Виробнича (переддипломна) практика (103-1)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГрНМ-21с-1

Опис курсу

Метою виробничої (переддипломної) практики є закріплення у виробничих умовах тематики теоретичних курсів навчального плану; перевірки уміння самостійно ставити, знаходити методи рішень у сфері прикладного ґрунтознавства та оцінки земель; успішно вирішувати основні задачі розробки, проектування, впровадження, результатів комплексної оцінки якості ґрунтів і земель, а також нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок; отримання навиків організаторської роботи; набуття навиків науково-дослідницької роботи; закріплення навиків комунікації у виробничому колективі.

Цілі виробничої практики:

 • опрацювати методологію та методику досліджень;
 • проаналізувати фондові, картографічні та статистичні матеріали;
 • опрацювати тематичні літературні джерела;
 • лабораторно-аналітичні дослідження ґрунтів;
 • провести оцінку якісного стану ґрунтів і земель.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Кирильчук А. А., Іванюк Г. С. Виробнича та переддипломна практики : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю, ОПП “Грунтознавство і експертна оцінка земель” і ОПП “Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 50 с.
 • Кирильчук А., Наконечний Ю. Методологія та організація досліджень в науках про Землю : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 496 с.

Основна:

 • Анотований покажчик наукових, навчальних, навчально-методичних праць кафедри «Ґрунтознавства і географії ґрунтів» / За ред. С. Позняка, А. Кирильчука. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 96 с.
 • Ґрунтознавство: Підручник / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка. К.: Вища освіта, 2005. 703 с.
 • Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 424 с.
 • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Ivanuk_2017.pdf)
 • Кирильчук А.А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України : монографія. Львів. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 446 с.+ вкл. кол.
 • Кирильчук А. А., Позняк С. П. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 180 с.
 • Кирильчук А.А., Бонішко О.С. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. пос. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 354 с.
 • Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 232 с.
 • Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі: В. Гаськевич, Г. Підвальна. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 96 с.
 • Мартин А. Г., Осипчук С. О., Чумаченко О. М. Природно-сільськогосподарське районування України: монографія. Київ, 2021. 254 с.
 • Методика проведення агрохімічної паспортизації сільськогосподарського призначення / За ред. І. І. Яцука, С.А. Балюка. Київ, 2013. 104 с.
 • Наконечний Ю.І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів: навч. пос. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 373 с.
 • Оцінка земель : підручник / за ред.. М. Г. Ступеня. Київ, 2014. 373 с.
 • Панас Р. М., Маланчук М. С. Кадастр природних ресурсів : навчальний посібник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. 436 с.
 • Паньків З. П. Ґрунти України : навчально-методичний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 112 с.
 • Паньків З. П. Кадастр природних ресурсів: Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 73 с.
 • Паньків З. П., Кіт М. Г. Економічна оцінка земель: навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 38 с.
 • Паньків З. П., Наконечний Ю. І. Земельні ресурси. Практикум: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 196 с.
 • Паньків З. П., Ямелинець Т. С. Нормативна грошова оцінка земель в Україні: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 344 с.
 • Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 272 с.
 • Позняк С.П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.; 286 с.
 • Чорний С. Г. Оцінка якості ґрунтів : навчальний посібник. Миколаїв, 2018. 227 с.
 • Ямелинець Т. С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 196 с.

Допоміжна:

 • Андрущенко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни: Вільна Україна. 1970. 184 с.
 •  Баранник А.В., Позняк С.П. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат: монографія. Кам’янець-Подільский : Друкарня Рута, 2019. 136 с.
 • Возняк Р. П., Ступень М. Г., Гуцуляк Г. Д. Земельно-правовий процес : підручник. Львів, 2008. 327 с.
 • Войтків П.С., Позняк С.П. Буроземи пралісів Українських Карпат : монографія Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Л., 2009. 244 c.
 • Гаськевич В.Г., Позняк С.П. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся. Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 256 с.
 • Гаськевич О., Позняк С. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 208 с.
 • Ґрунти України і підвищення їхньої родючості. Т.1. / Під. ред. М.І. Полупана. Київ: Урожай, 1988. 296 с.
 • Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. 336 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків, 2002. 600 с.
 • Клімат України / [за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченка]. Київ: Вид-во Раєвського, 2003. 343 с.
 • Малик Р., Кирильчук А. Ґрунти белігеративного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 196 с.
 • Малик С., Паньків З. Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського передкарпаття: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 210 с.
 • Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги ХХІ, 2004. 400 с.
 • Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» . Документ z0035-93. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text
 • Наконечний Ю.І., Позняк С.П. Ґрунти заплави ріки Західний Буг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 220 с.
 • Нємець К. А., Нємець Л. М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
 • Нормативна та експертна грошова оцінка землі : нормативно-правові акти, коментар і роз’яснення / За ред. М. С. Головатюка. Київ, 2007. 32 с.
 • Оленчук Я., Николин А. Грунти Львівської області. Львів: Каменяр, 1969. 83 с.
 • Павлюк Н. М., Гаськевич В. Г. Сірі лісові ґрунти Опілля : монографія. Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 321 с.
 • Паньків З.П. Еволюція землекористування в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 188 с.
 • Паньків З.П., Позняк С.П. Дерново-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. Львів: Меркатор, 1998. 182 с.
 • Папіш І. Чорноземи на нелесових породах Західноукраїнського краю: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 326 с.
 • Підвальна Г.С., Позняк С.П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 192 с.
 • Підкова О.М., Кіт М.Г. Літолого-генетична зумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя: монографія. Львів: Вид-чий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 246 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення : навч. посібник. Львів. 2007.
 • Природа Львівської області / За ред. К.І. Геренчука. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. 149 с.
 • Шикула М. К., Гнатенко О. Ф., Петренко Д. Р., Капштик М. В. Охорона ґрунтів. К.: Знання, 2004. 398 с.
  Інформаційні ресурси:
 • Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11.10.2002 р., станом на 16.11.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF#Text
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів України № 831 від 16.11.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text
 • Про оцінку земель: закон України № 1378-IV від 11.12.2003; станом на 28.06.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text

Силабус: Виробнича (переддипломна) практика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Виробнича (переддипломна) практика. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус