Ґрунти України 103

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Паньків З. П.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРН-41спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної  дисципліни «Ґрунти України» є ознайомлення студентів із значенням ґрунтових ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, із чинниками ґрунтоутворення, які спричинили формування на території України різноманітних таксономічних ґрунтових одиниць з їхніми морфологічними особливостями та фізико-хімічними властивостями, основними історичними етапами дослідження ґрунтового покриву, закономірностями поширення ґрунтів в різних природних зонах, головними положеннями ґрунтово-геогра­фічного, природно-сільськогосподарського та агроґрунтового районування України, національними і міжнародними підходами до класифікації ґрунтів, завданнями та напрямками охорони ґрунтового покриву як запоруки екологічної рівноваги і забезпечення населення продуктами харчування.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • набуття теоретичних знань про значення ґрунтових ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • набуття теоретичних знань про чинники ґрунтоутворення, що спричинили до утворення різноманітних ґрунтових одиниць;
 • вивчення таксономічних ґрунтових одиниць  та підходів до класифікації ґрунтів;
 • ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних природних зонах України та причинами що їх зумовлюють;
 • вивчення морфологічних особливостей будови профілю різних ґрунтів України;
 • вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів та особливостей їхнього профільного розподілу;
 • встановлення структури де градаційних процесів і їхньої приуроченості до типів ґрунтів України;
 • ознайомлення із завданнями та напрямками охорони ґрунтів України

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент

знатиме:

 • значення ґрунтових ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
 • історичні етапи дослідження ґрунтів на території України та сучасні школи і  напрямки ґрунтових досліджень;
 • чинники ґрунтоутворення, особливості їхньої зміни в межах території України та їхній вплив на морфологічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів;
 • класифікаційні одиниці ґрунтів України та підходи до виділення таксономічних одиниць;
 • морфологічні особливості будови профілю типів і підтипів ґрунтів;
 • фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів і особливості їхнього профільного розподілу;
 • завдання та переважаючі напрямки охорони ґрунтового покриву України;
 • закономірності поширення деградаційних процесів і приуроченість їх до основних типів ґрунтів.

вмітиме:

 • діагностувати основні типи ґрунтів за морфологічними особливостями;
 • виділяти ареали поширення таксономічних ґрунтових одиниць;
 • будувати графіки профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, проводити їхній аналіз;
 • давати назву ґрунтам за морфологічними особливостями будови профілю;
 • описувати закономірності поширення ґрунтів в межах природних зон і проводити взаємозв’язок із чинниками ґрунтоутворення;
 • розробляти заходи збалансованого використання ґрунтів у різних природних зонах.

Soft skills:

 • доносити свою думку;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт;
 • позитивно налаштовуватися на на результат роботи і контролювати процесом системно.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Інформаційні ресурси

Силабус: Ґрунти України. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус