Ванда Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри економічної і соціальної географії

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: Iryna.Vanda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Дослідницькі інтереси стосуються

 • суспільно­географічного вивчення перебігу процесу депресивності на регіональному та локальному рівні,
 • економічного розвитку території у контексті розвитку,
 • транскордонного співробітництва.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті і матеріали конференцій

 • Ванда І. Диференціація територіальних громад «Єврорегіону Розточчя–Україна» / І. Ванда // Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21–22 жовтня 2021 року) / Гол. ред. колегії Л. М. Нємець. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021.
 • Ванда І. Івано-Франківська селищна громада: суспільно-географічні підстави утворення і функціонування / І. Ванда // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присв. 120-літтю від народження проф. В. Кубійовича (1900–1985). (м. Львів, 20 травня 2021 р.). Львів, 2021. – С. 328–332.
 • Transformation of the Lviv Higher Education Market in the Context of Information Technology Industry Development / M. Biletskyi, I. Vanda, L. Kotyk // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900—1985) (Україна, м. Львів, 17 грудня 2020 р.). — Львів, 2021. — С. 125—129. (англійською мовою)
 • Паливно-енергетичний баланс України і Німеччини: порівняльно-географічна характеристика / І. Ванда, Т. Гнатишин // Регіон—2021: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 15 квітня 2021 року). — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. — С. 58—62.
 • Зовнішня торгівля Івано-Франківської області: економіко-географічні та геоекономічні аспекти / І. В. Ванда, М. Р. Грицюк // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. — Kyiv, 2021. — Pp. 510—516. https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-21-23-marta-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.
 • Грицевич В. С., Ванда І. В. Ентропійний погляд на просторово-часові змін промислового виробництва Львівської області / В.С. Грицевич, І.В. Ванда // Шості Сумські наукові географічні читання. – Суми: СумДПУ, 2021. – С.188–192.
 • Грицевич В. С., Ванда І. В. Просторово-часові зміни концентрації виробництва сільського господарства Львівської області / В. С. Грицевич, І. В. Ванда // Регіон-2021: стратегія оптимального розвитку. – Харків : ХНУ, 2021.
 • Україна на світовому ринку пшениці: просторово-часові особливості / І. Ванда, Ю.–М. Кичма // Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12—13 грудня 2019 р.) / За ред. В. Й. Лажніка. — Луцьк : Вежа-Друк, 2019. — С. 300—303.
 • Чинники місцевого прикордонного руху (на прикладі Яворівського району Львівської області) / І. Ванда // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16—17 травня 2019 р.). — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. — С. 137—143.
 • Україна на світовому ринку соняшникової олії: просторово-часові особливості / І. Ванда, Ю.–М. Кичма // Регіон – 2019: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 11—12 квітня 2019 р.). — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. — C. 39—41.
 • Конкурентноспроможність господарства Яворівського району Львівської області: суспільно-географічні аспекти /І. Ванда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Географічні науки. — 2018. — №10 (383). — С. 75—82. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/15763/1/13.pdf
 • Суспільно-географічні особливості Східного Розточчя: українська та польська частини / І. Ванда //Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики : матеріали Всеукр. наук. семінару, присвяченого 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т. Ващенка. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 100—105.
 • Міждисциплінарність при викладанні навчального курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу» / М. Книш, О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. — К.: Інститут географії НАН України, 2018. — С. 219—221. https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/conf-igu-2018-const.pdf#page=219
 • Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти: релевантність вимогам сучасності / М. Книш, О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років — досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. 85-річчю геогр. фак. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (м. Київ, 30—31 березня 2018 р.) / [гол. ред. колегії Я. Б. Олійник]. — К.: Прінт-Сервіс, 2018. — С. 320−322.
 • Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / М. Влах, І. Ванда // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.) — смт Івано-Франкове ; Львів : ЗУКЦ, 2018. — С. 314—318.
 • Human potential of the Western Ukrainian borderland / I Hudzelyak, I. Vanda // Journal of Geography, Politics and Society, 2017. №7 (2). – Р.17–23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS/article/view/3605/2945 (англійською мовою)
 • Місцевий прикордонний рух: суть і територіальне охоплення в Україні ) / І. Ванда // Регіон — 2017 матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, квітень 2017 р.). — Харків, 2017. – C. 78–80.
 • Позиціонування Греції на політичній карті світу: суспільно-географічні аспекти / І. Ванда, Г. Фурсович // Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 15—16 листопада 2016 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. — Луцьк: Вежа-Друк, 2016. — С. 74—78. https://internationalconference2014.files.wordpress.com/2014/03/d0bad0bed0bdd184-2016-d0bbd0b8d181d182.pdf
 • Общественно-географические особенности концентрирования населения на локальном уровне (на материалах Яворовского района Львовской области») / И. Ванда // Вєсці БДПУ. — Серыя 3. «Інфарматыка. Геаграфія. Біялогія». — №3. — 2016. —С. 70—75. http://elib.bspu.by/bitstream/doc/40887/1/31639.pdf (російською мовою)
 • Суспільно-географічні дисципліни: роль у формуванні професійних компетентностей / О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. — Тернопіль : СМП “Тайп”. — № 1 (випуск 40). — 2016. — С. 73—81. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7176/1/Mamchur%2C%20Kotyk%2C%20Vanda.pdf
 • Тенденції розвитку структури господарства Українського Розточчя / О. Шаблій, О. Вісьтак, І. Ванда / Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — С. 181—184.
 • Конкурентоспроможність Львівської області: регіональний і галузевий аспекти /І. Ванда // Львівська суспільно-географічна школа: Історія, теорія, українознавчі студії: матеріали всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19—20 листопада 2015 р.). — Львів, 2015. — С. 405—409.
 • Типізація регіонів України для потреб дослідження конкурентоспроможності господарства / І. Ванда // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю геогр. ф-ту Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка (21—23 травня 2015 р.). — Тернопіль, 2015. — С. 139—140.
 • Соціальні проблеми Греції у європейському вимірі: географічні аспекти / І. Ванда, Г. Фурсович // Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 14—15 травня 2015 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. — Луцьк: Вежа-Друк, 2015. — С. 34—38.
 • Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації / М. Влах, І. Ванда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. — Тернопіль: СМП “Тайп”. — №1 (випуск 38). — 2015. — С. 86—92. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6573/1/Vlach.pdf
 • Соціальна географія: методичні аспекти викладання / М. Білецький, Л. Котик, І. Ванда // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. — 2014. — Вип. 724—725. — С. 122—125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2014_724-725_27
 • Формування системи суспільно-географічних знань в процесі викладання у вищій школі /О.І. Мамчур, І.В. Ванда, Л. І. Котик// Міжнародний науковий вісник: зб. наук. праць. — Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Навчально-науковий інститут євроінтеграційних долсліджень, 2014. — Вип. 2. — С. 254-266.
 • Сучасні особливості викладання дисципліни” Соціальна географія” у вищій школі / М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність. — 2014. — № 20. — С. 173—180. http://enpuir.npu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/7475/Bіletsky.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Науково-методичні основи викладання курсу “Географії світового господарства”/ С. Кузик, О. Мамчур, І. Ванда // Географія і сучасність: збірник наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. — Серія 4. — Вип. 18 (30). — С. 162—170.
 • Ванда І. Теоретико-методологічні проблеми суспільно-географічного дослідження депресивних територій / І. Ванда // Географія і сучасність: зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2010. Вип. 24. – С. 22–27.
 • Сучасне звучання соціально-географічних поглядів академіка Степана Рудницького / І. Ранця, І. Ванда, Л. Котик // Часопис соціально-економічної географії. — 2007. — Вип. 3 (2). — С. 36—38. http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Chasopys-32_2007-1.pdf#page=36
 • Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району / І. Ванда // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. — Серія географічна. — 2004. — Вип. 30. — С. 32—39.
 • Трансформація економіки Яворівського району: географічні аспекти / І. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. — Серія: географічна. — 2004. — №3 (7). — С. 102—109.
  Суспільно-географічні особливості економічно депресивних реґіонів / І. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. — 2004. — №1. — С. 83—87.
 • Типізація депресивних регіонів України / І. Ванда // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — Випуск 1 (10). — 2003. — К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2003 — С. 175—186.
 • Українська частина проектованого польсько-українського біосферного резервату «Розточчя» та її репрезентативне ландшафтно-екологічне значення / С. Стойко, А. Мельник, В. Шушняк, М. Біляк, Г. Савка, В. Ванда, І. Ванда // Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Львів: Меркатор, 2003. — С. 16–31.
 • Виділення депресивних регіонів Львівської області: методичні аспекти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. — 2003. — №2 (7). — С. 106—113.
 • Фактори суспільно-географічного розвитку Українського Розточчя: історичні аспекти / І. Ванда // Історія української географії. — 2003. — № 2 (7). — С. 65—71.
 • Депресивні регіони як об’єкт регіональної політики в ЄС та Україні / І. Ванда // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України: Збірник наукових праць. — Випуск 5 (XLIII). — В 3 частинах. — Ч. ІІ. — Львів, 2003. — С. 180—186.
 • До визначення поняття “депресивний регіон” / І. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. — 2000. — №2. — С. 53—57.

Біографія

Закінчила з золотою медаллю середню школу смт Івано-­Франкове Яворівського району Львівської області. У 1994–1999 рр. навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, здобула диплом спеціаліста з відзнакою з присвоєнням кваліфікації «економіко­географ. Викладач». Навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна та соціально географія».

Асистент кафедри економічної і соціальної географії з вересня 2002 р. За час роботи має досвід проведення практичних й семінарських занять з понад 10 загальних курсів та спецкурсів. Серед них загальні курси: «Соціальна географія», «Політична географія», «Географія населення з основами етногеографії», «Географічне країнознавство», «Соціологія», «Географія світового господарства», «Регіональна економічна та соціальна географія світу», спецкурси: «Транскордонне співробітництво», «Математичні методи в суспільній географії» та ін. на географічному факультеті, загальний курс «Розміщення продуктивних сил України» на економічному факультеті, загальний курс «Основи демографії» на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Щорічно керує виконанням курсових робіт, навчальною практикою студентів.

Працює над звершенням дисертаційного дослідження на тему «Суспільно­ географічні проблеми депресивних територій (на матеріалах Яворівського району Львівської області)».

Науковий доробок становить більше п’ятдесяти друкованих праць.

Проекти

 • «Poznanie i popularyzacja rόżnorodności biologicznej Roztocza – region pogranicza pryrodniczo­kulturowego» (вересень 2014 р.–лютий 2015 р.) – співучасть у написанні розділів «Господарство Розточчя», «Сільське господарство Розточчя» до монографії «Розточчя.
 • «Local Governments and Development: What Worka and What Does Not? Lessons Learned in Poland, Croatia and Ukraine» (березень 2003 – лютий 2004 р.) – підготовка огляду, розробка рекомендацій щодо Яворівського району Львівської області.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!