Географія населення світу (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Гудзеляк І. І.ГРО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРО-21сСкабара Н. Б.

Опис курсу

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань про геопросторову організацію населення світу, регіонів та окремих країн. Зокрема охоплює питання, що розкривають теоретико- методологічні основи та історію становлення географії населення, антропогенез та расогенез, демографічний розвиток людства, міграції та розселення населення, урбанізаційні процеси, географію праці, соціальний, етнічний та релігійний склад населення. У курсі представлено огляд сучасних концепцій демографічного розвитку та розселення, а також наукових методів дослідження населення на різних територіальних рівнях.

Мета: оволодіти знаннями з географії населення.

Завдання: опанувати теоретичні знання з різних галузей географії населення; методику наукового дослідження населення; навики наукового аналізу, узагальнення; оволодіти способами картографування населення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи географії населення та її підсистем, теорії та
  концепції населення;
 • наукову термінологію географії населення;
 •  головні закономірності розвитку населення;
 • методологію дослідження населення;

вміти:

 • застосовувати методику наукового дослідження населення країни та
  регіону з використанням інформаційних технологій та головних
  світоглядних концепцій;
 •  самостійного збирати інформацію про населення з різних джерел, аналізувати, узагальнювати та презентувати результати дослідження;
 •  графічно візуалізувати статистику населення та картографувати
  населення;
 •  застосовувати сучасні підходи та інструменти для розробки
  рекомендацій щодо удосконалення територіальної організації
  населення і розселення

 

Рекомендована література

Основна 

Повний список літератури: Список літератури_ГН_ 2022.docx

Електронні інформаційні ресурси: Ел.інф.ресурси_ГН_2022.docx