Політична географія (106)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гудзеляк І. І.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-41сВанда І. В.
ГрФ-42сдоцент Гудзеляк І. І.

Опис курсу

Мета курсу: оволодіти знаннями з політичної географії, вивчити методику географічного дослідження політичної сфери суспільства на різних територіальних рівнях, від локального до глобального, опанувати методику політико-географічної характеристики держави.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: – трактування об’єкту та предмету політичної географії, місце у
системі наук, структуру політичної географії;

– історію формування політичної географії у світі та Україні;

– поняттєво-термінологічний апарат політичної географії;

– політичну карту світу та процеси, які відбуваються;

– суб’єкти політичної карти світу: держави,інтеграційні об’єднання, міжнародні організації, у тім числі природоохоронного спрямування;

– суть політико-географічних і геополітичних концепцій та теорій;

– методологію політико-географічних досліджень;

вміти: – окреслювати предметну сферу дослідження політичної географії;

– аналізувати сучасні тенденції формування політичної карти світу; – давати політико-географічну характеристику конкретної території на основі набутих знань з різних галузей географії, історії та розуміння базових світоглядних концепцій;

– аналізувати електоральні процеси в державі;

– пояснювати причини воєнно-політичних конфліктів та оцінювати їх
наслідки;

– обґрунтовувати геостратегію держави;

– користуватися геоінформаційними ресурсами для пошуку інформації, орієнтуватися в потоці політико-географічної інформації та критично її аналізувати;

– інтерпретувати глобальні політичні індекси;

– відстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави.

Рекомендована література

Основна література:

  •  Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України: навч. посібник / М. С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
  •  Політична географія і геополітика : навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
  • Трохимчук С.В., Федунь О.В. Політична географія світу. – К.: Вища школа, 2007. – 422 с.
  • Окунев И. Ю. Политическая география. Учеб. пособие для вузов / И. Ю. Окунев. – Москва: Аспект Пресс, 2019.
  • Пирожник И. И. Проблемы политической географии и геополитики : Учебное пособие / И. И. Пирожник. – Минск: БГУ, 2004.

Повний список літератури:

  • https://lnueduua- my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iryna_hudzelyak_lnu_edu_ua/Ed4SZUrg
    A61Cog4cNKjt45oB2PULjsxcEUPsPniC9nmoaw?e=kAUML2

Силабус:

Завантажити силабус