Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Паньків З. П.ГрНМ-21с-1,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-21с-1професор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Магістерський семінар» є ознайомлення з методикою написання, оформлення і представлення результатів наукових магістерських досліджень у галузі ґрунтознавства та оцінки земель, які вирішують актуальні проблем ґенези, продуктивності ґрунтів, їхньої охорони та моніторингу, поширення деградаційних процесів і заходів їхньої мінімізації.
Цілі курсу:
– ознайомитися з актуальними напрямами дослідження ґрунтів і проведення земельно-оціночних робіт;
– навчитися аналізувати фондові, літературні матеріали та результати власних польових і лабораторно-аналітичних досліджень;
– освоїти сучасні методи картографічного відображення результатів досліджень;
– набути навиків формулювання кінцевих результатів і практичних рекомендацій щодо використання отриманих результатів.

Після завершення цього курсу магістр буде :
– Знати методику підготовки, оформлення, написання та захисту магістерської роботи; структуру та послідовність етапів викона-ння магістерської роботи; вимоги до оформлення магістерської роботи.
– Вміти аналізувати ґрунти за результатами хімічних та фізичних досліджень; діагностувати ґрунтотворні процеси за результат-тами морфологічних і фізико-хімічних досліджень; створювати картографічні матеріали з використанням ГІС-методів; готувати доповіді-презентації для представлення результатів магістерського дослідження перед екзаменаційною комісією.
Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): критичне мислення, професійна самопрезентація, когнітивна гнучкість, формування та відстоювання власної думки.

Рекомендована література

Основна 

Інформаційні ресурси:

 

Силабус: Магістерський семінар 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус