Основи суспільної географії (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148професор Ровенчак І. І.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРФ-11сдоцент Матвіїв В. П.
ГрФУ-11сСкабара Н. Б.
ГрФЕ-11сдоцент Матвіїв В. П.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів систему суспільно-географічних наукових знань.

Завдання: ознайомити з теоретичннми та методичними основами суспільної географії,  особливостей історичного розвитку науки, змістом сучасної суспільної географії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • трактування об’єкту та предмету суспільної географії, місце у системі наук, структуру суспільної географії;
 • історико-географічні особливості формування суспільної географії у світі та Україні;
 • понятійно-термінологічний апарат суспільної географії;
 • суть генетичних, структурних законів, законів відповідності та функціонування;
 • суть геоекологічних, геоекономічних, геодемосоціальних, геополітичних концепцій та теорій;
 • суть та особливості застосування у суспільній географії філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів досілдження.

вміти:

 • пояснити предметну сферу дослідження соціальної географії;
 • давати характеристику конкретних обєктів на основі розгортання категорії “територія”;
 • застосовувати  геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні, геополітичні концепції та теорії для характеристики територій;
 • орієнтуватися в потоці суспільно-географічної інформації.

Рекомендована література

Базова:

 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: підручник / О. І. Шаблій – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.
 • Шаблій О. І. Основи суспільної географії: підручник / О. І. Шаблій. – [2-ге вид.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 296 с.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: підручник / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560 с.

Допоміжна:

 

 •  Блій Г.де. Географія: світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер [пер. з англ.; передм. та розд. “Україна” О. Шаблія]. – Київ. : Либідь, 2004. – 740 с.
 • Новітня українська суспільна географія: хрестоматія / [упоряд. та авт. бібліогр. статей проф. О. Шаблій]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 1008 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія: у п’яти кн. [Вибрані твори] / О. Шаблій // Кн. перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.; Кн. друга. Проблеми українознавства, реґіоналістики і краєзнавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 706 с.; Кн. третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 562 с.; Кн. четверта. У пошуках істини. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 838 с.; Кн. п’ята. На важелях долі. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 666 с.
 • Шаблій О. І. Основи суспільної географії: навчально-методичний посібник (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) для студентів напряму підготовки 6.040.104 – географія / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак. – Львів: Малий видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 38 с.

Електронні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu

Матеріали