Геоінформаційні методи в ґрунтознавстві та оцінці земель

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ямелинець Т. С.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрНМ-11с-1доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Геоінформаційні методи в ґрунтознавстві та оцінці земель» є ознайомлення студентів з основними поняттями і термінами ГІС; сучасним станом ГІС, їх ролі в природознавчих дослідженнях, ґрунтознавстві та оцінці земель; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС екологічного призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставлених цілей.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

  • ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в просторових дослідженнях;
  • навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (QGIS);
  • отримати навики у роботі з векторними та растровими даними;
  • навчитися створювати цифрові картографічні матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

  •  теоретичні та прикладні основи функціонування географічних інформаційних систем

вмітиме:

  • застосовувати ГІС-програму QGIS у природничих дослідженнях, картографуванні ґрунтового покриву та під час виконання оцінки земель.
  • створювати модель просторових баз геоданих,
  • створювати модель атрибутивних даних

Рекомендована література

Базова

Допоміжна 

  • Сохнич, А., & Сохнич, С. Застосування ГІС в управлінні земельними ресурсами. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер: Економіка АПК. 2013. № 20. С. 10-13.
  • Лактіонова Т. М. Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики ґрунтів Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. Вип. 87. С. 63-71.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Геоінформаційні методи в ґрунтознавстві та оцінці земель 2023-2024

Завантажити силабус

Силабус: Геоінформаційні методи в ґрунтознавстві та оцінці земель 2021-2022

Завантажити силабус