Класифікація ґрунтів і типізація земель (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Іванюк Г. С.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГРН-41сдоцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Класифікація ґрунтів і типізація земель” є ознайомлення студентів з основними проблемами класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць у різних наукових школах; опанування навиками кореляції ґрунтів, а також класифікації орних земель за придатністю до вирощування певних сільськогосподарських культур.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів з основними поняттями класифікації; видами, принципами та проблемами класифікацій;
– історичний огляд розвитку класифікацій ґрунтів в Україні та світі;
– вивчення принципів побудови та діагностики національних класифікацій;
– оволодіння навиками визначення класифікаційного положення певного ґрунту в сучасних ґрунтових класифікаціях;
– ознайомлення з територіальними одиницями природно-сільськогосподарського районування;
– вивчення поняття агроекологічної типології і класифікації земель.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– історію розвитку класифікації ґрунтів;
– принципи побудови класифікаційних систем, діагностики;
– схему будови класифікацій ґрунтів України.
– територіальні одиниці природно-сільськогосподарського районування;
– поняття агроекологічної типології і класифікації земель.
вміти:
– застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики таксономічної приналежності конкретних ґрунтів у різних класифікаційних схемах;
– корелювати назви ґрунтів національних класифікаційних схем зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів.
– класифікувати орні землі за придатністю до вирощування певних сільськогосподарських культур.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Добряк Д.С., Канаш О.П., Бабміндра Д.І., Розумний І.А. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологічного використання. 2-ге вид., доп. К. 2009. Урожай, 2009. 462 с. (file:///C:/Users/Galyna/Downloads/11.pdf )
 • Іванюк Г. Становлення та сучасний стан класифікації ґрунтів України. Теорія і практика генетичного ґрунтознавства : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. Львів, 2023. С. 65–88. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/monohrafiia-Theory-practice-of-genetic-soil-science-2023-book.pdf )
 • Медведєв В.В. Досвід застосування класифікаційної системи ФАО до ґрунтового покриву України // Вісник аграрної науки, №1, 1999. С. 11–17.
 • Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України / За ред. М. І. Полупана. К.: Аграрна наука, 2005. С. 281–285.
 • Buol W., Hole F. D., McCracken R. J. Soil Genesis and Classification. Iowa State University Press, 1973. 360 p.

Допоміжна

 • Іванюк Г.С. Порівняльна характеристика ґрунтів з горизонтом mollic // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 67–72.
 • Іванюк Г. С. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB): від створення до сьогодення // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21, Вип. 1.  С. 78-84.
 • Іванюк Галина. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 51. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 120–134. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/013_Ivanyuk.pdf )
 • Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB. // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 41. Львів, 2013. С. 153–160.
 • Канівець В. І. Рецензія на книгу „Класифікація ґрунтів України”. // Агрохімія і ґрунтознавство. Xарків, 2007. №67. С. 142–146.
 • Папіш І.Я. Історія розвитку класифікаційної проблеми в ґрунтознавстві. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. Львів, 2004. Вип. 30. С. 224–228.
 • Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / [Папіш І.Я., Іванюк Г.С., Позняк С.П., Кіт М.Г.]. // Ґрунтознавство. Т. 9, №3–4(13). Київ – Дніпропетровськ, 2008. С. 33–40.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. Ч. 1. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. С. 255–263. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/hruntoznavstvo-ch.1.pdf )
 • Польчина С. М. Кореляція номенклатури природних ґрунтів України та FAO/WRB. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. 2005. Вип. 252: Біологія. С. 214–220.
 • Польчина С. М. Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України. // Ґрунтознавство, 2008. Т. 9, № 3–4. С. 161–164.
 • Тихоненко Д. Г. Методологічні засади класифікації ґрунтів України // Вісник Чернів. ун-ту, сер. „Біологія”. Чернівці: Рута, 2005. Вип. 251. С. 40–49.
 • Guidelines for soil description. 4th edition. FAO. Rome, 2006. 97 pp. (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf )
 • FAO/UNESCO Soil Map of the World, Revised Legend with corrections and updater. World Soil Resourses Report 60. FAO, Rome, ISRIC, Wageningen, 1997. 146 (https://www.fao.org/3/bl892e/bl892e.pdf )
 • Soil Survey Staff. 2022. Keys to Soil Taxonomy, 13th edition. USDA Natural Resources Conservation Service.410 pp. (https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-09/Keys-to-Soil-Taxonomy.pdf )

Інформаційні ресурси

 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. 181 р. (Інтернет-ресурс: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).
 • IUSS Working Group WRB. 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria. 234 р. (Інтернет-ресурс: https://www3.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/boku/downloads/wrb/WRB_fourth_edition_2022.pdf)

Силабус: Класифікація ґрунтів і типізація земель. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус