Основи суспільної географії (106)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Шаблій О. І.ГРФ-11с, ГРФ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРФ-11спрофесор Шаблій О. І.
ГРФ-12сВанда І. В.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів систему суспільно-географічних наукових знань.

Завдання: ознайомити з теоретичннми та методичними основами суспільної географії,  особливостей історичного розвитку науки, змістом сучасної суспільної геогарфії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • трактування об’єкту та предмету суспільної географії, місце у системі наук, структуру суспільної географії;
 • історико-географічні особливості формування суспільної географії у світі та Україні;
 • понятійно-термінологічний апарат суспільної географії;
 • суть генетичних, структурних законів, законів відповідності та функціонування;
 • суть геоекологічних, геоекономічних, геодемосоціальних, геополітичних концепцій та теорій;
 • суть та особливості застосування у суспільній географії філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів досілдження.

вміти:

 • пояснити предметну сферу дослідження соціальної географії;
 • давати характеристику конкретних обєктів на основі розгортання категорії “територія”;
 • застосовувати  геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні, геополітичні концепції та теорії для характеристики територій;
 • орієнтуватися в потоці суспільно-географічної інформації.

Рекомендована література

Базова:

 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії. Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Навчальний посібник. – Одеса:  Астропринт, 2001. – 560 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох книгах [Вибрані праці] / Олег Шаблій – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – 814 с.; Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – 706 с.

Допоміжна:

 • Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи, реґіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ “Україна” О. І. Шаблія.–К.: Либідь, 2004.–740 с.
 • Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. Развитие географических идей / Пер. с англ.–М.: Прогресс, 1988.–672 с.
 • Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 • Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 1008 с.
 • Паламарчук М.М, Паламарчук О. М. Економічна і соціальна геогарфія України (з основами теорії). – К. Знання, 1998. – 416 с.
 • Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика.–Львів: Світ, 2002.–672 с.
 • Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – 2 вид, перероб і доп. – Львів: Світ, 2000.–680 с.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.

Електронні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус