Ванда Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри економічної і соціальної географії

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: Iryna.Vanda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідницькі інтереси стосуються

 • суспільно­географічного вивчення перебігу процесу депресивності на регіональному та локальному рівні,
 • економічного розвитку території у контексті розвитку,
 • транскордонного співробітництва.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті і матеріали конференцій

 • Ванда І. В. Мирослава Книш: біобібліографічний покажчик / [І. І Гудзеляк, О. І. Мамчур, І. В. Ванда; наук. ред. О. Шаблій]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 80с., 20 с. кол. ілюс.
 • Ванда І. В. Міждисциплінарність при викладанні навчального курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу» / І. В. Ванда, М. М. Книш, О. І. Мамчур, Л. І. Котик // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. − К.: Інститут географії НАН України, 2018. − С. 219−221.
 • Ванда І. В. Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / І. В. Ванда, М. Р. Влах // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.). − смт Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. − С. 314−318.
 • Ванда І. Місцевий прикордонний рух: суть і територіальне охоплення в Україні / І. Ванда // Регіон-2017: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20–21 квітня 2017 р.). – Харків, 2017. – C. 78–80.
 • Vanda I. Human potential of the Western Ukrainian borderland / I. Hudzelyak, I. Vanda // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdańskyi. – 7(2)/2017. – P. 17–23.
 • Формування системи суспільно­географічних знань у процесі викладання у вищій школі / О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». –
 • Соціальна географія: методичні аспекти викладання / М. І. Білецький, Л. І. Котик, І. В. Ванда // Вісник Чернівецького нац. ун­ту. Серія: Географія.
 • Соціальна географія : словник­ довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 164 c.
 • Формування системи суспільно-географічних знань в процесі викладання у вищій школі /О.І. Мамчур, І.В. Ванда, Л. І. Котик// Міжнародний науковий вісник: зб. наук. праць. — Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Навчально-науковий інститут євроінтеграційних долсліджень, 2014. — Вип. 2. — С. 254-266.
 • Кузик С. П. Науково ­методичні основи викладання курсу “Географії світового господарства”/ С. П. Кузик, О. І. Мамчур, І. В. Ванда // Географія і сучасність: збірник наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид­-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Серія 4. – Вип. 18 (30). – С. 162–170.
 • Ванда І. Теоретико­методологічні проблеми суспільно ­географічного дослідження депресивних територій / І. Ванда // Географія і сучасність: зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2010. Вип. 24. ­ К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 22–27.
 • Ванда І. В. Рекомбінація факторів розвитку при активізації господарства депресивного регіону (на матеріалах Українського Розточчя) / Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць. У 4­х тт. – К.: ВГЛ Обрії,2008. – Т.ІІ. – С. 165-167.
 • Сучасне звучання соціально­географічних поглядів академіка Степана Рудницького / Л.Котик, І. Ванда, І. Ранця // Часопис соціально­економічної географії. Харків, 2007. – С. 36–39.
 • Суспільно­географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія географічна. – 2004. – Вип. 30. – С. 32–39.
 • Суспільно­географічні особливості економічно депресивних реґіонів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2004. – No1. – С. 83–87.
 • Типізація депресивних регіонів України // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Випуск 1 (10). – 2003. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2003 – С. 175–186.
 • Реґіональний розвиток як функція біосферного резервату “Розточчя” // Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об’єктів природно­заповідного фонду: Матеріали міжнародної науково­практичної конференції. – Львів: Меркатор, 2003. – С 111–117.
 • Виділення депресивних регіонів Львівської області: методичні аспекти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2003. ­ No2 (7). – С. 106–113.
 • Фактори суспільно­географічного розвитку Українського Розточчя: історичні аспекти // Історія української географії. ­ 2003. – No 2 (7). – С. 65-71
 • Депресивні регіони як об’єкт регіональної політики в ЄС та Україні // Соціально­економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (XLIII). – В 3 частинах. – Ч. ІІ. – С. 180–186
 • До визначення поняття “депресивний регіон” // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2000. ­ No2. – С. 53–57.

 

Біографія

Закінчила з золотою медаллю середню школу смт Івано-­Франкове Яворівського району Львівської області. У 1994–1999 рр. навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, здобула диплом спеціаліста з відзнакою з присвоєнням кваліфікації «економіко­географ. Викладач». Навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна та соціально географія».

Асистент кафедри економічної і соціальної географії з вересня 2002 р. За час роботи має досвід проведення практичних й семінарських занять з понад 10 загальних курсів та спецкурсів. Серед них загальні курси: «Соціальна географія», «Політична географія», «Географія населення з основами етногеографії», «Географічне країнознавство», «Соціологія», «Географія світового господарства», «Регіональна економічна та соціальна географія світу», спецкурси: «Транскордонне співробітництво», «Математичні методи в суспільній географії» та ін. на географічному факультеті, загальний курс «Розміщення продуктивних сил України» на економічному факультеті, загальний курс «Основи демографії» на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Щорічно керує виконанням курсових робіт, навчальною практикою студентів.

Працює над звершенням дисертаційного дослідження на тему «Суспільно­ географічні проблеми депресивних територій (на матеріалах Яворівського району Львівської області)».

Науковий доробок становить більше п’ятдесяти друкованих праць.

Проекти

«Poznanie i popularyzacja rόżnorodności biologicznej Roztocza – region pogranicza pryrodniczo­kulturowego» (вересень 2014 р.–лютий 2015 р.) – співучасть у написанні розділів «Господарство Розточчя», «Сільське господарство Розточчя» до монографії «Розточчя.

«Local Governments and Development: What Worka and What Does Not? Lessons Learned in Poland, Croatia and Ukraine» (березень 2003 – лютий 2004 р.) – підготовка огляду, розробка рекомендацій щодо Яворівського району Львівської області.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Ванда І. В. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – [Вид. 2-е] – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 468 с. (співавтори: доц. М. Білецький, асист. Л. Котик). (37,24 др. арк.+0,96 вкл.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-6698 від 06.05.2014 р.).

Ванда І. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник / С. Кузик, Л. Котик, І. Ванда. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 148 с.

Географія світового господарства : навчальний посібник / С. П. Кузик, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 312 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист No1/11­6697 від 06.05.2014 р.).

Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с. Підп. до

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!