Географія населення світу

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Гудзеляк І. І.ГРО-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГРО-31сдоцент Гудзеляк І. І.

Опис курсу

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань про геопросторову організацію населення світу, регіонів та окремих країн. Зокрема охоплює питання, що розкривають теоретико- методологічні основи та історію становлення географії населення, антропогенез та расогенез, демографічний розвиток людства, міграції та розселення населення, урбанізаційні процеси, географію праці, соціальний, етнічний та релігійний склад населення. У курсі представлено огляд сучасних концепцій демографічного розвитку та розселення, а також наукових методів дослідження населення на різних територіальних рівнях.

Мета: оволодіти знаннями з географії населення.

Завдання: опанувати теоретичні знання з різних галузей географії населення; методику наукового дослідження населення; навики наукового аналізу, узагальнення; оволодіти способами картографування населення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи географії населення та її підсистем, теорії та
  концепції населення;
 • наукову термінологію географії населення;
 •  головні закономірності розвитку населення;
 • методологію дослідження населення;

вміти:

 • застосовувати методику наукового дослідження населення країни та
  регіону з використанням інформаційних технологій та головних
  світоглядних концепцій;
 •  самостійного збирати інформацію про населення з різних джерел, аналізувати, узагальнювати та презентувати результати дослідження;
 •  графічно візуалізувати статистику населення та картографувати
  населення;
 •  застосовувати сучасні підходи та інструменти для розробки
  рекомендацій щодо удосконалення територіальної організації
  населення і розселення

 

Рекомендована література

Базова

 • Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 • Сюткін С. І. Географія населення: Курс лекцій для студентів природничо-географічних факультетів інсти­тутів та університетів. – Суми: СумДПУ ім. С. Макаренка, 2002.
 • Гудзеляк І. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 91 с.
 • Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 54 с.

Допоміжна

 • Абетка етнополітолога. – К., 1996. – Т. 1, 2.
 • Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. – М.: Мысль, 1985.
 • Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2001.
 • Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010.
 • Атлас світу. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2010.
 • Борисов В. А. Демография. – М.: Изд. дом NOTA BENE, 2001.
 • Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М., 1986.
 • Влах М. Географія населення: Словник-довідник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
 • Географический энциклопедический словарь (географи­ческие названия). – М., 1988.
 • Географічна енциклопедія України. – К., 1989-
 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. – К.: Либідь, 1996.
 • Горин В. Б., Лисюченко В. В. Знаменитые столицы и города мира (справочник). – Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000.
 • Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.
 • Демографический энциклопедический словарь. – М., 1985.
 • Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демогеографія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
 • Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 • Доценко А. І., Зінич В. Т., Великохатько О. Т., Танцюра В. Л. Розселення в Україні: проблеми і перспективи / Під ред. Б. М. Данилишина – К.: РВПС України НАН України, 2006.
 • Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С. П. – Львів: Світ, 2002.
 • Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визна­чення, персоналії. – К., 1993.
 • Заставний Ф. Д. Населення України. – Львів, 1993.
 • Зінич В.Т. Сучасні етнодемографічні процеси в Україні. – К.: РВПС України НАН України, 2004.
 • Корж О. В. Курс лекцій з демографії. – Тернопіль: Інфотехцентр, 1998.
 • Культура і побут населення України: Навч. посібник / Авт. кол. Наулко В.І. та ін. – К.: Либідь, 1991.
 • Кубійович В. Наукові праці / За ред. О. Шаблія. – Львів: Фенікс, 1996. – Т.1-
 • Максаковский В. П. Географическая картина мира. Часть І. – Ярославль: Добро, 1994.
 • Максаковский В. П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. – М., 1997.
 • Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1996.
 • Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996.
 • Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998.
 • Население и общество. – М., 1994, 1995, 1996, 1997.
 • Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков. – М.: БРЭ, 1998.
 • Народонаселение стран мира: Справочник / Вед. Урланис Б., Борисов В. – М., 1983.
 • Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Г. Меликьян. – М.: БРЭ, 1994.
 • Население мира: Демографический справочник / Сост. В. Борисов. – М.: Мысль, 1989.
 • Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.
 • Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. – К.: АртЕк, 1998.
 • Перцик Е. Н. Города мира: География мировой урбанизации. Учеб. пособие для геогр. спец. вузов. – М.: Междунар. отношение, 1999.
 • Пістун М. Д. Теоретичні основи суспільної географії. – К., 1996.
 • Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегія. – К., 1998.
 • Пивоваров Ю. П. Современная урбанизация. Курс лекций. – М.: Изд-во РОУ, 1994.
 • Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1995.
 • Рівень життя населення України. – К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2008.
 • Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С. П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.
 • Страны мира. Справочник. – М.: Республика, 2000.
 • Страны и народы. – М.: Мысль, 1978-
 • Тиводар М. Етнологія. Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навч. посібник. – Одеса: Астропринт, 2009.
 • Хомра А. У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. – К., 1979.
 • Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). – Львів: ІРД НАН України, 2007.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 • Шевчук Л. Т. Основи медичної географії: Тексти лекцій. – Львів, 1997.
 • Шевчук Л. Т. Сакральна географія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1999.
 • Шувалов Е. Л. География населения. – М.: Просве­щение, 1985.
 • Юрківський В. М. Країни світу. Довідник. – К., 1999.
 • Castles S., Miller M. J. The age of migration: international population movemets in the modern World. – New York, 1993.
 • Iones Huwr. Population Geography. – London, 1990.
 • Human Development Report. – OUN, New York, 2008.
 • Recent Demographic Developments in Europe. – Stratsburg, 2003.
 • State of World Population 2009. – New York: United Nations Population Fund, 2009.

Статистичні довідники:

 • Демографічний щорічник України.
 • Статистичний щорічник України.

Електронні ресурси

 • Організація Об’єднаних Націй // http://www.un.org
 • Представництво ООН в Україні // http://www.un.kiev.ua
 • Фонд ООН з народонаселення (UNFPA) //http://www.unfpa.org
 • Population Reference Bureau // http://www.prb.org
 • Demographic Yeabook System // http://www.millenniumindicator
 • United Nations Statistic Division // http://unstats.un.org/unsd/demographik/products/
 • ЮНЕСКО // http://portal.unesco.org
 • World Urbanization Prospects // http://esa.un.org
 • Міжнародна організація праці (МОП) // http://www.ilo.org.un
 • Представництво МОП в Україні // http://www.un.kiev.ua/ilo
 • Міжнародна організація з міграції (МОМ) // http://www.iom.org.un
 • Всесвітня організація з охорони здоров’я // http://www.who.org.un
 • Представництво ВООЗ в Україні // http://www.un.kiev.ua/who
 • Світовий банк // http://web.worldbank.org
 • Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua
 • Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. // http://www.ukrcensus.gov.ua
 • Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України // http://www.idss.org.ua
 • Світова книга фактів // http://www.cia.gov/cia/publitions/factbook/docs/
 • Население и общество. Бюлетень // http://www.demoscope.ru/weekly
 • Народы и религии мира. Энциклопедия // http://enc.mail.ru

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус