Лабораторні методи дослідження довкілля (103-1)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Кирильчук А. А.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрНМ-11с-1професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лабораторні методи дослідження довкілля» є формування таких компетентностей:

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.

Спеціальні компетентності:здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області;здатність формувати у магістрів навички експериментальної роботи на приладах, які використовують у сучасних лабораторіях; засвоєння теоретичних основ методів дослідження (контролю) стану компонентів довкілля (ґрунтів, водних об’єктів, повітря, рослин); здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати отриману у лабораторії інформацію; здатність до самостійного вироблення управлінських рішень та формування рекомендацій,що унеможливлять або зменшать до мінімуму негативний вплив людини на довкілля.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лабораторні методи дослідження довкілля» є:

 • формування компетентностей по організації польових досліджень;
 • освоєння методики відбирання зразків ґрунту, а також проб повітря, води, рослинності та підготовка їх до аналітичного дослідження;
 • набуття знань про сучасні лабораторні методи досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях для оцінки стану компонентів довкілля;
 • засвоєння знань про будову, практичне застосування приладів, які використовуються у лабораторії;
 • сформувати у магістрів професійні навики коректно і правильно виконувати лабораторні дослідження за діючими національними стандартами України (ДСТУ), національними стандартами гармонізованими з міжнародними та європейськими (ДСТУ ISOабо ДСТУ EN), а також міжнародними стандартами(ISO, ISO/IEC).

Після завершення цього курсу магістр

знатиме:

методику відбору зразків та проб на різних об’єктах довкілля для подальшого лабораторного аналізу, особливості будови та застосування лабораторних приладів, сучасні лабораторні методи дослідження компонентів довкілля.

вмітиме:

здійснювати організацію польових досліджень з метою відбору зразків та проб на різних об’єктах довкілля і готувати їх до аналізу, професійно здійснювати лабораторний аналіз об’єктів довкілля,оцінювати, інтерпретувати й синтезувати результати кількісного аналізу, а також оцінювати якості компонентів довкілля.

softskills (надпрофесійна навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, формування й відстоювання власної думки, професійна самопрезентація.

Рекомендована література

Базова 

 • Кирильчук А. А., Бонішко О. С. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 354 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Kyryl-chuk-A.A.-KHimiia-hruntiv.pdf).
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Методика екологічних досліджень» для студентів напряму підготовки 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» /укладачі: А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 74 с.
 • Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 362 с.
 • Масікевич Ю. Г., Гринь С. О., Герецун Г. М. та ін. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. – Чернівці, 2005. – 343 с.
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підруч. /Г. І. Гринь, В. І. Мохонько та ін. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 420 с.
 • Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Навч. посіб. – К.: Світ, 2003. – 287с.
 • Максименко Н. В. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.
 • Бонішко О.С., Варга Л.М. Лабораторний практикум з курсу „Гідрохімія”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 108 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля : навч. посібник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 419 с.
 • Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства: Навч.-мет. вказівки /Уклали: В. Гаськевич, Г. Підвальна. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 96 с.
 • Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення /за ред. І. П. Яцука, С. А. Балюка. – Київ, 2013. – 104 с.
 • Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. – К.:Лібра, 2004. – 368 с.
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : практикум / уклад. : А. Є. Гай, О. М. Тихенко та ін. –К : НАУ, 2013. – 73 с.
 • Кучеренко М., Бабенюк Ю., Войціцький В. Сучасні методи біохімічних досліджень: Учбовий посібник. Київ, 2001. 424 с.
 • Величко В. В., Великонська Н. М., Перескока В. В. Аналітичний контроль: Навч. посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. 123 с.
 • Моніторинг довкілля: підручник / Боголюбов В., Клименко М., Мокін В. та ін.; під ред. В. Боголюбова. 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця, 2010. 232 с.
 • Набиванець Б., Осадчий В., Осадча Н., Набиванець Ю. Аналітична хімія поверхневих вод. Київ, 2007. 456 с.
 • Гамкало З. Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 195 с.
 • Гамкало З.Г. Екологічна якість ґрунту: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

Додаткова 

Інформаційні ресурси:

Силабус: Лабораторні методи дослідження довкілля. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус