Основи суспільної географії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ГРФ-11, ГРФ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1321ГРФ-11
ГРФ-12

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів систему суспільно-географічних наукових знань.

Завдання: ознайомити з теоретичннми та методичними основами суспільної географії,  особливостей історичного розвитку науки, змістом сучасної суспільної геогарфії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: трактування об’єкту та предмету суспільної географії, місце у системі наук, структуру суспільної географії;

історико-географічні особливості формування суспільної географії у світі та Україні;

понятійно-термінологічний апарат суспільної географії;

суть генетичних, структурних законів, законів відповідності та функціонування;

суть геоекологічних, геоекономічних, геодемосоціальних, геополітичних концепцій та теорій;

суть та особливості застосування у суспільній географії філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів досілдження.

вміти: пояснити предметну сферу дослідження соціальної географії;

давати характеристику конкретних обєктів на основі розгортання категорії “територія”;

застосовувати  геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні, геополітичні концепції та теорії для характеристики територій;

орієнтуватися в потоці суспільно-географічної інформації.

Рекомендована література

Базова
1. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії. Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.
2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Навчальний посібник. – Одеса:  Астропринт, 2001. – 560 с.
3. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
4. Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох книгах [Вибрані праці] / Олег Шаблій – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – 814 с.; Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – 706 с.

Допоміжна
1. Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи, реґіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ “Україна” О. І. Шаблія.–К.: Либідь, 2004.–740 с.
2. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. Развитие географических идей / Пер. с англ.–М.: Прогресс, 1988.–672 с.
3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
4. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 1008 с.
5. Паламарчук М.М, Паламарчук О. М. Економічна і соціальна геогарфія України (з основами теорії). – К. Знання, 1998. – 416 с.
6. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика.–Львів: Світ, 2002.–672 с.
7. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – 2 вид, перероб і доп. – Львів: Світ, 2000.–680 с.
8. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
9. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.

Електронні ресурси
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
3. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму