Мінералогія ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Папіш І. Я.ГРН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Мінералогія ґрунтів” є ознайомлення студентів із значенням і роллю мінеральної речовини у формуванні основних властивостей і режимів функціонування ґрунтів; вивчення основ кристалохімії глинистих мінералів, їхньої будови, складу і властивостей, походження і впливу на властивості ґрунтів; аналіз процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і породах; вивчення закономірностей профільного розподілу основних груп глинистих та неглинистих мінералів у ґрунтах; аналіз змін вмісту і складу глинистих мінералів під впливом різних антропогенних дій; засвоєння методів вивчення ґрунтових мінералів.

Основним завданням курсу є показати тісний зв’язок між колоїдно-мінералогічним складом ґрунтів та їхніми морфологічними, фізичними і хімічними властивостями, з вирішенням практичних завдань землеробства, агрохімії і ґрунтознавства; сформувати об’єктивні погляди на роль і місце мінералогічного складу ґрунтів у процесі їхнього розвитку і еволюції. Цілі завдання реалізуються в наступній послідовності:

 • поглиблене ознайомлення з будовою, складом і властивостями основних генетичних типів пухких континентальних відкладів;
 • ознайомлення з природою мінералів, що зустрічаються у грубих фракціях ґрунтів і ґрунтотворних порід;
 • оцінка ролі глинистих мінералів в земній корі і ґрунтах;
 • ознайомлення з основами кристалохімії глинистих і супутніх їм мінералів;
 • вивчення будови, властивостей і походження основних груп глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів;
 • вивчення процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах;
 • встановлення закономірностей профільного розподілу глинистих мінералів в зональних типах ґрунтів;
 • виявлення ролі мінералогічного складу ґрунтів у формуванні їхній властивостей, основних процесах педоґенезу;
 • оцінка фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зв’язку з їхньою мінералогією і родючістю;
 • оцінка мінералів як джерело і резерв зольних елементів живлення рослин;
 • засвоєння методики підготовки ґрунту до мінералогічного аналізу і виявлення діагностичних ознак глинистих мінералів.

Після завершення цього курсу студент : 

 знатиме:

 • загальну схему і принципи класифікації ґрунтових мінералів;
 • кристалохімічну природу глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів ґрунту;
 • властивості, будову і походження первинних і вторинних мінералів;
 • вплив мінералогічного складу на властивості ґрунтів;
 • процеси утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах;
 • хіміко-мінералогічний склад зональних типів ґрунтів;
 • діагностичні ознаки основних груп ґрунтових мінералів.

вмітиме:

 • в польових умовах діагностувати деякі (первинні і вторинні) ґрунтові мінерали за комплексом їхніх морфохроматичних і фізичних ознак;
 • використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових мінералів;
 • виділити мулисту фракцію з дрібнозему ґрунту;
 • підготовити ґрунт до мінералогічного аналізу.

Рекомендована література

Базова:

 • Горбунов Н.И. Минералогия и коллоидная химия почв. – М.: Наука, 1974. – 314 с.
 • Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Глинистые минелалы в почвах: Учебное пособие. – Тула: Гриф и К., 2005. – 336 с.
 • Трофимов С.Я., Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Минеральные компоненты почв. – учебное пособие по некоторым главам курса химии почв. – Тула: Гриф и К, 2007. – 104 с.

Допоміжна:   

 • Ковда В.А., Розанов Б.Г. Почвоведение. Почва и почвообразование.Ч.1.-М.:Наука, 1988.
 • Зубкова Т.А., Карпачевский Л.О. Матричная организация почв. – М.: РУСАКИ, 2001. – 296 с.
 • Минералы почв: генезис, география, значение в плодородии и экологии: Науч. Труды. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1996. – 340 с.
 • Водяницкий  Ю.Н., Добровольский В.В. Железистые минералы и тяжелые металлы в почвах. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1998. – 216 с.
 • Самойлова Е.М. Почвообразующие породы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 173 с.
 • Тонконогов В.Д. Глинисто-дифференцированные почвы Европейской России. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1999. – 156 с.
 • Горбунов Н.И. Значение минералов для плодородия почв//Почвоведение,№7, 1959.
 • Горбунов Н.И. Передвижение колоидов и ила в почвах с разрушением и без разрушения//Почвоведение,№7, 1961.
 • Минералы и горные породы СССР.-М., 1970.
 • Минералогия почвенных новообразований.-М., 2001.

Силабус:

Завантажити силабус