Єфімчук Наталія Миколаївна

Наукові інтереси

  • Ґрунтознавство

Публікації

  • Єфімчук Н. М. Ґрунти НПП ”Гуцуль­щина“ : географія, власти­вості, екологічне і науково-пізнавальне зна­чення/ Єфімчук Н. М., Гаськевич В.Г. та ін. // Наукові записки Вінницького держа­вного педаго­гічного уні­верситету імені Ми­хайла Коцюбин­ського. Се­рія : Географія. – 2010. – Вип. 20. Вінниця, 2010. – С. 32-38.
  • Єфімчук Н.М. Концепція консервації земель на прикладі Львів­ської області / Єфімчук Н. М. , Кіт М. Г., Прокопів П. Я., Трофимук А. М.// Вісник Львівсь­кого університету. Серія географічна. − Вип. 38.– 2010. − С. 127-138
  • Єфімчук Н. М. Із історії досліджень басейну Верхнього Дністра./ Єфімчук Н. М..// Вісник Одеського національного університету. 2009. – Том 14, Вип.7: Географічні та геологічні науки . – С. 115-119.
  • Єфімчук Н. М. Трансформація органогенних ґрунтів Верхньодністровської низовини / Єфімчук Н. М. // Зб. наук. праць  «Ґенеза, географія та екологія ґрунтів» // Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. –  С. 131-135.

Біографія

Народилася 22 червня 1965 року у м. Львові. В 1987 році закінчила Львівський держа­вний університет імені Івана Франка з відзнакою за спеціальністю ”Географ. Викладач географії”.
З 1987 р. по.2000 р. працювала інженером-ґрунтознавцем в НДЛ-50 географічного факультету. У складі експедиції НДЛ-50 вивчала ґрунти Алтайського краю (Росія), Калінінської області (Росія), Львівської та Вінницької областей України.
З 2000 р. по 2003 р. – ін­женер кафедри ґрунтознавства і географії  ґрунтів.
З 1997 по 2003 рік навча­лась в аспірантурі (заочне відділення).
З 2003 р. – молодший науковий співробітник НДЛ-52 географічного факультету, з 2006 р. – завідувач навчальної ла­бораторії аналізу грунтів і природних вод кафедри ґрунтознавства і географії грунтів географічного факультету.

Проекти