Політична географія (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гудзеляк І. І.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-41сБуряник О. О.
ГрФ-42сБуряник О. О.

Опис курсу

Мета курсу: оволодіти знаннями з політичної географії, вивчити методику географічного дослідження політичної сфери суспільства на різних територіальних рівнях, від локального до глобального, опанувати методику політико-географічної характеристики держави.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • трактування об’єкту та предмету політичної географії, місце у системі наук, структуру політичної географії;
 • історію формування політичної географії у світі та Україні;
 • поняттєво-термінологічний апарат політичної географії;
 • політичну карту світу та сучасні політичні процеси;
 • суб’єкти політичної карти світу: держави, інтеграційні об’єднання, міжнародні організації, у тім числі природоохоронного спрямування;
 • суть політико-географічних і геополітичних концепцій та теорій;

вміти:

 • окреслювати предметну сферу дослідження політичної географії;
 • аналізувати сучасні тенденції формування політичної карти світу;
 • давати політико-географічну характеристику конкретної території/держави на основі набутих знань з різних галузей географії, історії та розуміння базових світоглядних концепцій;
 • аналізувати електоральні процеси в державі;
 • пояснювати причини воєнно-політичних конфліктів та оцінювати їхні наслідки;
 • обґрунтовувати геостратегію держави;
 • користуватися геоінформаційними ресурсами для пошуку інформації, орієнтуватися в потоці політико-географічної інформації та критично її аналізувати;
 • інтерпретувати глобальні політичні індекси;
 • відстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави.

Рекомендована література

Основна

 • Гудзеляк І., Ванда І. Політична географія : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 180 с. Режим доступу: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Hudzeliak-Politychna-heohrafiia-book_2021.pdf.
 • Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.
 • Стафійчук B. I. Політична географія світу: навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 306 с.
 • Трохимчук С. В., Федунь О. В. Політична географія світу. – Київ : Вища школа, 2007. – 422 с.