Мінералогія (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Папіш І. Я.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРН-31сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Мінералогія ґрунтів” є ознайомлення студентів із значенням і роллю мінеральної речовини у формуванні основних властивостей і режимів функціонування ґрунтів; вивчення основ кристалохімії глинистих мінералів, їхньої будови, складу і властивостей, походження і впливу на властивості ґрунтів; аналіз процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і породах; вивчення закономірностей профільного розподілу основних груп глинистих та неглинистих мінералів у ґрунтах; аналіз змін вмісту і складу глинистих мінералів під впливом різних антропогенних дій; засвоєння методів вивчення ґрунтових мінералів.

Основним завданням курсу є показати тісний зв’язок між колоїдно-мінералогічним складом ґрунтів та їхніми морфологічними, фізичними і хімічними властивостями, з вирішенням практичних завдань землеробства, агрохімії і ґрунтознавства; сформувати об’єктивні погляди на роль і місце мінералогічного складу ґрунтів у процесі їхнього розвитку і еволюції. Цілі завдання реалізуються в наступній послідовності:

 • поглиблене ознайомлення з будовою, складом і властивостями основних генетичних типів пухких континентальних відкладів;
 • ознайомлення з природою мінералів, що зустрічаються у грубих фракціях ґрунтів і ґрунтотворних порід;
 • оцінка ролі глинистих мінералів в земній корі і ґрунтах;
 • ознайомлення з основами кристалохімії глинистих і супутніх їм мінералів;
 • вивчення будови, властивостей і походження основних груп глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів;
 • вивчення процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах;
 • встановлення закономірностей профільного розподілу глинистих мінералів в зональних типах ґрунтів;
 • виявлення ролі мінералогічного складу ґрунтів у формуванні їхній властивостей, основних процесах педоґенезу;
 • оцінка фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зв’язку з їхньою мінералогією і родючістю;
 • оцінка мінералів як джерело і резерв зольних елементів живлення рослин;
 • засвоєння методики підготовки ґрунту до мінералогічного аналізу і виявлення діагностичних ознак глинистих мінералів.

Після завершення цього курсу студент : 

 знатиме:

 • загальну схему і принципи класифікації ґрунтових мінералів;
 • кристалохімічну природу глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів ґрунту;
 • властивості, будову і походження первинних і вторинних мінералів;
 • вплив мінералогічного складу на властивості ґрунтів;
 • процеси утворення, трансформації, руйнування і переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах;
 • хіміко-мінералогічний склад зональних типів ґрунтів;
 • діагностичні ознаки основних груп ґрунтових мінералів.

вмітиме:

 • в польових умовах діагностувати деякі (первинні і вторинні) ґрунтові мінерали за комплексом їхніх морфохроматичних і фізичних ознак;
 • використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових мінералів;
 • виділити мулисту фракцію з дрібнозему ґрунту;
 • підготовити ґрунт до мінералогічного аналізу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Папіш Ігор. Мінералогія ґрунтів і ґрунтотворних порід / Ігор Папіш, Олексій Телегуз. – Рукопис, 2021. – 436 с.
 • Minerals and rocks (Italy), 2009.
 • Моноліти, зразки порід, мінералів

Базова література:

 • Папіш Ігор. Мінералогія ґрунтів і ґрунтотворних порід / Ігор Папіш, Олексій Телегуз. – Рукопис, 2021. – 336 с.

Допоміжна література:

 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : Ч. 1. Львів. Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. 270. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/hruntoznavstvo-ch.1.pdf )
 • Ципюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова А. Ф. Ґрунтознавство з основами геології: Навчальний посібник. Вінниця: “Друк плюс”. 2020. 676.
 • Заморій П. К. Четвертинні відклади Української РСР. Ч. 1. – Київ: Вид-во Київського ун-ту, 1961. 550.
 • Бондарчук В.Г. Геологія України. Київ: АН УРСР, 1959. 832 с.