-31сБОРСУК Ю. В.

Опис курсу

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань про геопросторову організацію населення та розселення, закономірності демографічного розвитку світу, регіонів та окремих країн. Охоплює питання, що розкривають теоретико-методологічні основи та історію становлення географії населення, антропогенез та расогенез, демографічний розвиток людства, міграції та розселення населення, урбанізаційні процеси, розвиток міст, географію праці, соціальний, етнічний та релігійний склад населення, географію цивілізацій, рівень, спосіб і якість життя населення.

Мета та цілі курсу – опанувати знання з географії населення, опанувати методику дослідження населення на різних територіальних рівнях.

Після завершення цього курсу студент:
знатиме

  • теоретичні основи географії населення та її підсистем, теорії та концепції населення;
  • наукову термінологію географії населення;
  • головні закономірності розвитку демографічного розвитку, розселення, урбанізаційних процесів, міграції населення світу та формування сучасної структури населення;
  • методологію дослідження населення;

вмітиме

  • застосовувати методику наукового дослідження населення країни та регіону з використанням інформаційних технологій та головних світо-глядних концепцій;
  • самостійного збирати інформацію про населення з різних джерел, аналізувати, узагальнювати та презентувати результати дослідження;
  • графічно візуалізувати статистичні дані та картографувати населення;
  • застосовувати отримані знання для розробки прогнозів і рекомендацій щодо просторового розвитку територій.

Перелік орієнтовних питань для модульних опитувань та тестів для екзамену:

Рекомендована література

Основна:

  • Гудзеляк І. І. Географія населення: навч. посібник / Ірина Гудзеляк. 2-ге вид., переробл., доп. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 256 с. + 8 с. кол. іл.
  • Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, реґіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. Київ: Либідь, 2004.

Повний список літератури: Список літератури_ГН_ 2023.docx

Електронні інформаційні ресурси: Ел.інф.ресурси_ГН_2023.docx

Силабус: Географія населення

Завантажити силабус