Класифікація ґрунтів і типізація земель

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Опис курсу

Курс узагальнює отримані раніше професійні знання, дає змогу використовувати вітчизняний і світовий досвід у діагностиці та дослідженні ґрунтів, отримати знання для фахової комунікації з ґрунтознавцями інших країн.

Студенти отримають уявлення про класифікацію, систематику, таксономію ґрунтів, принципи діагностики, історію розвитку різних класифікаційних систем ґрунтів, схему будови і основні таксони сучасних світових, а також вітчизняної класифікацій; опанують навики кореляції ґрунтів, ознайомляться з підходами до типізації земель в Україні та інших країнах світу.

У лекційному курсі розглядаються класифікаційні системи ґрунтів України, США, а також Світова реферативна база ґрунтових ресурсів; студенти вивчають основи проведення ландшафтно-екологічної типізації земель, основні положення ландшафтного аналізу території, здійснюють аналіз механізму формування адаптивно-ландшафтних систем землеробства. Теоретичні основи класифікації різних груп ґрунтів, агроекологічної типології і класифікації земель, принципи групування агроекологічних типів земель, можливості їх прикладного застосування опрацьовуються студентами на практичних заняттях.

Метою викладання навчальної дисципліни “Класифікація ґрунтів і типізація земель” є ознайомлення студентів з основними проблемами класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць у різних наукових школах; опанування навиками кореляції ґрунтів, а також класифікації орних земель за придатністю до вирощування  певних сільськогосподарських культур.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з основними поняттями класифікації; видами, принципами та проблемами класифікацій;
 • історичний огляд розвитку класифікацій ґрунтів в Україні та світі;
 • вивчення принципів побудови та діагностики деяких світових і національних класифікацій;
 • оволодіння навиками визначення класифікаційного положення певного ґрунту в сучасних ґрунтових класифікаціях;
 • ознайомлення з територіальними одиницями природно-сільськогосподарського районування;
 • вивчення поняття агроекологічної типології і класифікації земель;

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • Знати:
 • історію розвитку класифікації ґрунтів;
 • принципи побудови класифікаційних систем, діагностики;
 • схему будови сучасних світових класифікацій ґрунтів.
 • територіальні одиниці природно-сільськогосподарського районування;
 • поняття агроекологічної типології і класифікації земель.
 • Вміти:
 • застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики таксономічної приналежності конкретних ґрунтів у різних класифікаційних схемах;
 • корелювати назви ґрунтів національних класифікаційних схем зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів.
 • класифікувати орні землі за придатністю до вирощування певних сільськогосподарських культур.