Класифікація ґрунтів і типізація земель

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Іванюк Г. С.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ГРН-41сдоцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Курс узагальнює отримані раніше професійні знання, дає змогу використовувати вітчизняний і світовий досвід у діагностиці та дослідженні ґрунтів, отримати знання для фахової комунікації з ґрунтознавцями інших країн.

Студенти отримають уявлення про класифікацію, систематику, таксономію ґрунтів, принципи діагностики, історію розвитку різних класифікаційних систем ґрунтів, схему будови і основні таксони сучасних світових, а також вітчизняної класифікацій; опанують навики кореляції ґрунтів, ознайомляться з підходами до типізації земель в Україні та інших країнах світу.

У лекційному курсі розглядаються класифікаційні системи ґрунтів України, США, а також Світова реферативна база ґрунтових ресурсів; студенти вивчають основи проведення ландшафтно-екологічної типізації земель, основні положення ландшафтного аналізу території, здійснюють аналіз механізму формування адаптивно-ландшафтних систем землеробства. Теоретичні основи класифікації різних груп ґрунтів, агроекологічної типології і класифікації земель, принципи групування агроекологічних типів земель, можливості їх прикладного застосування опрацьовуються студентами на практичних заняттях.

Метою викладання навчальної дисципліни “Класифікація ґрунтів і типізація земель” є ознайомлення студентів з основними проблемами класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць у різних наукових школах; опанування навиками кореляції ґрунтів, а також класифікації орних земель за придатністю до вирощування  певних сільськогосподарських культур.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з основними поняттями класифікації; видами, принципами та проблемами класифікацій;
 • історичний огляд розвитку класифікацій ґрунтів в Україні та світі;
 • вивчення принципів побудови та діагностики деяких світових і національних класифікацій;
 • оволодіння навиками визначення класифікаційного положення певного ґрунту в сучасних ґрунтових класифікаціях;
 • ознайомлення з територіальними одиницями природно-сільськогосподарського районування;
 • вивчення поняття агроекологічної типології і класифікації земель;

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • історію розвитку класифікації ґрунтів;
 • принципи побудови класифікаційних систем, діагностики;
 • схему будови сучасних світових класифікацій ґрунтів.
 • територіальні одиниці природно-сільськогосподарського районування;
 • поняття агроекологічної типології і класифікації земель.

Вміти:

 • застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики таксономічної приналежності конкретних ґрунтів у різних класифікаційних схемах;
 • корелювати назви ґрунтів національних класифікаційних схем зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів.
 • класифікувати орні землі за придатністю до вирощування певних сільськогосподарських культур.

Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): когнітивна гнучкість, професійна самопрезентація, критичне мислення, формування та відстоювання власної думки.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Добряк Д.С., Канаш О.П. Класифікація та екологічне використання сільськогосподарських земель. К. 2001.
 • Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.
 • Ландшафтно-сельскохозяйственная типизация территории/ Под ред. А.Н. Каштанова, Л.Л. Шишова. М.: Россельхозакадемия, 1997. 59 с.
 • Медведєв В.В. Досвід застосування класифікаційної системи ФАО до ґрунтового покриву України // Вісник аграрної науки. Січень, 1999. С. 11–17.
 • Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України / За ред. М. І. Полупана. К.: Аграрна наука, 2005. С. 281–285.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под. ред. М.И. Полупана. Киев: Урожай, 1988. 296 с.
 • Buol W., Hole F. D., McCracken R. J. Soil Genesis and Classification. Iowa State University Press, 1973. 360 p.
 • Keys to Soil Taxonomy by Soil Survey Staff. Twelfth Edition. USDA/NRCS. 2014. 372
 • Revised Legend of the FAO-UNESCO Soil Map of the World (Provisional edition of the final text)/ World Soil Resourses Report 60. FAO/UNESCO/ISRIC. Rome, 1988. 109 p.
 • Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys/ Second Edition. USDA/NRCS. Washington, 1999. 870 p.

Допоміжна

 1. Іванюк Г.С. Порівняльна характеристика ґрунтів з горизонтом mollic // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 67–72.
 2. Іванюк Г. С. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB): від створення до сьогодення //Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2016.  Т. 21, Вип. 1.  С. 78-84.
 3. Іванюк Галина. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 51. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 120–134.
 4. Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB. // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 41. Львів, 2013. С. 153–160.
 5. Канівець В. І. Рецензія на книгу „Класифікація ґрунтів України”. // Агрохімія і ґрунтознавство. Xарків, 2007. №67. С. 142–146.
 6. Папіш І.Я. Історія розвитку класифікаційної проблеми в ґрунтознавстві. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. Львів, 2004. Вип. 30. С. 224–228.
 7. Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / [Папіш І.Я., Іванюк Г.С., Позняк С.П., Кіт М.Г.]. // Ґрунтознавство. Т. 9, №3–4(13). Київ – Дніпропетровськ, 2008. С. 33–40.
 8. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. Ч. 1. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. С. 255–263.
 9. Полевой определитель почв / Под ред Н.И. Полупана и др. К.: Урожай, 1981. 320 с.
 10. Польчина С. М. Кореляція номенклатури природних ґрунтів України та FAO/WRB. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. 2005. Вип. 252: Біологія. С. 214–220.
 11. Польчина С. М. Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України. // Ґрунтознавство, 2008. Т. 9, № 3–4. С. 161–164.
 12. Природа УССР. Почвы / [Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголєв, Д.И. Ковалишин, Л.Я. Новаковский и др.] К.: Наукова думка, 1986. С. 40–44.
 13. Тихоненко Д. Г. Методологічні засади класифікації ґрунтів України // Вісник Чернів. ун-ту, сер. „Біологія”. Чернівці: Рута, 2005. Вип. 251. С. 40–49.
 14. Guidelines for soil description. 4th edition. FAO. Rome, 2006. 97 pp.

Інформаційні ресурси

 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. 181 р. (Інтернет-ресурс: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).
 • World reference base for soil resources 2014 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015 / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2015 (Інтернет-ресурс : http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf).

Силабус: Класифікація ґрунтів і типізація земель. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Класифікація ґрунтів і типізація земель. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус