Картографія ґрунтів (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Папіш І. Я.ГРН-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРН-21сдоцент Папіш І. Я., доцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни “Картографія ґрунтів” – ознайомлення студентів з основами теорії та методології картографування ґрунтового покриву; засвоєння техніки польових ґрунтових обстежень для різних цілей і в різних масштабах; набуття умінь польової діагностики і класифікації ґрунтів; засвоєння методики складання ґрунтових карт і картограм; вміння використовувати ґрунтові карти у прикладних цілях; набуття практичних навичок з організації ґрунтово-польових робіт; оволодіння новаторськими підходами до дослідження складних природних об’єктів.
Основним завданням курсу є сформувати у студентів стійкі теоретичні знання і практичні навички з картографування ґрунтового покриву.
Цілі і завдання реалізуються у такій послідовності:
– вивчення методологічних підходів у картографії ґрунтів;
– розкриття практичного значення та особливостей використання різних видів ґрунтово-картографічних матеріалів;
– оцінка ролі чинників і умов ґрунтоутворення у просторовій диференціації ґрунтового покриву території;
– аналіз різних видів картографічної основи та їхньої внутрішньої інформативності для потреб ґрунтових досліджень;
– ознайомлення з неоднорідністю ґрунтового покриву і елементарними одиницями картографування ґрунтів;
– вивчення законів структурної організації ґрунтового покриву та їх використання в практичній картографії ґрунтів;
– розвиток навичок складання програмних і методичних завдань, планування і організації польових ґрунтово-картографічних робіт;
– засвоєння техніки польових ґрунтових обстежень;
– набуття практичних умінь польової діагностики і класифікації ґрунтів;
– вивчення техніки складання базової і спеціальних ґрунтових карт і картограм;
– формування навичок і вмінь при складанні аналітичного плану і читанні результатів аналізів ґрунтів;
– вміння складати пояснювальну записку до ґрунтово-картографічних матеріалів;
– практичне використання змісту ґрунтово-картографічних матеріалів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

  • Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. Практикум з картографії ґрунтів: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 450 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/kartohrafiia_papish_iamelynets-.pdf )
  • Інструктивні вказівки по ґрунтознавству і хімізму.
  • Альбом типових рішень розташування лінійних рубежів при контурно-меріоративній організації територій схилів у господарствах Лісостепової, Степової і Степової Засушливої зонах України. Київ, 1990. 97 лист.
  • Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2013. 374с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakonechnyy-YU.I.-Praktykum-z-gruntoznavstva-i-heohrafii-gruntiv.pdf )

Базова

  • Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с.
  • Тихоненко Д.Г. Картографія ґрунтів. Харків, 2001.

Допоміжна

  • Великомасштабні дослідження ґрунтів колгоспів і радгоспів УРСР. Київ. 1959.
  • Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 232 с.
  • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. 334 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Ivanuk_2017.pdf )
  • Папіш Ігор, Галина Іванюк. Ґрунтотворні процеси : навч. Посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. 352 с.

Силабус: Картографія ґрунтів. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус