Ґрунти України (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Іванюк Г. С.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРН-31сдоцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ґрунти України» є ознайомлення студентів із властивостями ґрунтів України та закономірностями їхнього поширення, завданнями та напрямками охорони ґрунтового покриву як запоруки екологічної рівноваги і забезпечення населення продуктами харчування.
У навчальному курсі ставляться такі цілі:
– набуття теоретичних знань про чинники ґрунтотворення в межах України;
– ознайомлення із закономірностями поширення ґрунтів у різних природних зонах України та причинами що їх зумовлюють;
– вивчення морфологічних особливостей будови профілю різних ґрунтів України;
– вивчення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів і особливостей їхнього профільного розподілу;
– вивчення таксономічних ґрунтових одиниць і підходів до класифікації ґрунтів;
– ознайомлення із завданнями та напрямками охорони ґрунтів України.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– історичні етапи дослідження ґрунтів на території України та сучасні школи і напрямки ґрунтових досліджень;
– чинники ґрунтотворення, особливості їхньої зміни в межах території України, їхній вплив на морфологічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів;
– класифікаційні одиниці ґрунтів України, підходи до виділення таксономічних одиниць;
– морфологічні особливості будови профілю типів і підтипів ґрунтів;
– фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів і особливості їхнього профільного розподілу;
– завдання та основні напрями охорони ґрунтового покриву України.
вміти:
– діагностувати основні типи ґрунтів за морфологічними особливостями;
– виділяти ареали поширення таксономічних ґрунтових одиниць;
– проводити аналіз профільного розподілу фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів;
– давати назву ґрунтам за особливостями будови профілю;
– описувати закономірності поширення ґрунтів у межах природних зон і проводити взаємозв’язок із чинниками ґрунтотворення;
– розробляти заходи збалансованого використання ґрунтів у різних природних зонах.
Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): відповідальність, комплексне вирішення проблем, комунікативність, професійна самопрезентація, критичне мислення, уміння працювати в колек¬тиві, доносити свою думку; управляти часом, розділяти обов’язки, позитивно налаштовуватися на результат роботи і контролювати процесом системно.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова література:

  • Балаєв А.Д., Нестеров Г. І., Тонха О. Л. Географія ґрунтів України : Методичний посібник для студентів заочної форми навчання. Київ: Вид. центр НАУ, 2005. 204 с.
  • Ґрунтознавство: Підручник / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка. К.: Вища освіта, 2005. 703 с.
  • Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Навчальний посібник. Чернівці: «Буковина», 2006. 354 с. (https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2020/Nazarenko_2004_400.pdf )
  • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Ч. 2 /С. П. Позняк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 286 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/hruntoznavstvo-ch.1.pdf ), (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Pozniak-Hruntoznavstvo2char-book.pdf )
  • Позняк С., Красєха Є. Чинники ґрунтоутворення: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.

Допоміжна література:

Інформаційні ресурси:

Силабус: Силабус: Ґрунти України. 2023-2024 н. о.

Завантажити силабус