Географічне країнознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ГрФ-31, ГрФ-32
832ГРН-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГрФ-31
ГрФ-32
832ГРН-42

Опис курсу

Метою навчального курсу “Географічне країнознавство” є вивчення географічного країнознавства зумовлена зокрема тим, що поняття “країна” є одним із найбільш широко застосовуваним в соціально-економічній географії та географічній науці в цілому. Геопросторова одиниця дослідження “країна” є універсальною для географії та економічної і соціальної географії зокрема. А також є сформувати у студентів систему географічно-країнознавчих наукових знань.

Завдання: ознайомити з питаннями, що стосуються об’єкта, предмета, особливостей історичного розвитку та головних наукових положень географічнокраїнознавчої науки; визначити геопросторові особливості географічно-країнознавчих процесів у різних сферах: політичній, економічній, соціальній, історичній, культурній, військовій та ін.; вивчити методики комплексного географічно-країнознавчого аналізу територіальних суспільних систем різного просторового рівня (зокрема, локального та регіонального); висвітлити сучасні географічно-країнознавчі особливості та фактори їх формування у світі та Європі.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:
знати: поняттєво-термінологічний апарат географічного країнознавства; суть головних її наукових положень; типологію країн світу, всі країни світу та їхні основні параметри.
вміти: аналізувати географічно-країнознавчі явища та процеси; пояснювати особливості та виявляти фактори територіального поширення та геопросторової організації географічно-країнознавчих явищ та процесів; давати географічно країнознавчий портрет країни (держави, регіону); орієнтуватися в потоці географічно країнознавчої інформації.

Рекомендована література

Базова
1. Безуглий В. В. Економічна та соціальна географія країн світу : посібник – К. : Видав. центр “Академія”, 2007. – 704 с. – [Альма-матер].
2. Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія : світи, регіони, концепти. – К. : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Економічна і соціальна географія країн світу : навч. посібник / за ред. С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.
4. Масляк П. О. Країнознавство : підручник. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
5. Турчин Я. Б., Дорош Л. О., Горбач О. Н. Країнознавство : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 276 с.
6. Яценко Б. П., Бабарицька В. К. Країнознавство : основи теорії : навч. посібник. – К. : Либідь, 2009. – 312 с.

Допоміжна
1. Атлас світу / [відп. ред. О. Вакуленко]. – К. : Картографія, 2002. – 192 с.
2. Атлас світу / [відп. ред. О. Вакуленко]. – К. : Картографія, 2004. – 140 с.
3. Атлас світу / [авториз. пер. з англомов. вид. Collins World Atlas ; відп. ред. О. Вакуленко]. – К. : Картографія, 2005. – 336 с.
4. Барановський М. О., Дмитренко О. Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія) : навч. посібник. – Ніжин, 2001. – 165 с.
5. Безуглий В. В. Регіональна економічна та соціальна географія країн світу : посібник – К. : Видав. центр “Академія”, 2003. – 688 с. – [Альма-матер].
6. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств : Дороговкази в майбутнє. – К. : Пульсари, 2009. – 248 с.
7. Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів : Кальварія, 2006. – 474 с.
8. Глобальні зміни світу 2025. Доповідь / [пер. з англ.]. – Львів : Літопис, 2010. – 188 с.
9. Головченко В. І. Китай : країнознавчий портрет. – К. : Зна-ння, 2010. – 71 с.
10. Гонак М. Республіка Болгарія : суспільна географія. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1998. – 40 с.
11. Гудзеляк І. І. Географія населення : навч. посібник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. –232 с.
12. Гудзеляк І., Уманців Б. Хорватія : суспільно-географічна характеристика. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 136 с.
13. Дахно І. І., Тимофієв С .М. Країни світу : енциклопедичний довідник. – К. : Мапа, 2007. – 608 с.
14. Дністрянський М. С. Геополітика : навч. посібник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 436 с.
15. Довідковий атлас світу / [відп. ред. В. В. Молочко]. – К. : Картографія, 2010. – 328 с.
16. Доклад о развитии человека 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех. / [пер. с англ.; ПРООН]. – М. : Изд-во “Весь Мир”, 2011. – 188 с.
17. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – К. : Знання, 2008. – 840 с.
18. Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополітична карта світу ХХІ століття. Методичний і предметний коментарі. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 240 с.
19. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії : навч. посібник. – Чернівці, 2004. – 384 с.
20. Кисельов Ю. О. Основи теософії : проблеми теорії та методології : монографія. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2011. – 207 с.
21. Книш М. М. Бразилія : Суспільно-географічна характеристика. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 150 с.
22. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.
23. Країнознавство : наук. збірник. –К. : Київський міжнародний університет, 2011. – Вип. 1. – 256 с.
24. Країнознавство : теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич.  К. : Центр учбової літератури, 2012.  528 с.
25. Кузик С. П., Книш М. М. Економічна і соціальна географія Америки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 300 с.
26. Міжнародні організації : навч. посібник / [за ред. О. Кучика]. – К. : Знання, 2005. – 497 с.
27. Мечников Л. Великие исторические реки. – М. : Прог-ресс-Пангея, 1995. – 296 с.
28. Мироненко Н. С. Страноведение : теория и методы. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 269 с.
29. Політична географія і геополітика / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін.; [за ред. Б. П. Яценка]. – К. : Либідь, 2007. 255 с.
30. Голіков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до соціальної географії. – К. : Знання, 2000. – 206 с.
31. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. – К. : Феникс, 2002. – 760 с.
32. Паркер Д. Aтлас “Історія світу”/ [пер. з англ.]. – К. : Картографія, 2008. – 192 с.
33. Ровенчак І. І. Географія культури : проблеми теорії, методології та методики дослідження : монографія. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 240 с.
34. Ровенчак І. І. Економічна і соціальна географія Россії. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 58 с.
35. Ровенчак І. І. Типологія країн світу. Текст лекцій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1997. – 24 с.
36. Соціально-економічна географія України / [за ред. О. І. Шаблія]. – Львів : Світ, 2000. – 680 с.
37. Стецький В. Чехія: суспільно-географічна характеритика. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 21 с.
38. Страбон. География в 17-ти книгах. – М. : Ладомир, 1994. – 944 с.
39. Стецький В., Уманців Б. Словенія суспільно-географічна характеристика : текст лекцій. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 39 с.
40. Теоретичні основи країнознавства : підручник. / Н. В. Антонюк, М. П. Мальська, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич.  К., 2011.  326 с.
41. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : підручник. — Одеса : Астропринт, 2009.  544 с.
42. Тойнбі А. Д. Дослідження історії. – К. : Основи, 1995. – Т. 1. – 616 с.; Т. 2. – 408 с.
43. Трохимчук С. В., Федунь О. В. Політична географія світу : навч. посібник. – К. : Знання, 2007. – 422 с.
44. Туристичне країнознавство : країни-лідери туризму / [заг. ред. проф. О. О. Любіцевої].  К., 2008. – 434 с.
45. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
46. Уманців Б., Федорусь М. Македонія : суспільно-географічні аспекти розвитку. – Львів : МАУП, 2004. – 90 с.
47. Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Соціально-економічні типи країн : навч. посібник. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.
48. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : навч. посібник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
49. Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії : монографія. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.
50. Шевчук Л. Т. Китай : соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів : Світ, 1999. – 136 с.
51. Шевчук Л., Аарреваара Т. Фінляндія : соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів, 2001. – 164 с.
52. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 178 с.
53. Юрківський В. М. Країни світу : довідник. – К. : Либідь, 1999. – 368 с.
54. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К. : Либідь, 2000. – 416 с.
55. Calendario Atlante de Agostini 1999. – Novara : IGdA, 1998. – 1056 p. + 40 с.
56. Der Fischer Weltalmanach 2004. – Frankfurt am Main : FTV, 2003. – 1471 s.
57. Harenberg Länderlexikon’95/96. – Dortmund : HKVM, 1995. – 501 s.
58. The Dictionary of Human Geography [Електронний ресурс] / [еd. by D. Gregory, R Johnston, G. Pratt, M. Watts & S. Whatmore]. — [Fourth Ed.].– Режим доступу : http://www.bo-oks.google.com.ua/books.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму