Методологія та організація наукових досліджень (103-1)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Кирильчук А. А.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрНМ-11с-1професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є вивчення методології та головних методів наукових досліджень, сутність загальнонаукових, спеціальних методів і принципів проведення досліджень, атрибути і засоби наукових досліджень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є:

 • дати студентам цілісне уявлення про основи науково-дослідницького пізнання та методологію і головні методи наукових досліджень;
 • розглянути сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення наукових досліджень, атрибути і засоби наукових досліджень;
 • проаналізувати різні рівні та характеристики наукового пізнання і наукового знання, теоретичне й емпіричне забезпечення наукових досліджень;
 • сформувати у магістрів професійні навики вибирати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень;
 • виробити у студентів вміння правильної організації наукових досліджень і науково-дослідницьких робіт, здійснення всебічного аналізу і систематизації наукових досліджень, обґрунтування впровадження результатів наукових досліджень у різні галузі господарства.

Дисципліна формує такі компетентності:

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.

Спеціальні компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області; здатність досліджувати ґрунт як систему; спроможність самостійного опанування сучасної методології та методів досліджень ґрунтів (здатність до абстрактного мислення, аналізу-синтезу); навички оцінювання, інтерпретації й синтезу інформації; здатність оцінювати рівень родючості ґрунтів; навички польових досліджень; здатність до самостійного наукового пошуку шляхів окультурювання ґрунтів та ощадливого землекористування.

Рекомендована література

Основна 

 • Адаменко О. М. Методологія та організації наукових досліджень в екології: підручник /Олег Адаменко, Наталія Зоріна. – Івано-Франківськ, 2015. – 169 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 344 с.
 • Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень : Навч. посібник. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 172 с.
 • Кирильчук А. та ін. Методологія та організація досліджень в науках про Землю: навчальний посібник / Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.
 • Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / За ред. А. Є. Конверського. – К. : ЦУЛ, 2010. –352 с.
 • Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
 • Пащенко В.М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень». – К.: Б.В., 2010.–51 с.
 • Стеченко Д.М. та ін. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

Додаткова

Інформаційні ресурси

 • Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” [Електронний ресурс] : Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page.
 • Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації [Електронний ресурс] / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець. Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Режим доступу :https://drive.google.com/file/d/1QEB1_WdY3BMFVIgDg5yWmZJG2V-xb0OS/view.
 • International Union of Soils Science [Electronic resource]. – Access mode :http://www.iuss.org/index.php?article_id=1
 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. 181 р. (http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).

Силабус: Методологія та організація наукових досліджень 2023-2024

Завантажити силабус