Географічне країнознавство (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Ровенчак І. І.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГрФ-31спрофесор Ровенчак І. І.
ГрФ-32спрофесор Ровенчак І. І.

Опис курсу

Актуальність вивчення географічного країнознавств зумовлена зокрема тим, що поняття “країна” є одним із найбільш широко застосовуваним в соціально-економічній географії та географічній науці в цілому. Геопросторова одиниця дослідження “країна” є універсальною для географії та економічної і соціальної географії зокрема.

Метою навчального курсу “Географічне країнознавство” є сформувати у студентів систему географічно- країнознавчих наукових знань.

Завдання – ознайомлення з питаннями, що стосуються об’єкта, предмета, особливостей історичного розвитку та головних наукових положень географічно-країнознавчої науки.

Після завершення цього курсу студент повинен: знати: поняттєво-термінологічний апарат географічного країнознавства; суть головних її наукових положень; типологію країн світу, всі країни світу та їхні основні
параметри;
вміти: аналізувати географічно-країнознавчі явища та процеси; пояснювати особливості та виявляти фактори територіального поширення та геопросторової організації географічно-країнознавчих явищ та процесів; давати географічно-країнознавчий портрет країни (держави, регіону); орієнтуватися в потоці географічно-країнознавчої інформації

Рекомендована література

Базова:

 • Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – Київ : Знання, 2008. – 292 с.
 • Ровенчак І. І. Географічне країнознавство : навч.- метод. посібник / І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://docplayer.net/67003784- Lvivskiy-nacionalniy universitet-imeni-ivana-franka-ivanrovenchak-olga-mamchur-navchalno-metodichniy- posibnik.html
 • Яценко Б. П. Країнознавство: основи теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко, В. К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. – 312 с.

Допоміжна:

 •  Блій Г. де Географія : світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. –
  740 с.
 • Безуглий В. В. Економічна та соціальна географія країн світу : посібник / В. В. Безуглий. – Київ : Видав. центр
  “Академія”, 2007. – 704 с.
 • Економічна і соціальна географія світу : навч. посібник / За ред. С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.

Інформаційні ресурси:

 •  The Dictionary of Human Geography [Електронний ресурс] / [еd. by D. Gregory, R Johnston, G. Pratt, M. Watts & S. Whatmore]. — [Fourth Ed.].– Режим доступу : http://www.bo-oks.google.com.ua/books
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua
 • Geography. Definition, Types, History, & Facts. Britannica. [Electronic resource]. – Mode of access:
  https://www.britannica.com/ science/geography