Експертна оцінка земель (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824професор Кирильчук А. А.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГРН-41спрофесор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Експертна оцінка земель» – отримання базових теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків з визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, які забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання :
– ознайомлення з основними поняттями, характеристиками, параметрами для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– освоєння основних принципів експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– застосування інформаційних технологій при здійснені експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– практичне засвоєння методичних підходів до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– узгодження та складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Після завершення цього курсу здобувач буде :
знати:
– теоретико-методологічні основи експертної оцінки земель;
– правове регулювання експертної оцінки земель;
– основні принципи експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– підстави і порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
вміти:
– правильно застосовувати вимоги Закону України “Про оцінку земель”, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– організовувати та виконувати роботи з збору та інтерпретації інформації для грошової оцінки;
– організовувати та проводити роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– правильно використовувати методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Рекомендована література

Базова

 • Паньків З. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / Паньків Зіновій, Ямелинець Тарас. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2021. – 344 с.
 • Ковалишин О.Ф., Малахова С.О., Рижок З.Р. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка забудованих земельних ділянок». Львів, 2015. 64 с.
 • Кошкалда І.В., Анопрієнко Т. В. Державне регулювання проведення грошової оцінки земель в Україні: монографія. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2021. 222 с.
 • Глушенкова І.С., Сухомлін Л.В., Анопрієнко Т.В. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення. Навчальний посібник. Харків :ХНУМГ, 2018. 156 с.
 • Ступень М.Г. Оцінка земель. Київ: Агроосвіта, 2014. 373с.
 • Кучеренко В.Р. Оцінка та управління нерухомістю. Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с.
 • Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. Навчальний посібник. К. Профі, 2007. 624с.
 • Носік В.В., Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Мірошниченко А.М., та ін. “Земельне право України”. Практикум з навчальної дисципліни. КНУ імені Тараса Шевченка. Юрид. ф-т. К. 2009. 124 с.
 • Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. Земельно-правовий процес: Підр. для студентів ВНЗ. Львів: 2006. 327 с.
 • Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підр. для студ. ВНЗ. К.: Алерта, 2013. 512 с.
 • М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / За заг. ред. М.Г. Ступеня. 2-ге видання, стереотипне. Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с.
 • Величко В.В., Водка Н.В., ГайденкоС.М. Конспект лекцій з курсу «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 Оцінка землі та нерухомого майна). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 149 с.
 • Кобзан С.М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки. К. Юрінком Інтер, 2019. 212 с.
 • Шевченко В.С. Конспект лекцій з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. 107 с.
 • Утвенко В.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Оцінка міських територій” (для бакалаврів, спеціалістів). К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. 49 с.

Допоміжна