Загальна суспільна географія (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Ровенчак І. І.ГРО-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРО-11сСкабара Н. Б.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів першого курсу з теоретичною, методичною та історичною проблематикою одного з базових підрозділів географічної науки – суспільної географії. Це передусім: з суттю об’єкта і предмета цієї науки та її змісту (поняттєво-категоріальним апаратом, системою законів і закономірностей та сутністю теорій і концепцій економіко-географічного та географічного змісту).

Після завершення цього курсу студент буде:

знати – трактування об’єкту та предмету суспільної географії, її місце у системі наук, структуру суспільної географії; поняттєво-термінологічний апарат суспільної географії; суть генетичних, структурних законів, законів відповідності та функціонування; суть геоекологічних, геоекономічних, геодемосоціальних, геополітичних концепцій та теорій; суть та особливості застосування у суспільній географії філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів дослідження

вміти – пояснити предметну сферу дослідження суспільної географії; давати характеристику конкретних об’єктів на основі розгортання категорії “територія”; застосовувати геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні, геополітичні концепції та теорії для характеристики територій; орієнтуватися в потоці суспільно-географічної інформації.

Рекомендована література

Базова:

  • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2009. – 543 с.
  • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 296 с.

Додаткова:

  • Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
  • Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 1008 с.
  • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.

Інформаційні ресурси:

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вер­надського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua.
  • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua.