Морфологія ґрунтів (103, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Наконечний Ю. І.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРН-11сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Морфологія ґрунтів» є оволодіти теоретичними знаннями з наступним закріпленням їх на практичних роботах з питання вивчення морфологічних ознак і властивостей ґрунтового профілю та наступного їхнього застосування при польових дослідженнях ґрунтів.

Після завершення цього курсу студент

 • Знатиме основні морфологічні ознаки і властивості ґрунтів; будову ґрунтових профілів, їхню класифікацію за поєднанням генетичних горизонтів та їхньою ґенезою; номенклатуру і символи генетичних горизонтів різних шкіл ґрунтознавства (української, американської, WRB і російської); основні елементарні процеси, які беруть участь у формуванні ґрунтів України, їхні основні морфологічні ознаки.
 • Вмітиме визначати морфологічні ознаки ґрунтів, пояснювати протікання елементарних ґрунтових процесів в генетичних горизонтах проявом морфологічних ознак; використовувати набуті знання для польового опису ґрунтів.

Soft skills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання практичної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

 • ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук.
 • ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.,
 • ПРН 8. Картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти і процеси, проводити типологію, класифікацію, районування.
 • ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву.
 • ПРН 16. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
 • ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Рекомендована література

Основна:

 • Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

Додаткова:

 • Гаврилюк Ф. Я. Полевое исследование и картирование почв. – М.: Высш.иж., 1963.
 • Добровольский В. В. География почв с основами почвоведения. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 3. Классификация почв России. – М., 1997.
 • Корнблюм Э. А. Основные организации почвенной массы // Почвоведение. – – № 9.
 • Крупский Н. К., Кисель В. Д., Ковалишин Д. И.Символика генетических горизонтов почв, применяемая в Украинской ССР // Почвоведение. – – № 10.
 • Методика штабного дослідження ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР. – Харків: Держсільгоспвидав. –
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ і. Франка. – 2003.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Франка. – 2007.
 • Полевой определитель почв. – К.: Урожай. – 1981.
 • Почвенная номенклатура и корреляция. – Петрозаводск, 1999.
 • Розанов Б. Г. Морфология почв: Учебник для высшей школы. – М.: Академический проект. – 2004.
 • Soil Taxonomy. A Basic of Classification for Making and Interpreting Soil Survey. Second Edition. Linkoln, 1999.
 • World Reference Base for Soils Resources. Roma, Vol. 84. Roma FAO OUN, ROMA, 2006. Vol. 103.
 • Козловский Ф. И., Сорокина Н. П. Элементарный почвенный ареал и анализ структуры почвенного покрова // Почвенные комбинации и их генезис. – М., 1972.
 • Лактионов Н. И.Генезис, эволюция почвообразовательных пород Северо-Восточной Украины. – Харьков, 1988.
 • Методическое руководство по изучению почвенной структуры // ПодИ. Б. Ревут и А. А. Роде. – Л., 1969.
 • Оглезнев А. К., Зайдельман Ф. Р. Диагностическое значение морфологических признаков оглеенных почв // Почвоведение. – – № 11.
 • Роде А. А. Система методов исследования в почвоведении. – Новосибирск: Наука. – 1971.
 • Соколов С. И. Цвет почвы // Тр. Ин-та почвоведения АН КазССР. – Алма-Ата. – 1961. – Т. 12.
 • Тумин Г. Обзор общего характера почв и ее изменение по зонам // Журн. По агрономии. – – № 3.
 • Чижиков П. Н. Порода и почва // Бюлл. МОИП. Сер. Геогр. – – № 6.
 • Brewer R. Classification of plasmic fabrics of soil materials. – In: Soil Micromorphology, ed. by A. Jongerius, Elsevier Publ. Co. Amsterdam, 1965.
 • Duchaufour Ph. Precis de pedologie. Deuxiim ed. Paris, 1965.
 • Muncell Soil Color Charts. “Muncell Color Co”. Baltimore, 1954.
 • Soil Survey. Keys to soil Taxonomy. Linkoln, 1998.

Інтернет-джерела

Силабус: Морфологія грунтів. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус