ГІС в ґрунтознавстві (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ямелинець Т. С.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРН-41сдоцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «ГІС у ґрунтознавстві» є – ознайомлення студентів з основними поняттями і термінами ГІС; сучасним станом ГІС, їх місцем в ґрунтознавстві, екології; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС ґрунтознавчого та екологічного призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставлених цілей.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання :
– ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в ґрунтознавчій науці;
– навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (QGIS);
– отримати навики у роботі з векторними та растровими ґрунтовими даними;
– навчитися створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати ґрунтові атрибутивні бази даних.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

  • Андрейчук Ю. М., Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: Навчальний посібник. Львів : Простір-М, 2015. 284с. (http://wwf.panda.org/?256338/book-gis )
  • Андрейчук Ю. М., Часковський О. Г., Ямелинець Т. С. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS: навч. посіб. Львів: “Простір-М”. 2021. 224 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/GIS-in-Nature-Protection_QGIS.pdf )
  • Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунто­знавстві: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 196 с.

Базова

  • Картографічне моделювання: Навчальний посібник. Т.Козаченко, Г.Пархоменко, А. Молочко; Під ред. А. Золовського. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. 328 с.

Допоміжна

  • Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е.Д.Кузьменко, О.М.Журавель, Л.І.Давибіда, С.М.Багрій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. 703 с.
  • Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і допов. Суми: Університетська книга, 2008. 294 с.

Інформаційні ресурси